Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2020 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 października 2020 r. podjęto następującą uchwałę:

33/73/2020 - wskazującą w uchwale nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 16 września 2020 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

PDF33 73 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 października 2020 r. podjęto następujące uchwały:

32/72/2020 - wskazującą w uchwale nr XXIX/278/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 września 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713).

PDF32 72 2020.pdf

32/71/2020 - wskazującą w uchwale nr XXIX/277/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Głogówek naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713).

PDF32 71 2020.pdf

32/70/2020 - orzekającą nieważność uchwały § 2 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XV/137/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) w związku z art. 220 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

PDF32 70 2020.pdf

32/69/2020 - wskazującą w uchwale nr XV.116.2020 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 września 2020 r. o zmianie uchwały Nr VII.49.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków, naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713).

PDF32 69 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 października 2020 r. podjęto następujące uchwały:

30/68/2020 - wskazującą w uchwale nr 79/292/2020 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 2 września 2020 r., zmieniającej uchwałę ws. uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok, w części dotyczącej zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 500 000 zł, naruszenie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

PDF30 68 2020.pdf

30/67/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XIX/155/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie gminy Zawadzkie z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 708).

PDF30 67 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 września 2020 r. podjęto następujące uchwały:

29/66/2020 - orzekającą nieważność uchwały Nr XXIII/203/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej w części:

- dział F3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku6
oraz
- objaśnienia przypis 6 - 6Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

załącznika do uchwały z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).

PDF29 66 2020.pdf

29/65/2020 - wskazującą w uchwale w uchwale nr 309/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713).

PDF29 65 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 września 2020 r. podjęto następujące uchwały:

28/64/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XXI/211/20 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Branice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z powodu naruszenia art. 7 ust. 3, 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 708).

PDF28 64 2020.pdf

28/63/2020 - wskazującą w uchwale nr XVII.142.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713).

PDF28 63 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 sierpnia 2020 r. podjęto następującą uchwałę:

26/62/2020 - w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2021 r.

PDF26 62 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 sierpnia 2020 r. podjęto następujące uchwały:

25/61/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XXVIII/572/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w części dotyczącej:

- § 3 ust. 4 cyt. uchwały, w związku z naruszeniem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 17 ze zm.);
- § 7 ust. 11 cyt. uchwały, w związku z naruszeniem art. 38 ust. 1 cyt. wyżej ustawy;
- § 11 ust. 9 i 10 cyt. uchwały, w związku z naruszeniem art. 38 ust. 1 cyt. wyżej ustawy w związku z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.).

PDF25 61 2020.pdf

25/60/2020 - orzekającą nieważność § 3 ust. 1 lit. a), b), ust. 2 lit. a), b)  uchwały Nr XIV/126/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF25 60 2020.pdf

25/59/2020 - orzekającą nieważność uchwały Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Lubsza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art. 15q ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

PDF25 59 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 31 lipca 2020 r. podjęto następującą uchwałę:

24/58/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XVIII/139/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/2019 dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 708).

PDF24 58 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 lipca 2020 r. podjęto następującą uchwałę:

23/57/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XX/173/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b oraz art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

PDF23 57 2020.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 lipca 2020 r. podjęto następującą uchwałę:

21/56/2020 - orzekającą nieważność uchwały nr XXIV/249/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 w zw. z art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) oraz art. 10 ust. 1 pkt 4 w zw. z Załącznikiem nr 2 Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

PDF21 56 2020.pdf