Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2015 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 czewrca 2015 r. podjęto następującą uchwałę:

12/22/2015 postanawiającą wybrać członków komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF12 22 2015.pdf (217,75KB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 maja 2015 r. podjęto następujące uchwały:

10/21/2015 postanawiającą oddalić zastrzeżenia Zarządu Stowarzyszenia Rodziców „Przyjazna Szkoła” w Węgrach do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-45/2014 z dnia 9 kwietnia 2015 r.

PDF10 21 2015.pdf (261,06KB)

10/20/2015 orzekającą nieważność § 6 uchwały nr 42/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej zapisu „z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2015 r.” z powodu naruszenia art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

PDF10 20 2015.pdf (337,14KB) 

10/19/2015 wskazującą w § 1 uchwały nr V/31/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w części G załącznika do uchwały,  naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) poprzez zawarcie postanowienia o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb wynikających z obowiązku ponoszenia przeze mnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. nr 101, poz.926)

PDF10 19 2015.pdf (236,95KB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 maja 2015 r. podjęto następującą uchwałę:

9/18/2015 wskazującą w § 1 ust. 1 uchwały nr V/38/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w części H załącznika do uchwały,  naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) poprzez zawarcie postanowienia o treści: Zgodnie z art.23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Byczynie danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych), oraz w § 3 ust. 1 uchwały naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez zaniechanie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

PDF9 18 2015.pdf (200,51KB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 kwietnia 2015 r. podjęto następujące uchwały:

8/17/2015 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia złożone przez Burmistrza Głubczyc do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-12/2014 z dnia 13 marca 2015 r. 

PDF8 17 2015.pdf (244,41KB)

8/16/2015 - orzekającą nieważność § 3 ust. 5 lit. f uchwały nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno, w części wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 uchwały, o treści: pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 KK  z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami)   w związku z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zmianami).  

PDF8 16 2015.pdf (231,24KB)

8/15/2015 wskazującąw § 1 ust. 1 uchwały nr VI.40.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, w części G załącznika do uchwały, naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pózn. zm.) poprzez zawarcie postanowienia o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z obowiązku ponoszenia przeze mnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.Nr101/2002 poz.926 ).

PDF8 15 2015.pdf (199,60KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 8 kwietnia 2015 r. podjęto następującą uchwałę:

7/14/2015 wskazującą w § 1 ust. 1 uchwały nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski, w części G załącznika nr 1 i nr 2 oraz w części F załącznika nr 3, naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) poprzez zawarcie postanowienia o treści: Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/ oraz w § 1 ust. 2 uchwały naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez zaniechanie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

PDF7 14 2015.pdf (209,72KB) 


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 marca 2015 r. podjęto następujące uchwały:

6/13/2015 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2014 rok

PDF6 13 2015.pdf (446,63KB)

6/12/2015 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2014 rok

PDF6 12 2015.pdf (376,53KB)

6/11/2015 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2014 rok

PDF6 11 2015.pdf (390,10KB)

6/10/2015 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy w tym planu kontroli za 2014 rok

PDF6 10 2015.pdf (330,97KB) 

6/9/2015 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr V/28/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki, w części oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4, o treści: Pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 KK za zeznanie danych niezgodnych z prawdą z powodu naruszenia art. 6n ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), w związku z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zmianami)

PDF6 9 2015.pdf (256,58KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 marca 2015 r. podjęto następującą uchwałę:

5/8/2015 - orzekającą nieważność § 2 ust. 3 i ust. 4 uchwały nr  V/27/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu naruszenia art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 - ze  zmianami).

PDF5 8 2015.pdf (243,21KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 lutego 2015 r. podjęto następujące uchwały:

4/7/2015 - w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2016 r.

PDF4 7 2015.pdf (158,46KB)

4/6/2015 - orzekającą nieważność § 2 uchwały nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w związku z naruszeniem  art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

PDF4 6 2015.pdf (292,91KB)

4/5/2015 - orzekającą nieważność uchwały nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w treści uchwały nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na 2014 r. wobec naruszenia art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

PDF4 5 2015.pdf (296,27KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 stycznia 2015 r. podjęto następujące uchwały:

2/4/2015 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2015 rok.

PDF2 4 2015.pdf (280,44KB)

2/3/2015 - stwierdzającą w uchwale nr IV/9/2014 Rady Gminy Niemodlin z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na 2014 r. naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z nieokreśleniem źródeł pokrycia deficytu budżetu.

PDF2 3 2015.pdf (243,91KB)

2/2/2015 - orzekającą nieważność § 3 uchwały IV/13/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w części dotyczącej zapisu „z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r.” z powodu naruszenia art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

PDF2 2 2015.pdf (246,62KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 stycznia 2015 r. podjęto następującą uchwałę:

1/1/2015 - orzekającą nieważność uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.).

PDF1 1 2015.pdf (253,47KB)