Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2021 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 grudnia 2021 r. podjęto następujące uchwały:

35/73/2021 -  wskazującą w uchwale Nr L/747/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa naruszenie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1027 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

PDF35 73 2021.pdf (586,65KB)

35/72/2021 -  orzekającą nieważność § 1 pkt 2 uchwały oraz załącznika nr 2 do uchwały Nr XLIX/420/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 13 lit. f  ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648).

PDF35 72 2021.pdf (576,04KB)

35/71/2021 -  orzekającą nieważność § 8 i § 9 uchwały Nr XLIX/422/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 13 lit. f  ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648).

PDF35 71 2021.pdf (587,18KB)

35/70/2021 -  wskazującą w uchwale Nr XLIX/418/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2022 rok naruszenie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1027 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

PDF35 70 2021.pdf (581,92KB)

35/69/2021 -  orzekającą nieważność § 3 ust. 1 uchwały nr 463/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w części dotyczącej: „Z tym zastrzeżeniem, że wyszczególnienie dochodów/wydatków, przychodów/rozchodów w ujęciu tabelarycznym powinno obejmować minimum Dział/Rozdział/Paragraf oraz każdorazowo kwotę wolnych środków i zaciągniętych zobowiązań.” z powodu naruszenia art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

PDF35 69 2021.pdf (578,15KB)

35/68/2021 -  orzekającą nieważność § 1 pkt 1 lit. d uchwały Nr XL/303/2021 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok, w części ustalającej roczną stawkę podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego w wysokości 3,61 zł od 1 m2 powierzchni z powodu naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

PDF35 68 2021.pdf (587,28KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 grudnia 2021 r. podjęto następującą uchwałę:

34/67/2021 -  wskazującą w uchwale nr XXXVIII/244/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) w zw. z art. 81 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.).

PDF34 67 2021.pdf (558,40KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 listopada 2021 r. podjęto następujące uchwały:

31/66/2021 -  zmieniającą uchwałę Nr 4/15/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy na 2021 r. w tym planu kontroli na 2021 rok.

PDF31 66 2021.pdf (528,12KB)

31/65/2021 - postanawiającą oddalić w całości zastrzeżenia Prezydenta Miasta Opola do wniosków pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-7/2021 z dnia 15 października 2021 r.

PDF31 65 2021.pdf (693,85KB)

31/64/2021 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XXIV/153/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej  sformułowania „w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).

PDF31 64 2021.pdf (588,74KB)

31/63/2021 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XXVI/254/2021 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej  sformułowania „w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).

PDF31 63 2021.pdf (593,62KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 listopada 2021 r. podjęto następującą uchwałę:

29/62/2021 - orzekającą nieważność § 7 ust. 6 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie” ze środków budżetu Gminy Kolonowskie przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza stanowiącego Załącznik do uchwały nr XXIV/215/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie” ze środków budżetu Gminy Kolonowskie przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w zw. z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

PDF29 62 2021.pdf (314,75KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 18 października 2021 r. podjęto następujące uchwały:

28/61/2021 - postanawiającą

  1. uwzględnić zastrzeżenie Wójta Gminy Domaszowice do wniosku nr 1d zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-16/2021 z dnia 6 września 2021 r. w części dotyczącej sformułowania „prawidłowych metod inwentaryzacji należności”
     
  2. oddalić zastrzeżenia Wójta Gminy Domaszowice do wniosku nr 1d zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-16/2021 z dnia 6 września 2021 r., z wyłączeniem części wskazanej w pkt 1 uchwały Kolegium
     
  3. oddalić zastrzeżenia Wójta Gminy Domaszowice do wniosku nr 8 zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-16/2021 z dnia 6 września 2021 r.

PDF28 61 2021.pdf (390,03KB)

28/60/2021 - wskazującą w uchwale Nr XXXIV/331/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372).

