Przejdź do treści strony

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Podstawą prawną działania izby jest ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. tekst jednolity z 2019 r., poz. 2137), znajdująca umocowanie w art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym, że regionalne izby obrachunkowe są organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych.

 

Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych izby są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej:

 1. jednostek samorządu terytorialnego;
 2. związków metropolitalnych;
 3. związków międzygminnych;
 4. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
 5. związków powiatów;
 6. związków powiatowo-gminnych;
 7. stowarzyszeń powiatów;
 8. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
 9. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

 

Ponadto działalność regionalnych izb obrachunkowych regulują przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1747).

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2003
  przez: Michał Łukasiewicz
 • opublikowano:
  27-06-2003 14:42
  przez: Maciej Lubczyński
 • zmodyfikowano:
  05-12-2019 08:45
  przez: Katarzyna Sikocińska
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 6481
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl