Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielone wyjaśnienia w 2014 roku

Wyjaśnienia dotyczące pytania, czy samorządowy zakład budżetowy może prowadzić działalność polegającą na zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi

31 grudnia 2014 r.


Wyjaśnienia dotyczące pytania, czy wymiana pokrycia dachowego jest wydatkiem bieżącym i w związku z tym może być finansowana na podstawie art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty

28 listopada 2014 r.


Wyjaśnienia dotyczące pytania, czy zakup wyposażenia placu zabaw oraz „zielonej sali” stanowi pomoc dydaktyczną, sprzęt rekreacyjny i może być finansowany z dotacji

26 listopada 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie, czy wymiana zwykłego linoleum na panele lub linoleum Veneto stanowi remont czy modernizację

25 listopada 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie ustalenia wysokości stawki podatkowej od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep i naczep biorąc pod uwagę zapisy art. 8 pkt 3, 4, 5 i 6 i art. 10 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

25 listopada 2014 r.


Wyjaśnienia dotyczące możliwości opłacenia z dotacji otrzymanej przez niepubliczną szkołę podstawową odszkodowania zasądzonego dla nauczyciela wyrokiem sądu

14 listopada 2014 r.


Wyjaśnienia w przedmiocie powierzenia zagospodarowania odpadów komunalnych własnej Spółce Sp. z o.o.

4 listopada 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie rozliczeń między gminami dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu

3 listopada 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie podstawy prawnej zwrotu dotacji w świetle art. 252 ustawy o finansach publicznych w sytuacji kiedy organ prowadzący szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej (osoba fizyczna) zmarł

3 listopada 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie możliwości upoważnienia dyrektora samorządowego zakładu budżetowego do poboru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia jako inkasenta tej opłaty samorządowego zakładu budżetowego

24 września 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie możliwości poczynienia nakładów inwestycyjnych na system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym stworzenia punktu do gromadzenia odpadów związanego z ich przeładunkiem i transportem do instalacji związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niewykorzystanych w danym roku budżetowym

24 września 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie, czy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można finansować kampanię edukacyjną oraz konkursy ekologiczne organizowane przez Urząd Gminy

3 września 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie naliczenia i poboru odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po wszczęciu egzekucji administracyjnej

21 sierpnia 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie klasyfikacji wydatków na zakup udziałów w spółce

25 lipca 2014 r.


Wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w związku z ustawą o pomocy społecznej w sprawie udostępnienia członkom Komisji Rewizyjnej w zakresie planowanej kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej – przedmiot kontroli: Analiza przyznawania świadczeń socjalnych za 2013 r. – wglądu do akt zawierających dane wrażliwe

2 lipca 2014 r.


Wyjaśnienia związane z prowadzeniem nadzoru starosty nad stowarzyszeniami i ponoszeniem z tego tytułu kosztów sądowych w postępowaniu nieprocesowym

12 czerwca 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie podstawy prawnej umożliwiającej zwrot części wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego zezwolenie straciło ważność przed upływem okresu, na który zostało udzielone wskutek wygaszenia (bez względu na przesłanki tej czynności) bądź cofnięcia

10 czerwca 2014 r.


Wyjaśnienia dotyczące m.in. zachowania tajemnicy skarbowej na podstawie art. 294 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa

29 kwietnia 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie finansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami

10 marca 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie przypisu należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnienia

7 lutego 2014 r.