Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2023 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 grudnia 2023 r. podjęto następujące uchwały:

36/53/2023 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2024 rok wraz z planem kontroli i ramowym planem szkoleń - w treści jak w załącznikach nr 1 - 3.

PDF36 53 2023.pdf (143,32KB)

36/52/2023 - wskazująca w uchwale nr LXXV/491/2023 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łambinowice naruszenie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 183) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

PDF36 52 2023.pdf (121,50KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 listopada 2023 r. podjęto następujące uchwały:

33/51/2023 - orzekającą nieważność § 1 ust. 1 pkt 3 lit. b uchwały nr LVII.437.2023 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 października 2023 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton (do 36 ton włącznie) z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70).

PDF33 51 2023.pdf (120,05KB)

33/50/2023 - orzekającą nieważność uchwały nr LXV/474/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółce wodnej z budżetu Gminy Popielów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 702).

PDF33 50 2023.pdf (128,00KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 listopada 2023 r. podjęto następujące uchwały:

32/49/2023 - orzekającą nieważność § 4 uchwały nr XLV/370/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLIV/365/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolonowskie w 2023 roku w części dotyczącej sformułowania „w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).

PDF32 49 2023.pdf (124,19KB)

32/48/2023 - orzekającą nieważność § 4 uchwały nr XLV/369/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLIV/364/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w części dotyczącej sformułowania „w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).

PDF32 48 2023.pdf (123,49KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 31 października 2023 r. podjęto następującą uchwałę:

31/47/2023 - orzekającą nieważność § 15 ust. 1 uchwały nr LI/618/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w zakresie słów: "i wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2023 r." z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461).

PDF31 47 2023.pdf (131,06KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 października 2023 r. podjęto następujące uchwały:

29/46/2023 - wskazującą w uchwale Nr LVI/504/2023 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 września 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.).

PDF29 46 2023.pdf (121,14KB)

29/45/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr LV/417/2023 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Gorzów Śląski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r. poz. 702).

PDF29 45 2023.pdf (127,58KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 października 2023 r. podjęto następującą uchwałę:

28/44/2023 - postanawiającą uwzględnić zastrzeżenia Burmistrza Głuchołaz wniesione do wniosku pokontrolnego ujętego w punkcie II.1 Wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-5/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. w zakresie brzmienia „Dostosować wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Sekretarza Miasta do przepisów § 7 Regulaminu wynagradzania, będącego załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Głuchołaz nr 1522-PR.364.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r, Dokonać analizy wszystkich składników wynagrodzenia miesięcznego wypłacanego temu pracownikowi w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2023 r. w zawyżonej wysokości i podjąć działania w celu rozliczenia nadpłaconych kwot”

PDF28 44 2023.pdf (199,34KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 września 2023 r. podjęto następujące uchwały:

27/43/2023 - postanawiającą oddalić w całości zastrzeżenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach do wniosku pokontrolnego zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-28/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r.

PDF27 43 2023.pdf (203,08KB)

27/42/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr LII/425/2023 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r. poz. 702).

PDF27 42 2023.pdf (122,84KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 września 2023 r. podjęto następujące uchwały:

25/41/2023 - wprowadzającą zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Izby.

PDF25 41 2023.pdf (102,20KB)

25/40/2023 - wskazującą w w załączniku nr 1 do uchwały Nr L/606/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.).

PDF25 40 2023.pdf (129,44KB)

25/39/2023 - wskazującą w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIX/600/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.).

PDF25 39 2023.pdf (142,43KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 sierpnia 2023 r. podjęto następujące uchwały:

24/38/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr LXXI/568/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/419/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa zmienionej Uchwałą Nr LXVI/528/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1461).

PDF24 38 2023.pdf (103,92KB)

24/37/2023 - wskazującą w uchwale nr XLVII/309/23 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków naruszenie art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r. poz. 702).

PDF24 37 2023.pdf (99,59KB)

24/36/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr XLV/352/2023 Rady Gminy Pokój z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z powodu naruszenia art. 403 ust.4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

PDF24 36 2023.pdf (101,33KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 lipca 2023 r. podjęto następującą uchwałę:

21/35/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr XLVIII/583/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.).

PDF21 35 2023.pdf (150,54KB)