Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy i kompetencje

W Izbie działa określony ustawą organ kolegialny - Kolegium Izby.

Organ orzekający w zakresie legalności działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego.

Orzeka w składzie:

 

Przewodniczący Kolegium

Grzegorz Czarnocki

telefon wew. 70

Członkowie Kolegium: Aleksandra Bieniaszewska wew. 70
  Iwona Frańczuk wew. 78
  Joanna Perucka wew. 93
  Magdalena Przybylska wew. 92
  Aneta Sakra wew. 71
  Arkadiusz Talik wew. 74
  Katarzyna Tromsa wew. 93
     

 

 

W skład Kolegium Izby wchodzą Prezes Izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie.

 

Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:

1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

2) rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2 ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych,

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,

4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy,

5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli,

5a) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,

5b) opiniowanie kandydatów na członków kolegium,

5c) wybór kandydata na prezesa izby,

5d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby,

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.