Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielone wyjaśnienia w 2016 roku

Wyjaśnienia w sprawie, czy salda należności figurujące w ewidencji księgowej jednostki budżetowej tj. Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu, dotyczące czynszów, mediów, dzierżaw itp., które zostały w przeszłości przejęte po zlikwidowanym w 2000 r. Miejskim Zarządzie Mienia Komunalnego w Brzegu, dla których jednostka nie posiada dokumentów źródłowych można wyksięgować z ww. ewidencji.

23 grudnia 2016 r.


Wyjaśnienia w sprawie, czy można z dotacji gminnej dla szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie, sfinansować wszystkie koszty wycieczki zagranicznej do Niemiec, związanej z realizacją podstawy programowej.

7 listopada 2016 r.


Wyjaśnienia w sprawie, czy środki funduszu sołeckiego można przekazać na budowę chodnika przy drodze powiatowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.

3 listopada 2016 r.


Wyjaśnienia w sprawie zmiany właściwości miejscowej organu podatkowego.

13 października 2016 r.


Wyjaśnienia w sprawie, czy ze środków funduszu sołeckiego można zakupić stroje ludowe oraz czy zakupione ze środków funduszu sołeckiego wyposażenie świetlicy wiejskiej powinno pozostać w ewidencji gminy, czy też można je przekazać w formie darowizny do samorządowej instytucji kultury.

29 września 2016 r.


Wyjaśnienia w sprawie możliwości określenia minimalnej kwoty zaległości, co do których można/należy wysłać dłużnikowi upomnienie.

27 września 2016 r.


Wyjaśnienia w sprawie kompetencji organu stanowiącego gminy w zakresie wprowadzania przez ten organ zmian w budżecie gminy w trakcie trwania roku budżetowego.

21 września 2016 r.


Wyjaśnienia w sprawie wykazywania w sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych danych w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)”.

6 września 2016 r.


Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), w części dotyczącej realizacji przez gminy zobowiązań finansowych określonych przepisem art. 90 ust. 2b i 2c.

2 września 2016 r.


Wyjaśnienia w sprawie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) dla mienia gminnego wykorzystywanego na prowadzenie przez gminę gospodarki kanalizacyjnej.

19 lipca 2016 r.


Wyjaśnienia w sprawie konieczności podjęcia uchwały rady gminy dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki spółce RCZiUO „Czysty Region” na lata 2017-2031.

30 czerwca 2016 r.


Wyjaśnienia w przedmiocie podjęcia uchwały odnośnie udzielenia przez gminę dotacji na dziecko zamieszkujące na terenie gminy Olszanka, uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego na terenie innej gminy, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 157).

17 czerwca 2016 r.


Wyjaśnienia w sprawie możliwości dokonania oceny prawidłowości wykorzystania dotacji w latach 2011-2014 w oparciu o brzmienie przepisów ustawy o systemie oświaty, które weszły w życie z dniem 31 marca 2015 r.

25 maja 2016 r.


Wyjaśnienia w przedmiocie prawidłowości dokonywania wyrównania dotacji oraz potrącenia z dotacji przekazanej jednostce oświatowej niepublicznej lub publicznej nieprowadzonej przez Miasto Opole z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

5 maja 2016 r.


Wyjaśnienia w przedmiocie działań wójta polegających na niewpisywaniu do kwitariuszy informacji o wysokości kwot rat podatków należnych gminie.

4 maja 2016 r.


Wyjaśnienia w sprawie sposobu przeliczania użytków rolnych dla potrzeb podatku rolnego w sytuacji, gdy grunty te są oznaczone w ewidencji gruntów dwuczłonowo.

3 luty 2016 r.


Wyjaśnienia w sprawie sposobu przeliczania użytków rolnych na potrzeby podatku rolnego w stosunku do gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Wsr, Lzr, W, Br.

3 luty 2016 r.