Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2016 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 czerwca 2016 r. podjęto następujące uchwały:

12/27/2016 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Gminy Olesno do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-2/2016 z dnia 12 maja 2016 r.

PDF12 27 2016.pdf (2,87MB)

12/26/2016 - orzekającą nieważność uchwały nr XVII/148/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Pokój w całości z powodu naruszenia art. 94 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) i art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 157).

PDF12 26 2016.pdf (1,31MB)

12/25/2016 - orzekającą nieważność uchwały nr XVII/123/2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia  pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu w ramach poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

PDF12 25 2016.pdf (1,19MB)

12/24/2016 - orzekającą nieważność uchwały nr XVII/122/2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia  pożyczki płatniczej na realizację inwestycji z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

PDF12 24 2016.pdf (1,18MB)

12/23/2016 - orzekającą nieważnośćuchwały nr XVII/121/2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

PDF12 23 2016.pdf (1,18MB)

12/22/2016 - orzekającą nieważność uchwały nr XVII/120/2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

PDF12 22 2016.pdf (1,18MB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 czerwca 2016 r. podjęto następującą uchwałę:

11/21/2016 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Gminy Prudnik do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-1/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PDF11 21 2016.pdf (2,88MB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 8 czerwca 2016 r. podjęto następującą uchwałę:

9/20/2016 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF9 20 2016.pdf (217,10KB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 czerwca 2016 r. podjęto następujące uchwały:

8/19/2016 - postanawiającą wybrać członków komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF8 19 2016.pdf (209,18KB)

8/18/2016 - wskazującą w zarządzeniu nr 5.2016 Likwidatora Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie w likwidacji z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania gminom środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Związku – zgodnie z uchwałą nr VI/38/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie w likwidacji z dnia 15 marca 2016 r. naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2016 r., poz. 446) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

PDF8 18 2016.pdf (1,25MB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 kwietnia 2016 r. podjęto następującą uchwałę:

7/17/2016 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 2/5/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia w uchwale nr XIII/78/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2016  naruszenia art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

PDF7 17 2016.pdf (403,78KB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 marca 2016 r. podjęto następujące uchwały:

6/16/2016 - w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2017 r.

PDF6 16 2016.pdf (1,36MB)  

6/15/2016 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2015 rok

PDF6 15 2016.pdf (3,65MB)

6/14/2016 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2015 rok

PDF6 14 2016.pdf (7,25MB)

6/13/2016 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2015 rok

PDF6 13 2016.pdf (5,39MB)

6/12/2016 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2015 rok

PDF6 12 2016.pdf (9,46MB)

6/11/2016 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Gminy Kolonowskie do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-18/2015 z dnia 2 lutego 2016 r.

PDF6 11 2016.pdf (1,46MB)

6/10/2016 - orzekającą nieważność § 6 uchwały XV/65/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w części dotyczącej zapisu „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.” z powodu naruszenia art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.)

PDF6 10 2016.pdf (1,15MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 lutego 2016 r. podjęto następującą uchwałę:

4/9/2016 - ustalającą budżet gminy Zębowice na rok 2016 na podstawie art. 11 ust. 2, art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) w związku z art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

PDF4 9 2016.pdf (7,71MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 lutego 2016 r. podjęto następujące uchwały:

3/8/2016 - wskazującą, że uchwała nr XV/65/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2015 r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.  została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 18 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) w związku z § 22 pkt 4 oraz § 24 ust. 8  z Statutu Gminy Kamiennik, stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/58/03 Rady Gminy w Kamienniku z dnia 22 kwietnia 2003 r. (ze zm.).

PDF3 8 2016.pdf (937,43KB)

3/7/2016 - orzekającą nieważność uchwały nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

PDF3 7 2016.pdf (2,62MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 stycznia 2016 r. podjęto następujące uchwały:

2/7/2016 - uchwalającą ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2016 rok wraz z planem kontroli.

PDF2 7 2016.pdf (3,53MB)

2/6/2016 - stwierdzającą w w uchwale nr XIII/158/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2015 r. naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.) poprzez likwidację rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

PDF2 6 2016.pdf (1,60MB)

2/5/2016 - stwierdzającą w § 5 uchwały nr XIII/78/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2016 ustalenie wielkości rezerwy ogólnej w wysokości niższej niż 0,1 % wydatków budżetu, co jest niezgodne z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz wielkości rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości niższej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki  inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co jest niezgodne z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1166 ze zm.).

PDF2 5 2016.pdf (630,80KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 stycznia 2016 r. podjęto następujące uchwały:

1/4/2016 - wskazującą w uchwale nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny naruszenie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

PDF1 4 2016.pdf (707,63KB)

1/3/2016 - wskazującą w uchwale nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

PDF1 3 2016.pdf (704,03KB)

1/2/2016 - wskazującąw uchwale nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

PDF1 2 2016.pdf (724,89KB)

1/1/2016 - wskazującą w uchwale nr 140/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 6a pkt 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

PDF1 1 2016.pdf (848,02KB)