Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2017 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 8 czerwca 2017 r. podjęto następującą uchwałę:

14/11/2017 - wskazującą w § 1 uchwały nr XXXIV/242/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie  prac remontowych, konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, rozstrzygającym o przyznaniu dotacji trzem wymienionym w uchwale podmiotom, naruszenie  § 6 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Nr XX/147/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r nr 39 poz. 1348 z późn. zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). 

PDF14 11 2017.pdf (1,52MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 kwietnia 2017 r. podjęto następującą uchwałę:

10/10/2017 - w sprawie zaopiniowania kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

PDF10 10 2017.pdf (743,64KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 r. podjęto następującą uchwałę:

9/9/2017 - w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2018 rok  

PDF9 9 2017.pdf (1 017,76KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 marca 2017 r. podjęto następujące uchwały:

8/8/2017 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2016 rok  

PDF8 8 2017.pdf (3,06MB)

8/7/2017 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2016 rok 

PDF8 7 2017.pdf (1,36MB)

8/6/2017 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2016 rok 

PDF8 6 2017.pdf (989,96KB)

8/5/2017 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy za 2016 rok

PDF8 5 2017.pdf (2,03MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 lutego 2017 r. podjęto następujące uchwały:

5/4/2017 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF5 4 2017.pdf (218,93KB)

5/3/2017 - ustalającą budżet Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 na podstawie art. 11 ust. 2, art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) w związku z art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 

PDF5 3 2017.pdf (7,40MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 stycznia 2017 r. podjęto następującą uchwałę:

3/2/2017 - wskazującą, że uchwała  nr XVII/130/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 rok została podjęta z naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w zw. z § 14 ust. 4 Statutu Gminy Zębowice, stanowiącego załącznik do uchwały nr V/32/2003 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 lutego 2003 r. (z późn. zm.) oraz § 5 i § 6 uchwały nr XXXVI/260/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.).

PDF3 2 2017.pdf (1,38MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 18 stycznia 2017 r. podjęto następującą uchwałę:

2/1/2017 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy na 2017 rok.

PDF2 1 2017.pdf (3,61MB)