Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na kandydata na członka pozaetatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Opolu

ogłasza konkurs na kandydata na członka pozaetatowego

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
 4. posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
 1. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.
   
 2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 5. informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:

„KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA POZAETATOWEGO KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU”

 

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

ul. Oleska 19A

45-052 Opole

 

Termin składania ofert:

14  dni od daty ukazania się ogłoszenia (t.j. od dnia 14.05.2021 r.)

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wynikająca z art. 13 RODO jest zamieszczona na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pod adresem www.rio.opole.pl oraz www.bip.rio.opole.pl wraz z ogłoszeniem o konkursie.

 

Klauzula informacyjna:

1)    W związku  z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.)  informuję, że Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu reprezentowana przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z siedzibą: ul. Oleska 19 A, 45-052 Opole.

2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@rio.opole.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3)    Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji oraz podjęcia działań przed powołaniem na stanowisko członka Kolegium.

4)    Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137 ze zm.) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

5)    Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

6)    Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

7)    Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora.

8)    Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9)    Dane kandydatów przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

10)   Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

11)    Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

12)    Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.