PDF28 60 2021.pdf (565,70KB)

28/59/2021 - wskazującą w uchwale Nr XXIX/256/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 września 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372).

PDF28 59 2021.pdf (589,38KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 października 2021 r. podjęto następującą uchwałę:

27/58/2021 - odrzucającą odwołanie Radnego Gminy Domaszowice od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 356/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaszowice za I półrocze 2021 r. ze względu na wniesienie odwołania przez osobę nieuprawnioną.

PDF27 58 2021.pdf (263,56KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 października 2021 r. podjęto następujące uchwały:

26/57/2021 - w sprawie zaopiniowania kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF26 57 2021.pdf (522,46KB)

26/56/2021 - wskazującą w uchwale Nr XXI.259.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372).

PDF26 56 2021.pdf (571,98KB)

26/55/2021 - wskazującą w uchwale Nr XXI.258.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372).

PDF26 55 2021.pdf (573,47KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 września 2021 r. podjęto następującą uchwałę:

24/54/2021 - orzekającą nieważność § 8 zdanie drugie uchwały Nr XXX/218/2021 Rady Gminy Murów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie opłaty targowej z powodu naruszenia art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.).

PDF24 54 2021.pdf (567,82KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 sierpnia 2021 r. podjęto następującą uchwałę:

22/53/2021 - orzekającą nieważność uchwały Nr XXVIII.225.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie współfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odc. Dębska Kuźnia - Schodnia” z powodu naruszenia art. 220 ust. 1 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

PDF22 53 2021.pdf (581,42KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 sierpnia 2021 r. podjęto następujące uchwały:

21/52/2021 - orzekającą nieważność § 7 ust. 6 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. ’’Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II”, ze środków budżetu Gminy Głuchołazy przy udziale środków regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 ochrona powietrza stanowiącego Załącznik do uchwały nr XXXVI/363/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. "Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy - Etap II”, ze środków budżetu Gminy Głuchołazy przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w zw. z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

PDF21 52 2021.pdf (319,17KB)

21/51/2021 - odrzucającą odwołanie grupy czterech Radnych Rady Miejskiej w Kietrzu od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 258/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zaopiniowania z zastrzeżeniami wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Kietrza z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2020 rok z uwagi na brak legitymacji do wniesienia odwołania.

PDF21 51 2021.pdf (253,45KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 lipca 2021 r. podjęto następującą uchwałę:

20/50/2021 - orzekającą nieważność § 4 uchwały nr XXXV/338/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej zapisu „ i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.” z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 888).

PDF20 50 2021.pdf (311,47KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 lipca 2021 r. podjęto następujące uchwały:

19/49/2021 - orzekającą nieważność § 1 pkt 2) uchwały Nr XXXIV/272/2021 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik z powodu naruszenia art.  6k ust. 1 pkt 2), ust. 2a pkt 5), ust. 3 w związku z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2021 r. poz. 888).

PDF19 49 2021.pdf (576,60KB)

19/48/2021 - orzekającą nieważność § 1 pkt 11 uchwały nr XXX/354/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 r., w części dotyczącej ustalenia w Dziale 926 „Kultura fizyczna” Rozdział 92695 „Pozostała działalność” wydatków majątkowych w wys. 3 000 000,00 zł na zadanie Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego wypoczynku na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Korfantego polegającej na przebudowie budynku tzw. Wodnika oraz budowie elementów małej architektury, siłowni plenerowej, placu zabaw, ścianki wspinaczkowej, parku linowego, boisk do piłki koszykowej i nożnej, parkingu dla rowerów oraz budowę zaplecza sanitarnego, bez 3 otwartych niecek basenowych z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art.  233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

PDF19 48 2021.pdf (656,47KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 lipca 2021 r. podjęto następującą uchwałę:

18/47/2021 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXII/242/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dofinansowania na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach budynków wielorodzinnych w Gminie Dobrzeń Wielki z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 743).

PDF18 47 2021.pdf (560,61KB)