Przejdź do treści strony

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Organy i kompetencje

W Izbie działa określony ustawą organ kolegialny - Kolegium Izby.

 

Organ orzekający w zakresie legalności działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego.

 

Orzeka w składzie:

 

Przewodniczący Kolegium

Grzegorz Czarnocki

telefon w. 70

 

 

 

Członkowie Kolegium:

Aleksandra Bieniaszewska

Iwona Frańczuk

Ewelina Kurzydło

Magdalena Przybylska

dr Klaudia Stelmaszczyk

Arkadiusz Talik

Katarzyna Tromsa 

 

w. 79

w. 93

w. 86

w. 92

w. 70

w. 74

w. 93

 

W skład Kolegium Izby wchodzą Prezes Izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie.

 

Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:

 

1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

2) rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2 ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych,

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,

4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy,

5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli,

5a) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,

5b) opiniowanie kandydatów na członków kolegium,

5c) wybór kandydata na prezesa izby,

5d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby,

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2003
  przez: Michał Łukasiewicz
 • opublikowano:
  27-06-2003 14:45
  przez: Maciej Lubczyński
 • zmodyfikowano:
  05-12-2019 07:48
  przez: Katarzyna Sikocińska
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 8742
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl