Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2021 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 31 marca 2021 r. podjęto następujące uchwały:

9/28/2021 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2020 rok.

PDF9 28 2021.pdf

9/27/2021 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2020 rok.

PDF9 27 2021.pdf

9/26/2021 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2020 rok. 

PDF9 26 2021.pdf

9/25/2021 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2020 rok.

PDF9 25 2021.pdf

9/24/2021 - orzekającą nieważność postanowień zawartych w treści załączników nr 3, 4, 5 do uchwały nr XXXV/556/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa w brzmieniu „Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań” z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

PDF9 24 2021.pdf

9/23/2021 - orzekającą nieważność § 6 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ustalonego uchwałą nr XXII/240/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otmuchów, z powodu naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

PDF9 23 2021.pdf

9/22/2021 - wskazującą w § 2 uchwały nr XXII/237/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2021 r. w części dotyczącej zmniejszenia po stronie planu wydatków rezerwy ogólnej w wys. 249 000,00 zł (Dział 758 „Różne rozliczenia” Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”) naruszenie art.  222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

PDF9 22 2021.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 marca 2021 r. podjęto następujące uchwały:

8/21/2021 - orzekającą nieważność § 18 ust. 2 i 3 oraz § 20 ust. 2 i 3 Regulaminu przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/170/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych, z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

PDF8 21 2021.pdf

8/20/2021 - wskazującą w uchwale Nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713).

PDF8 20 2021.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 marca 2021 r. podjęto następującą uchwałę:

7/19/2021 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 6/17/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 lutego 2021 r. w przedmiocie stwierdzenia w uchwale nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok naruszenia art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500).

PDF7 19 2021.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 lutego 2021 r. podjęto następujące uchwały:

6/18/2021 - orzekającą nieważność uchwały nr XXVII/196/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z powodu naruszenia art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) oraz art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PDF6 18 2021.pdf

6/17/2021 - stwierdzającą w uchwale nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok naruszenie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) polegające na uchwaleniu przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki budżetu na 2021 rok, w którym planowane wydatki bieżące w wys. 50 378 615,00 zł są wyższe o kwotę 230 462,97 zł niż planowane dochody bieżące w wys. 46 722 513,00 zł  powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wys. 3 425 639,03 zł.

PDF6 17 2021.pdf

6/16/2021 - wskazującą w uchwale nr XXXIII/330/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713).

PDF6 16 2021.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 stycznia 2021 r. podjęto następujące uchwały:

4/15/2021 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy na 2021 rok.

PDF4 15 2021.pdf

4/14/2021 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do wniosku nr 4 zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-5/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

PDF4 14 2021.pdf

4/13/2021 - orzekającą nieważność uchwały nr XXI/214/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

PDF4 13 2021.pdf

4/12/2021 - orzekającą nieważność uchwały Nr XXIV/248/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.).

PDF4 12 2021.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 stycznia 2021 r. podjęto następujące uchwały:

3/11/2021 - wskazującą w uchwale nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na realizację zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).

PDF3 11 2021.pdf

3/10/2021 - wskazującą w uchwale nr XXV/225/2020 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).

PDF3 10 2021.pdf

3/9/2021 - wskazującą w uchwale nr XXX.164.2020 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

PDF3 9 2021.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 stycznia 2021 r. podjęto następujące uchwały:

2/8/2021 - orzekającą nieważność załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXII/145/20 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b w zw. z art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1439).

PDF2 8 2021.pdf

2/7/2021 - wskazującą w uchwale nr XXV/177/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).

PDF2 7 2021.pdf

2/6/2021 - wskazującą w uchwale nr XXV/176/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).

PDF2 6 2021.pdf

2/5/2021 - wskazującą w uchwale nr XXV/174/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).

PDF2 5 2021.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 stycznia 2021 r. podjęto następujące uchwały:

1/4/2021 - zmieniającą Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

PDF1 4 2021.pdf

1/3/2021 - wskazującą w uchwale nr XXI/201/2020 Rady Gminy Lubsza z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm). 

PDF1 3 2021.pdf

1/2/2021 - orzekającą nieważność § 9 oraz § 11 ust. 4 uchwały Nr XXIV/197/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Lasowice Wielkie z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.).

PDF1 2 2021.pdf

1/1/2021 - orzekającą nieważność uchwały nr XXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 708).

PDF1 1 2021.pdf