Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2022 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 kwietnia 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

14/23/2022 - wskazującą w uchwale Nr XXXIX/373/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.).

PDF14 23 2022.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 kwietnia 2022 r. podjęto następujące uchwały:

13/22/2022 - postanawiająca umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 11/15/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 marca 2022 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 2 uchwały Nr XXXIX/368/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok oraz w załączniku nr 1 i nr 4 tej uchwały w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” o kwotę 69 000 zł naruszenie art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

PDF13 22 2022 sig.pdf

13/21/2022 - orzekającą nieważność § 1 ust. 2 uchwały nr XXX/283/2022 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku z powodu naruszenia art. 6k ust. 3 w związku z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

PDF13 21 2022 sig.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 marca 2022 r. podjęto następujące uchwały:

11/20/2022 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2021 rok.

PDF11 20 2022 sig.pdf

11/19/2022 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2021 rok.

PDF11 19 2022 sig.pdf

11/18/2022 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2021 rok.

PDF11 18 2022 sig.pdf

11/17/2022 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2021 rok.

PDF11 17 2022 sig.pdf

11/16/2022 - wskazującą w uchwale Nr XLIV/347/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559).

PDF11 16 2022 sig.pdf

11/15/2022 - stwierdzającą w § 2 uchwały Nr XXXIX/368/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok oraz w załączniku nr 1 i nr 4 tej uchwały w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” o kwotę 69 000 zł naruszenie art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

PDF11 15 2022 sig.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 marca 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

10/14/2022 - wskazującą w uchwale Nr XLIV/319/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r., poz. 559).

PDF10 14 2022 -sig.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 marca 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

9/13/2022 - orzekającą nieważność § 6 uchwały nr XXXVII/270/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w części dotyczącej zapisu „ Z dniem 14 lutego 2022 roku” z powodu naruszenia art. 6k ust. 1 pkt 1,  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), § 126 w zw. z § 143 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie: "Zasad techniki prawodawczej" (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

PDF9 13 2022 -sig.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 lutego 2022 r. podjęto następujące uchwały:

8/12/2022 - w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF8 12 2022.pdf

8/11/2022 - orzekającą nieważność Uchwały Nr XXXV/354/22 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce w części § 2 ust. 1 pkt 1 z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) w związku z art. 220 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

PDF8 11 2022.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 lutego 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

7/10/2022

  1. postanawiającą wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XXXIV/268/21 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. wnoszącą o stwierdzenie nieważności skarżonej uchwały jako podjętej z naruszeniem art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).

PDF7 10 2022.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 lutego 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

5/9/2022 - wskazującą w uchwale Nr XXIX/274/2022 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.).

PDF5 9 2022.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 stycznia 2022 r. podjęto następujące uchwały:

4/8/2022 - orzekającą nieważność § 3 oraz § 4 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/291/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty z powodu naruszenia art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). 

PDF4 8 2022.pdf

4/7/2022 - orzekającą nieważność § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a) w części „bądź warunkami Regulaminu i umowy”  i lit c) Regulaminu  w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rudniki na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi z powodu naruszenia  art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) w zw. z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.).

PDF4 7 2022.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 stycznia 2022 r. podjęto następujące uchwały:

3/6/2022 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy na 2022 rok.

PDF3 6 2022.pdf

3/5/2022 - orzekającą nieważność uchwały nr XXVIII/296/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).

PDF3 5 2022.pdf

3/4/2022 - wskazującą w uchwale nr XLIII/334/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania -utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

PDF3 4 2022.pdf

3/3/2022 - wskazującą w uchwale nr XLIII/333/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie w Lewinie Brzeskim Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

PDF3 3 2022.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 stycznia 2022 r. podjęto następujące uchwały:

1/2/2022 -  orzekającą nieważność uchwały nr 273/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:

- w części E załącznika 1 dotyczącej treści: „Oświadczam, że odpady zgromadzone na terenie przedmiotowej nieruchomości będę przekazywał/a w sposób: selektywny/zmieszany”, oraz

- indeksu „3 ” o treści: „W przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę wskazana w pkt. 3a objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji) i pomnożyć przez liczbę zadeklarowanych pojemników. W przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany należy wybrać stawkę w pkt. 3b objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji) i pomnożyć przez liczbę zadeklarowanych pojemników.

z powodu naruszenia art. 6k ust. 1, ust. 2a oraz ust. 3 w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),

- w części dotyczącej sformułowania zawartego w Objaśnieniach załącznika pkt 2. „w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany” z powodu naruszenia art. 6m ust. 2 w zw. z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

PDF1 2 2022.pdf

1/1/2022 -  orzekającą nieważność § 3 uchwały Nr XXV/268/21 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 13 lit. f  ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648).

PDF1 1 2022.pdf