Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Młodszy inspektor kontroli (ZAKOŃCZONY)

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

ogłasza nabór do pracy

na dwa stanowiska młodszego inspektora kontroli

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci na wymienione stanowiska powinni spełniać następujące kryteria:

 • Wykształcenie wyższe - studia magisterskie, preferowane są kierunki ekonomiczne, prawnicze i administracyjne,
 • Znajomość podstawowych przepisów prawa w zakresie działalności regionalnych izb obrachunkowych, funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych oraz podstaw rachunkowości,
 • Praktyczna umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office (Word, Excel),
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz wyrażenie zgody na prowadzenie samochodu służbowego.

Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy należy wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie kontroli gospodarki finansowej zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli i tematyką kontroli, uczestniczenie w sporządzaniu wymaganych dokumentów, w szczególności protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz projektów zawiadomień do właściwych organów, a także wymaganych sprawozdań z kontroli.

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • List motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej,
 • Kserokopię dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie samochodu służbowego,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
 • Wskazanie kontaktowego numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Izby w Opolu, ul. Oleska 19 A, III piętro, przesłać pocztą na wskazany adres lub przesłać elektronicznie na adres: rio@rio.opole.pl w terminie do trzydziestu dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
 • Podstawą wyboru kandydata będzie ocena jego przydatności na stanowisku, o którym mowa w ogłoszeniu, dokonana na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zaproszeni zostaną kandydaci spełniający kryteria określone w ogłoszeniu oraz których oferty zostaną najwyżej ocenione na etapie analizy złożonych dokumentów,
 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 • Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 3 miesięcy od daty składania ofert. Po tym okresie złożone oferty zostaną zniszczone.

 

Termin składania ofert:

30  dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia (tj. od dnia 25 listopada 2019 r.)

 

 1. W związku  z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu reprezentowana przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z siedzibą: ul. Oleska 19 A, 45-052 Opole.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@rio.opole.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji oraz podjęcia działań przed nawiązaniem stosunku pracy.
 4. Podanie danych w zakresie określonym przepisami art. 22¹  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 6. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
 7. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora.
 8. Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Planowany termin usunięcia danych – nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji.
 10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.