Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystywanie

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, realizowane jest poprzez:

1)         prowadzenie i aktualizowanie strony BIP;

2)         udostępnianie informacji w portalu danych;

3)         prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Izby (www.rio.opole.pl);

4)         rozpatrzenie złożonego na piśmie wniosku strony.

 

Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:

1)         nie została udostępniona na stronie BIP lub w portalu danych;

2)         została udostępniona w inny sposób niż określony wyżej, w tym na stronie internetowej Izby, i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3)         ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

4)         została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Warunki ponownego wykorzystywania

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionej na stronie BIP lub stronie internetowej Izby wymaga zachowania następujących warunków:

1)         informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez dodanie pełnej nazwy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;

2)         należy podać czas wytworzenia i pozyskania informacji, o ile został określony;

3)         należy podać informację o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

4)         w przypadku, gdy treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, to należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści informacji powstałej w wyniku przetworzenia uzyskanej informacji.

W przypadku informacji sektora publicznego, których przekazanie następuje na wniosek, Izba może określić dodatkowe warunki ich ponownego wykorzystywania, m.in. związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych.

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje publiczne są udostępniane bezpłatnie, z wyjątkami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Izba może jednak nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalenie wysokości opłaty następuje indywidualnie dla każdego wniosku uwzględniając w szczególności:

1)         koszty materiałów koniecznych do sporządzenia wydruków lub kserokopii;

2)         koszty elektronicznych nośników danych;

3)         koszty czynności związanych z anonimizacją.

4.         Przeniesienie informacji na elektroniczny nośnik danych możliwe jest wyłącznie

w przypadku zastosowania nośnika pochodzącego z zasobów Izby.

 

Decyzje w sprawie ponownego wykorzystania informacji publicznej

Decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, decyzję o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, po zapoznaniu się ze stanowiskiem osoby załatwiającej wniosek, podejmuje Prezes Izby.

 

Złożenie wniosku

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego mogą być wnoszone:

1)         w postaci papierowej na adres Izby;

2)         w postaci elektronicznej e-mailem na adres rio@rio.opole.pl;

3)         w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP.

 

DOCXWniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.docx (29,25KB)
PDFWniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.pdf (183,05KB)