Przejdź do treści strony

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie petycji

Petycje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63 Konstytucji RP, ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach).

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Zgoda na ujawnienie danych

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Mając na uwadze powyższe oraz ustawowe kompetencje Regionalnej Izby Obrachunkowej, RIO analizuje,  czy pismo kierowane do Izby jest petycją w myśl ustawy o petycjach, wnioskiem procedowanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Dział VIII Skargi i wnioski oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, czy też sygnalizowaną nieprawidłowością skutkującą wszczęciem postępowania kontrolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Termin na rozpatrzenie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2019
  przez: Katarzyna Sikocińska
 • opublikowano:
  24-06-2019 14:07
  przez: Katarzyna Sikocińska
 • zmodyfikowano:
  24-06-2019 14:20
  przez: Maciej Lubczyński
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 630
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl