Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2021 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 czerwca 2021 r. podjęto następujące uchwały:

17/46/2021 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF17 46 2021.pdf (536,92KB)

17/45/2021 - wskazującą w uchwale Nr XXXVIII/349/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.).

PDF17 45 2021.pdf (564,14KB)

17/44/2021 - orzekającą nieważność uchwały Nr XXVIII/288/21 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu naruszenia art. 6k ust. 4 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z  2019 r., poz. 1461).

PDF17 44 2021.pdf (580,10KB)

17/43/2021 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 16/38/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 czerwca 2021 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 1 pkt 2, 3, 4 i 5 uchwały nr XXI/193/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, § 6230 inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000 zł na zadanie: Wymiana starego, węglowego źródła ciepła do ogrzewania kościoła w Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Kolonowskiem na ekologiczne ogrzewanie, naruszenia art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305), art. 403 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 uchwały nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (ze zm.).

PDF17 43 2021.pdf (557,07KB)

17/42/2021 - orzekającą nieważność § 1 pkt 2 uchwały nr XXX/355/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dotyczącym ustalenia w Załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć na lata 2021 - 2027 w pkt 1.3.2.2 zadania Przedsięwzięcie - Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego wypoczynku na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Korfantego polegającej na przebudowie budynku tzw. Wodnika oraz budowie elementów małej architektury, siłowni plenerowej, placu zabaw, ścianki wspinaczkowej, parku linowego, boisk do piłki koszykowej i nożnej, parkingu dla rowerów oraz budowę zaplecza sanitarnego, bez 3 otwartych niecek basenowych z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

PDF17 42 2021.pdf (604,12KB)

17/41/2021 - stwierdzającą w § 1 pkt 11 uchwały nr XXX/354/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 r., w części dotyczącej Działu 926 „Kultura fizyczna” Rozdział 92695 „Pozostała działalność” ustalenie wydatków majątkowych w wys. 3 000 000,00 zł na zadanie Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego wypoczynku na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Korfantego polegającej na przebudowie budynku tzw. Wodnika oraz budowie elementów małej architektury, siłowni plenerowej, placu zabaw, ścianki wspinaczkowej, parku linowego, boisk do piłki koszykowej i nożnej, parkingu dla rowerów oraz budowę zaplecza sanitarnego, bez 3 otwartych niecek basenowych naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art.  233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

PDF17 41 2021.pdf (620,13KB)

17/40/2021

  1. orzekającą nieważność § 1 pkt 9 w zw. z pkt 11 uchwały nr XXVII/322/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 r. w części dotyczącej zwiększenia wydatków majątkowych w Dziale 926 „Kultura fizyczna” Rozdział 92695 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 3 000 000,00 zł na zadanie Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego wypoczynku na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Korfantego polegającej na przebudowie budynku tzw. Wodnika oraz budowie elementów małej architektury, siłowni plenerowej, placu zabaw, ścianki wspinaczkowej, parku linowego, boisk do piłki koszykowej i nożnej, parkingu dla rowerów oraz budowę zaplecza sanitarnego, bez 3 otwartych niecek basenowych z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art.  233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305).
     
  2. ustalającą budżet Gminy Brzeg na 2021 r. w części dotkniętej nieważnością poprzez:
    1. zmniejszenie w § 1 pkt 4 uchwały nr XXVII/322/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 r. dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę  3 000 000,00 zł w części dotyczącej Działu 758 „Różne rozliczenia” Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”, § 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”;
    2. zmniejszenie w § 1 pkt 9 w zw. z pkt 11 uchwały nr XXVII/322/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 r. wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 3 000 000,00 zł w części dotyczącej   Działu 926 „Kultura fizyczna” Rozdział 92695 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 3 000 000,00 zł na zadanie Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego wypoczynku na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Korfantego polegającej na przebudowie budynku tzw. Wodnika oraz budowie elementów małej architektury, siłowni plenerowej, placu zabaw, ścianki wspinaczkowej, parku linowego, boisk do piłki koszykowej i nożnej, parkingu dla rowerów oraz budowę zaplecza sanitarnego, bez 3 otwartych niecek basenowych.

PDF17 40 2021.pdf (643,02KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 czerwca 2021 r. podjęto następujące uchwały:

16/39/2021 - w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2022 r.

PDF16 39 2021.pdf (1,68MB)

16/38/2021 - stwierdzającą w § 1 pkt 2, 3, 4 i 5 uchwały nr XXI/193/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, § 6230 inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000 zł na zadanie: Wymiana starego, węglowego źródła ciepła do ogrzewania kościoła w Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Kolonowskiem na ekologiczne ogrzewanie, naruszenie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305), art. 403 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 uchwały nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (ze zm.).

PDF16 38 2021.pdf (583,86KB)

16/37/2021 - orzekającą nieważność uchwały nr XXI/191/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej pomocy dla Parafii p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kolonowskiem na realizację zadania zmiany ogrzewania kościoła z węglowego na ogrzewanie typu powietrzna pompa ciepła z powodu naruszenia art. 403 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 uchwały nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (ze zm.).

PDF16 37 2021.pdf (594,67KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 czerwca 2021 r. podjęto następujące uchwały:

15/36/2021 - orzekającą nieważność § 1 pkt 2 uchwały nr XXVII/323/21  Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dotyczącym ustalenia w Załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć na lata 2021 - 2027 w pkt 1.3.2.2 zadania Przedsięwzięcie - Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego wypoczynku na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Korfantego polegającej na przebudowie budynku tzw. Wodnika oraz budowie elementów małej architektury, siłowni plenerowej, placu zabaw, ścianki wspinaczkowej, parku linowego, boisk do piłki koszykowej i nożnej, parkingu dla rowerów oraz budowę zaplecza sanitarnego, bez 3 otwartych niecek basenowych z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

PDF15 36 2021.pdf (590,58KB)

15/35/2021 - stwierdzającą w  § 1 pkt 9 w zw. z pkt 11 uchwały nr XXVII/322/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 r. w części dotyczącej zwiększenia wydatków majątkowych w Dziale 926 „Kultura fizyczna” Rozdział 92695 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 3 000 000,00 zł na zadanie Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego wypoczynku na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Korfantego polegającej na przebudowie budynku tzw. Wodnika oraz budowie elementów małej architektury, siłowni plenerowej, placu zabaw, ścianki wspinaczkowej, parku linowego, boisk do piłki koszykowej i nożnej, parkingu dla rowerów oraz budowę zaplecza sanitarnego, bez 3 otwartych niecek basenowych naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art.  233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

PDF15 35 2021.pdf (657,93KB)


14/34/2021 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF14 34 2021.pdf (537,47KB)

14/33/2021 - orzekającą nieważność uchwały nr XXIV.192.2021 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Domaszowicach z powodu naruszenia art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).

PDF14 33 2021.pdf (575,80KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 maja 2021 r. podjęto następującą uchwałę:

13/32/2021 - wskazującą w uchwale Nr XXXII/314/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.).

PDF13 32 2021.pdf (572,22KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 kwietnia 2021 r. podjęto następujące uchwały:

11/31/2021 - orzekającą nieważność uchwały Nr XXXVIII/639/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z powodu naruszenia art. 6j ust. 5, art. 6k ust. 2a pkt 3 w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

PDF11 31 2021.pdf (562,20KB)

11/30/2021 - orzekającą nieważność uchwały Nr XXXVI/626/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z powodu naruszenia art. 6j ust. 5, art. 6k ust. 2a pkt 3 w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

PDF11 30 2021.pdf (563,58KB)

11/29/2021 - orzekającą nieważność § 3 pkt 2), § 4 lit. b), c), d), § 5  uchwały Nr XXXVI/625/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 3 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

PDF11 29 2021.pdf (610,86KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 31 marca 2021 r. podjęto następujące uchwały:

9/28/2021 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2020 rok.

PDF9 28 2021.pdf (5,38MB)

9/27/2021 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2020 rok.

PDF9 27 2021.pdf (5,48MB)

9/26/2021 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2020 rok. 

PDF9 26 2021.pdf (9,75MB)

9/25/2021 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2020 rok.

PDF9 25 2021.pdf (9,60MB)

9/24/2021 - orzekającą nieważność postanowień zawartych w treści załączników nr 3, 4, 5 do uchwały nr XXXV/556/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa w brzmieniu „Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań” z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

PDF9 24 2021.pdf (571,73KB)

9/23/2021 - orzekającą nieważność § 6 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ustalonego uchwałą nr XXII/240/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otmuchów, z powodu naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

PDF9 23 2021.pdf (571,04KB)

9/22/2021 - wskazującą w § 2 uchwały nr XXII/237/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2021 r. w części dotyczącej zmniejszenia po stronie planu wydatków rezerwy ogólnej w wys. 249 000,00 zł (Dział 758 „Różne rozliczenia” Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”) naruszenie art.  222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

PDF9 22 2021.pdf (553,18KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 marca 2021 r. podjęto następujące uchwały:

8/21/2021 - orzekającą nieważność § 18 ust. 2 i 3 oraz § 20 ust. 2 i 3 Regulaminu przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/170/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych, z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

PDF8 21 2021.pdf (596,28KB)

8/20/2021 - wskazującą w uchwale Nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713).

PDF8 20 2021.pdf (565,33KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 marca 2021 r. podjęto następującą uchwałę:

7/19/2021 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 6/17/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 lutego 2021 r. w przedmiocie stwierdzenia w uchwale nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok naruszenia art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500).

PDF7 19 2021.pdf (516,89KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 lutego 2021 r. podjęto następujące uchwały:

6/18/2021 - orzekającą nieważność uchwały nr XXVII/196/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z powodu naruszenia art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) oraz art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PDF6 18 2021.pdf (587,34KB)

6/17/2021 - stwierdzającą w uchwale nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok naruszenie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) polegające na uchwaleniu przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki budżetu na 2021 rok, w którym planowane wydatki bieżące w wys. 50 378 615,00 zł są wyższe o kwotę 230 462,97 zł niż planowane dochody bieżące w wys. 46 722 513,00 zł  powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wys. 3 425 639,03 zł.

PDF6 17 2021.pdf (583,17KB)

6/16/2021 - wskazującą w uchwale nr XXXIII/330/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713).

PDF6 16 2021.pdf (564,98KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 stycznia 2021 r. podjęto następujące uchwały:

4/15/2021 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy na 2021 rok.

PDF4 15 2021.pdf (622,16KB)

4/14/2021 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do wniosku nr 4 zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-5/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

PDF4 14 2021.pdf (369,81KB)

4/13/2021 - orzekającą nieważność uchwały nr XXI/214/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

PDF4 13 2021.pdf (571,83KB)

4/12/2021 - orzekającą nieważność uchwały Nr XXIV/248/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.).

PDF4 12 2021.pdf (676,56KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 stycznia 2021 r. podjęto następujące uchwały:

3/11/2021 - wskazującą w uchwale nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na realizację zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).

PDF3 11 2021.pdf (554,70KB)

3/10/2021 - wskazującą w uchwale nr XXV/225/2020 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).

PDF3 10 2021.pdf (719,08KB)

3/9/2021 - wskazującą w uchwale nr XXX.164.2020 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

PDF3 9 2021.pdf (648,20KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 stycznia 2021 r. podjęto następujące uchwały:

2/8/2021 - orzekającą nieważność załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXII/145/20 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b w zw. z art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1439).

PDF2 8 2021.pdf (746,27KB)

2/7/2021 - wskazującą w uchwale nr XXV/177/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).

PDF2 7 2021.pdf (735,22KB)

2/6/2021 - wskazującą w uchwale nr XXV/176/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).

PDF2 6 2021.pdf (735,49KB)

2/5/2021 - wskazującą w uchwale nr XXV/174/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).

PDF2 5 2021.pdf (732,67KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 stycznia 2021 r. podjęto następujące uchwały:

1/4/2021 - zmieniającą Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

PDF1 4 2021.pdf (763,16KB)

1/3/2021 - wskazującą w uchwale nr XXI/201/2020 Rady Gminy Lubsza z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm). 

PDF1 3 2021.pdf (502,03KB)

1/2/2021 - orzekającą nieważność § 9 oraz § 11 ust. 4 uchwały Nr XXIV/197/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Lasowice Wielkie z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.).

PDF1 2 2021.pdf (589,63KB)

1/1/2021 - orzekającą nieważność uchwały nr XXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 708).

PDF1 1 2021.pdf (809,96KB)