Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2022 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 października 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

29/40/2022 - orzekającą nieważność uchwały nr XLIII/316/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Turawa z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) w związku z § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1387).

PDF29 40 2022.pdf (158,24KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 sierpnia 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

26/39/2022 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 23/35/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 lipca 2022 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 4 i ust. 5 uchwały nr XLI/274/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatki majątkowe w wysokości 14 000,00 zł w formie dotacji na zadanie Budowa PSZOK na terenie gminy Leśnica zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”, naruszenia art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 1634)

PDF26 39 2022.pdf (101,85KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 sierpnia 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

25/38/2022 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 21/32/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 1 pkt 2, 5 i 6 uchwały nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w wysokości 175 000,00 zł na zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Walce (dotacja celowa dla ZMCR), naruszenia art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 1634).

PDF25 38 2022.pdf (102,46KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 lipca 2022 r. podjęto następujące uchwały:

23/37/2022 - postanawiającą oddalić w całości zastrzeżenia Burmistrza Nysy do wniosków pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-2/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.

PDF23 37 2022.pdf (748,42KB)

23/36/2022 - orzekającą nieważność § 4 ust. 1 uchwały Nr XLVII.308.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Ujazd w części dotyczącej zapisu „Odsetki naliczane są od dnia doręczenia wezwania do zwrotu nienależnie pobranej kwoty” z powodu naruszenia art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1324) oraz art. 252 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z poźn. zm.).

PDF23 36 2022.pdf (128,84KB)

23/35/2022 - stwierdzającą w § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 4 i ust. 5 uchwały nr XLI/274/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatki majątkowe w wysokości 14 000,00 zł w formie dotacji na zadanie Budowa PSZOK na terenie gminy Leśnica zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”, naruszenie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

PDF23 35 2022.pdf (106,95KB)

23/34/2022 - orzekającą nieważność Uchwały nr XLI/272/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” z powodu naruszenia art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

PDF23 34 2022.pdf (128,20KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 lipca 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

22/33/2022 - orzekającą nieważność § 4 uchwały nr XXXIV/252/22 Rady Gminy Jemielnica z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z powodu naruszenia art. 6j ust. 3bc w związku z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).