Przejdź do treści strony

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na kandydata na członka pozaetatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (ZAKOŃCZONY)

Strona archiwalna

 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Opolu

ogłasza konkurs na  kandydata na  członka pozaetatowego

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka Kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria: 
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posia­danie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
 • posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samo­rządu terytorialnego lub finansów publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
 1. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka Kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.
   
 2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA  NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Opolu

ul. Oleska 19A

 

Termin składania ofert:

14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (tj. od 21.07.2015 r).

Metryczka
 • wytworzono:
  21-07-2015
  przez: Bartosz Banasiuk
 • opublikowano:
  21-07-2015 08:52
  przez: Bartosz Banasiuk
 • zmodyfikowano:
  02-10-2015 14:36
  przez: Bartosz Banasiuk
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 2156
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl