Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2022 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 grudnia 2022 r. podjęto następujące uchwały:

38/46/2022 - wskazującą w § 1 pkt 4 i 6 Uchwały Nr LII/497/22 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, ze zm.).

PDF38 46 2022.pdf (137,21KB)

38/45/2022 - orzekającą nieważność uchwały nr 155/II/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Powiatowo- Gminnego „ JEDŹ Z NAMI” na lata 2022 – 2025 z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.).

PDF38 45 2022.pdf (149,61KB)

38/44/2022 - orzekającą nieważność uchwały nr 153/II/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodu naruszenia art. 12 pkt 8 lit. „c, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.).

PDF38 44 2022.pdf (147,00KB)

38/43/2022 - stwierdzającą w § 1 uchwały nr 154/II/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" na rok 2022 naruszenie art. 211 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634).

PDF38 43 2022-sig.pdf (205,22KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 grudnia 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

37/42/2022 - postanawiającą w sprawie obradowania w zdalnym trybie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

PDF37 42 2022.pdf (94,96KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 listopada 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

34/41/2022 - postanawiającą o wyborze członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF34 41 2022.pdf (112,55KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 października 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

29/40/2022 - orzekającą nieważność uchwały nr XLIII/316/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Turawa z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) w związku z § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1387).

PDF29 40 2022.pdf (158,24KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 sierpnia 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

26/39/2022 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 23/35/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 lipca 2022 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 4 i ust. 5 uchwały nr XLI/274/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatki majątkowe w wysokości 14 000,00 zł w formie dotacji na zadanie Budowa PSZOK na terenie gminy Leśnica zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”, naruszenia art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 1634)

PDF26 39 2022.pdf (101,85KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 sierpnia 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

25/38/2022 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 21/32/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 1 pkt 2, 5 i 6 uchwały nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w wysokości 175 000,00 zł na zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Walce (dotacja celowa dla ZMCR), naruszenia art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 1634).

PDF25 38 2022.pdf (102,46KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 lipca 2022 r. podjęto następujące uchwały:

23/37/2022 - postanawiającą oddalić w całości zastrzeżenia Burmistrza Nysy do wniosków pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-2/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.

PDF23 37 2022.pdf (748,42KB)

23/36/2022 - orzekającą nieważność § 4 ust. 1 uchwały Nr XLVII.308.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Ujazd w części dotyczącej zapisu „Odsetki naliczane są od dnia doręczenia wezwania do zwrotu nienależnie pobranej kwoty” z powodu naruszenia art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1324) oraz art. 252 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z poźn. zm.).

PDF23 36 2022.pdf (128,84KB)

23/35/2022 - stwierdzającą w § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 4 i ust. 5 uchwały nr XLI/274/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatki majątkowe w wysokości 14 000,00 zł w formie dotacji na zadanie Budowa PSZOK na terenie gminy Leśnica zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”, naruszenie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

PDF23 35 2022.pdf (106,95KB)

23/34/2022 - orzekającą nieważność Uchwały nr XLI/272/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” z powodu naruszenia art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

PDF23 34 2022.pdf (128,20KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 lipca 2022 r. podjęto następującą uchwałę:

22/33/2022 - orzekającą nieważność § 4 uchwały nr XXXIV/252/22 Rady Gminy Jemielnica z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z powodu naruszenia art. 6j ust. 3bc w związku z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).