Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej informuje, że Rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu jest Arkadiusz Talik, natomiast Zastępcą Rzecznika Beata Zalewska, powołani z dniem 1 września 2005 r. przez Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów.

 

Siedziba Rzecznika znajduje się w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przy ul. Oleskiej 19a.

W związku z powyższym zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w sektorze finansów publicznych województwa opolskiego kierować należy na adres:

Arkadiusz Talik
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych
ul. Oleska 19a
45-052
Opole

tel.: 77 443 18 88
fax: 77 443 18 88
E-mail: dyscyplina-rzecznik@opole.rio.gov.pl

 

Klauzula informacyjna

Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

 

W nawiązaniu do obowiązujących z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informuję, co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych właściwy w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, 45-052 Opole, ul. Oleska 19a;
 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@rio.opole.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO nie wstrzymuje, ani nie ogranicza wykonywania przez organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych realizacji zadań wynikających z przepisów prawa;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Metryczka
 • wytworzono:
  06-09-2005
  przez: Michał Łukasiewicz
 • opublikowano:
  06-09-2005 14:56
  przez: (administrator) Marek Leśko
 • zmodyfikowano:
  18-06-2018 14:28
  przez: Magdalena Paroń
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 6233
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×