Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy i kompetencje

W Izbie działa określony ustawą organ kolegialny - Kolegium Izby.

 

Organ orzekający w zakresie legalności działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego.

 

Orzeka w składzie:

 

 

 

Przewodniczący Kolegium

Grzegorz Czarnocki

         telefon w. 70

 

 

 

Członkowie Kolegium:

Aleksandra Bieniaszewska

Iwona Frańczuk

Ewelina Kurzydło

Joanna Perucka

Magdalena Przybylska

Aneta Sakra

Arkadiusz Talik

Katarzyna Tromsa

 

w. 70

w. 78

w. 86

w. 93

w. 92

w. 71

w. 74

w. 93

     

 

W skład Kolegium Izby wchodzą Prezes Izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie.

 

Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:

 

1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

2) rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2 ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych,

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,

4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy,

5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli,

5a) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,

5b) opiniowanie kandydatów na członków kolegium,

5c) wybór kandydata na prezesa izby,

5d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby,

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.