Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielone wyjaśnienia w 2015 roku

Wyjaśnienia w sprawie pytania, czy do wydatków bieżących przedszkola niepublicznego, finansowanych z dotacji, można zaliczyć wydatki na opłacenie studiów podyplomowych dla pracowników przedszkola.

28 grudnia 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie zasadności wypłaty dotacji za miesiąc luty na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

7 grudnia 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie możliwości przeznaczenia puli funduszu sołeckiego na współfinansowanie zakupu gruntu przez gminę oraz interpretację terminu wskazanego w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

10 listopada 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie, czy w ramach funduszu sołeckiego można dokonać zakupu umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej (tj. specjalistycznego ubrania).

1 października 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie, czy gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może organizować dowóz uczniów niepełnosprawnych, nawet w przypadku, gdy uczniowie Ci nie spełniają warunków określonych w art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

25 września 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania (wsparcia finansowego) działalności fundacji ze strony gmin, w których zamieszkują osoby objęte opieką fundacji.

24 sierpnia 2015 r.


Wyjaśnienia w zakresie art. 39 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) dotyczącego realizacji wydatków budżetowych na zadania, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1877).

14 sierpnia 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie właściwego kwalifikowania wydatków związanych z współfinansowaniem pieczy instytucjonalnej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

6 sierpnia 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie wyliczenia kosztów wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do przedszkola w gminie, której nie jest mieszkańcem.

30 lipca 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie interpretacji treści art. 56 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o finansach publicznych.

29 lipca 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie możliwości samodzielnego podpisania umowy przez Koło Gospodyń Wiejskich nieposiadające osobowości prawnej.

17 lipca 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie określenia jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, dla przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez kilka jednostek budżetowych województwa.

19 czerwca 2015 r.


Wyjaśnienia dotyczące pytania, czy możliwe jest ustanowienie przez gminę zastawu rejestrowego na udziałach w spółce należącej do gminy pomimo, iż przepisy ustawy o finansach publicznych dopuszczają jedynie możliwość udzielania poręczeń i gwarancji oraz czy umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w spółce jest zaliczana do kategorii długu i wliczana do wskaźników zadłużenia gminy.

3 czerwca 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie wypłaty inkasentowi wynagrodzenia za pobrany podatek.

3 czerwca 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie finansowania usługi zarządu składowiskiem odpadami komunalnymi ze środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

26 maja 2015 r.


Wyjaśnienia dotyczące pytania o możliwość użyczenia na czas nieokreślony nieruchomości na rzecz Klubu Wędkarskiego (stowarzyszenie nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego).

19 maja 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie możliwości realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przez Gminny Ośrodek Kultury polegających m.in. na: modernizacji świetlic wiejskich, organizacji spotkań integracyjnych, budowy placu zabaw ze środków otrzymanych od gminy w formie dotacji celowej.

15 maja 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie możliwości nieodpłatnego użyczenia sali na organizację zabawy charytatywnej (dochodowej) na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej (szkoły) przez dyrektora samorządowej instytucji kultury i ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych w tym zakresie

15 maja 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie wskazania osoby zobowiązanej do podpisania pisma, kierowanego do księgowości urzędu, dotyczącego wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przez Burmistrza kadencji 2010-2014.

5 maja 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie, czy istnieją podstawy prawne do użyczenia podmiotom opisanym w stanie faktycznym (kluby sportowe nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego) boisk sportowych.

21 kwietnia 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie stosowania art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 23 grudnia 2014 r., poz. 1877), tj: czy w myśl art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć w 2015 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w całości wynagrodzenie pedagoga i psychologa szkolnego wynikające z obowiązków przydzielonych na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532), czy tylko część ich wynagrodzenia, które wynika z obowiązków sprawowanych bezpośrednio z uczniem, a opisanych w § 23 pkt. 1-6 cyt. rozporządzenia.

31 marca 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie, czy gmina może pobierać opłaty od ogłoszeń i reklam publikowanych w biuletynie informacyjnym od przedsiębiorców lokalnych działających na terenie gminy Ozimek oraz od przedsiębiorców spoza gminy Ozimek.

24 marca 2015 r.


Wyjaśnienia w sprawie prawidłowej interpretacji zapisu art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), czy do wyliczenia omawianych kosztów należy uwzględnić dochody ujęte w planie czy też dochody faktycznie wykonane, które zostały wpłacone.

11 marca 2015 r.


Wyjaśnienia dotyczące pytania, czy wszystkie wpłaty dokonane przez jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w porozumieniu międzygminnym, dokonane na rachunek bankowy gminy, której powierzono wykonanie zadania własnego, zleconego następnie gminnej spółce (będącej faktycznym realizatorem zadania), stanowią dochody tej gminy (w rozumieniu ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego) i w konsekwencji winny zostać uwzględnione w jej budżecie

20 lutego 2015 r.