Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2023 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 czerwca 2023 r. podjęto następującą uchwałę:

18/34/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr LI/354/23 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki krótkoterminowej z budżetu Powiatu Brzeskiego w roku 2023 dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu z powodu naruszenia art. 12 pkt 8 lit. "d" w zw. z art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

PDF18 34 2023.pdf (127,40KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 czerwca 2023 r. podjęto następującą uchwałę:

17/33/2023 - wskazującą w uchwale nr LX/434/2023 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.).

PDF17 33 2023.pdf (106,02KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 31 maja 2023 r. podjęto następujące uchwały:

16/32/2023 - w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2024 r.

PDF16 32 2023.pdf (112,05KB)

16/31/2023 - postanawiającą uwzględnić odwołanie Burmistrza Gminy Paczków od uchwały nr 91/2023 z dnia 2 maja 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2022 r. i zmienić sentencję ww. opinii „z uwagami opiniuje” na „pozytywnie opiniuje”

PDF16 31 2023.pdf (264,90KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 kwietnia 2023 r. podjęto następujące uchwały:

11/30/2023 - wskazującą w uchwale nr LIII/418/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

PDF11 30 2023.pdf (96,58KB)

11/29/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr LIX/380/23 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r. poz. 702).

PDF11 29 2023.pdf (98,18KB)

11/28/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr LXXII/530/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Olesno z powodu naruszenia art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm).

PDF11 28 2023.pdf (115,74KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 kwietnia 2023 r. podjęto następującą uchwałę:

10/27/2023 - orzekającą nieważność § 21 Uchwały nr LXIV/683/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w części dotyczącej sformułowania „z mocą od dnia 24 lutego 2023 r.” z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461).

PDF10 27 2023.pdf (136,21KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 marca 2023 r. podjęto następujące uchwały:

9/26/2023 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2022 rok.

PDF9 26 2023 sig.pdf (399,18KB)

9/25/2023 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2022 rok.

PDF9 25 2023 sig.pdf (450,06KB)

9/24/2023 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2022 rok.

PDF9 24 2023 sig.pdf (452,69KB)

9/23/2023 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z Ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2022 rok.

PDF9 23 2023 sig.pdf (531,47KB)

9/22/2023 - wskazującą w uchwale nr LVI.381.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

PDF9 22 2023.pdf (122,02KB)

9/21/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr 285/XL/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy z powodu naruszenia art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

PDF9 21 2023.pdf (131,44KB)

9/20/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr XLIII.329.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 743 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840).

PDF9 20 2023.pdf (116,05KB)

9/19/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr 367/LI/2023 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.).

PDF9 19 2023.pdf (100,06KB)

9/18/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr XXXVII/273/2023 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.).

PDF9 18 2023.pdf (122,14KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 marca 2023 r. podjęto następujące uchwały:

8/17/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr XL/307/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.) oraz art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

PDF8 17 2023.pdf (137,10KB)

8/16/2023 - orzekającą nieważność § 4 ust. 9 Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, polegających na budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Olesno, stanowiących załącznik do uchwały nr LXX/517/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno na dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Olesno w części dotyczącej sformułowania „w przypadku stwierdzenia niewłaściwego utrzymania lub wręcz zaniechania zadania przez okres jego trwałości lub poddania zadania istotnej zmianie, mającej wpływ na jego charakter, cele i warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów, a w konsekwencji do braku finansowania zadania w ramach niniejszej umowy.”, z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

PDF8 16 2023.pdf (121,68KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 8 marca 2023 r. podjęto następujące uchwały:

7/15/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr 824/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 743 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840).

PDF7 15 2023.pdf (116,54KB)

7/14/2023 - orzekającą nieważność § 2 uchwały nr 790/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok oraz załącznika nr 2 „Plan wydatków budżetowych” do tej uchwały w następującym zakresie:
a) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan na 2023 rok 21 500,00 zł, wydatki bieżące 21 500,00 zł, wydatki jednostek budżetowych 21 500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 500,00 zł,
b) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury: plan na 2023 rok 284 138,06 zł, wydatki bieżące 284 138,06 zł, wydatki jednostek budżetowych 284 138,06 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 284 138,06 zł z powodu naruszenia art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40).

oraz ustalającą budżet Gminy Namysłów na 2023 rok w części dotkniętej nieważnością:
a) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan na 2023 rok 116 492,00 zł, wydatki bieżące 116 492,00 zł, wydatki jednostek budżetowych 116,492,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 492,00 zł
b) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury: plan na 2023 rok 189 146,06 zł, wydatki bieżące 189 146,06 zł, wydatki jednostek budżetowych 189 146,06 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189 146,06 zł.

PDF7 14 2023.pdf (155,72KB)

7/13/2023 - wskazującą w uchwale nr XL/234/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 40).

PDF7 13 2023.pdf (98,76KB)

7/12/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr LXXIV/1151/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Prudnik z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.), art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.).

PDF7 12 2023.pdf (136,18KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 marca 2023 r. podjęto następującą uchwałę:

6/11/2023 - wskazującą w uchwale Nr L/462/2023 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków naruszenie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.).

PDF6 11 2023.pdf (114,58KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 lutego 2023 r. podjęto następujące uchwały:

5/10/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr XLV/426/2023 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Otmuchów z powodu naruszenia art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm).

PDF5 10 2023.pdf (122,58KB)

5/9/2023 - stwierdzającą w uchwale nr 790/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok naruszenie polegające na ustaleniu w § 2 uchwały oraz w załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetowych”, planu wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości która nie zabezpiecza realizacji umów zawartych przez organ wykonawczy na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2023 r. projektu uchwały budżetowej Gminy Namysłów na rok 2023, co narusza art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40).

PDF5 9 2023.pdf (143,99KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 lutego 2023 r. podjęto następujące uchwały:

4/8/2023 - w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 
4/7/2023 - wskazującą w Uchwale nr 157/II/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" na rok 2023 naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634).

PDF4 7 2023.pdf (119,80KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 stycznia 2023 r. podjęto następujące uchwały:

3/6/2023 - orzekającą nieważność uchwały nr LIX/640/2022 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu naruszenia art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.).

PDF3 6 2023.pdf (122,18KB)

3/5/2023 - orzekającą nieważność uchwały nr LII/414/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu naruszenia art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2519 ze zm.).

PDF3 5 2023.pdf (139,45KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 stycznia 2023 r. podjęto następujące uchwały:

2/4/2023 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy na 2023 rok.

PDF2 4 2023.pdf (152,48KB)

2/3/2023 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 38/43/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 grudnia 2022 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 1 uchwały nr 154/II/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" na rok 2022 naruszenia art. 211 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.).

PDF2 3 2023.pdf (92,39KB)

2/2/2023 - orzekającą nieważność uchwały Nr LII/532/22 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 6a w zw. z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.).

PDF2 2 2023.pdf (132,43KB)

2/1/2023 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XLVII.353.2022 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji z powodu naruszenia art. 34 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2082).

PDF2 1 2023.pdf (115,98KB)