Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2007 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 grudnia 2007 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 30/138/2007 - w sprawie zaopiniowania kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

plik - PDF30_138_2007.pdf (94,56KB)

 • 30/137/2007 – postanawiającą

1. Uznać za zasadne zastrzeżenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 27 listo-pada 2007 r. do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 listopada  2007 r. w zakresie użytego we wniosku pokontrolnym stwierdzenia o zaprzestaniu rozpatrywania w konkursie na realizację zadań publicznych ofert, do których nie załączono sprawozdań finansowych za ostatni rok. 

2. Uznać za zasadne i  konieczne, w postępowaniu o udzielenie dotacji na realizację za-dań publicznych przyznawanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, ustosunkowywanie się w uzasadnieniu wyboru ofert do spełnienia przez oferenta wymogów formalnych w składanych ofertach.

3. Uznać za konieczne, w postępowaniu o którym wyżej mowa, przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207) w ich literalnym brzmieniu.


plik -
PDF30_137_2007.pdf (79,52KB)

 • 30/136/2007 – wskazującą w § 2 uchwały nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz  podatku rolnego naruszenie przepisu art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z powodu nieprecyzyjnego określenia ram zwolnienia od podatku od środków transportowych

plik - PDF30_136_2007.pdf (88,02KB)

 • 30/135/2007 – wskazującą w § 2 uchwały Nr XIV/114/07 z dnia 29 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym   podatku obowiązujących w 2008 roku  nieistotne  naruszenie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DzU z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm)  poprzez nieprecyzyjne określenie ram zwolnienia od podatku od środków transportowych.

plik – PDF30_135_2007.pdf (77,89KB)

 • 30/134/2007 – wskazującą w § 2 uchwały Nr 123/XII/07 z dnia 29 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Praszce w sprawie określenia  podatku od środków transportowych nieistotne naruszenie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DzU z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm).

plik - PDF30_134_2007.pdf (76,76KB)

 • 30/133/2007 - orzekającą nieważność § 6 ust. 1 uchwały nr XV/199/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w spra-wie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r.  nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

plik - PDF30_133_2007.pdf (79,39KB)

 • 30/132/2007 – wskazującą § 2 uchwały nr XI/64/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. Rady Gminy w Świerczowie w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów naruszenie art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez nieprecyzyjne określenie ram zwolnienia od podatku od środków transportowych.

plik - PDF30_132_2007.pdf (83,75KB)

 • 30/131/2007 – wskazującą w § 2 uchwały nr XII/60/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. Rady Gminy w Domaszowicach w sprawie podatku od środków transportowych naruszenie art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez nieprecyzyjne określenie ram zwolnienia od podatku od środków transportowych

plik - PDF30_131_2007.pdf (83,34KB)

 • 30/130/2007 - orzekającą nieważność § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XII/63/07 z dnia 28 listopada 2007 r. Rady Gminy Pakosławice w sprawie zwolnień z  podatku od nieruchomości  z powodu naruszenia art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DzU z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

plik - PDF30_130_2007.pdf (79,25KB)

 • 30/129/2007 - orzekającą nieważność zarządzenia Nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2007 rok, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z § 11 ust. 1 pkt 3  uchwały nr III/16/2006 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2007 rok.

plik - PDF30_129_2007.pdf (91,47KB)

 • 30/128/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XI/86/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku, w części dotyczącej:

- (§ 1 pkt 5) ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych dla przeczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- (§ 2) określającego tryb i formy płatności podatku z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 i art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


plik -
PDF30_128_2007.pdf (104,92KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 grudnia 2007 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 29/127/2007 - orzekającą nieważność § 1 w związku z zał. nr 1 i 2 uchwały nr 190/2007 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok w części dotyczącej zmniejszenia wielkości rezerwy ogólnej o kwotę 27.956 zł oraz planu dochodów w dziale 852, rozdział 85202, § 2130 z powodu naruszenia art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz art. 173 ust. 5 w zw. z art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF29_127_2007.pdf (102,55KB)

 • 29/126/2007 - orzekającą nieważność § 2 uchwały nr XI/72/07 z dnia 23 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie podatku od środków transportowych z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF29_126_2007.pdf (86,46KB)

 • 29/125/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych.

plik - PDF29_125_2007.pdf (103,74KB)

 • 29/124/2007 - orzekającą nieważność § 1 zarządzenia nr 91/07 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy na 2007 rok w części dotyczącej rozdysponowania rezerwy ogólnej (zmniejszenie planu wydatków w dziale 758, rozdział 75818, § 4810) na wydatki w dziale 801, rozdział 80110, § 6050 (zwiększenie planu o kwotę 2.000 zł) z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik – PDF29_124_2007.pdf (87,41KB)

 • 29/123/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XIII-88/07 z dnia 28 listopada 2007 r. Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie podatku od środków transportowych w części dotyczącej:

- § 1 pkt 4 i pkt 11 dla przedziału nie mniej niż 36 ton do 40 ton włącznie o trzech osiach jezdnych,

- § 1 pkt 6 i pkt 13 dla przedziału:

- nie mniej niż 36 ton do 38 ton włącznie dla dwóch osi z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,

- do 36 ton włącznie dla czterech osi i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


plik -
PDF29_123_2007.pdf (91,84KB)

 • 29/122/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404).

plik - PDF29_122_2007.pdf (88,86KB)

 • 29/121/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XV/85/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Izbicko z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404), poprzez zaniechanie zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

plik - PDF29_121_2007.pdf (83,68KB)

 • 29/120/2007 - orzekającą nieważność § 2 uchwały nr XIV/108/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie określenia  wysokości stawek  podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 rok  z powodu naruszenia przepisu art.12 ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF29_120_2007.pdf (83,28KB)

 • 29/119/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XIV/74/2007 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek  podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku, w części dotyczącej określenia w § 1 pkt 2b stawek podatku od środków transportowych dla ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w przedziale „trzy osie nie mniej niż 12 mniej niż 40 ton” z powodu naruszenia przepisów art.10 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 121, poz.844 z późn. zm.).

plik - PDF29_119_2007.pdf (72,82KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 grudnia 2007 r. podjęto następującą uchwałę:  

 • 28/118/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XII/83/2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, z powodu naruszenia:

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z 2007 r.  nr 59, poz. 404 z późn. zm.), poprzez nieprzedłożenie  ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa projektu programu pomocowego do zaopiniowania w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie,

- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z powodu niejednoznacznego określenia przedmiotu zwolnienia.


plik -
PDF28_118_2007.pdf (120,10KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 listopada 2007 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 27/117/2007 - orzekającą nieważność § 7 uchwały nr XII/67/07 z dnia 30 października 2007 r. Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działają-cych na terenie Powiatu Oleskiego, z powodu naruszenia art. 145 ust.1 i 5 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik - PDF27_117_2007.pdf (94,93KB)

 • 27/116/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XIV/95/2007 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bierawa” z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404).

plik - PDF27_116_2007.pdf (99,34KB)

 • 27/115/2007 - orzekającą nieważność załączników nr 1, 3 i 5 do uchwały nr X/91/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
  24 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji po-datkowych - w części dotyczącej oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego - z powodu naruszenia odpowiednio art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF27_115_2007.pdf (84,26KB)

 • 27/114/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr X/89/2007 z dnia 24 października 2007 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku, w części dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych dla:

- samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z czterema i więcej osiami jezdnymi z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych,
- ciągnika siodłowego i balastowego z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- nie mniejszej niż 31 ton dla pojazdów o dwóch osiach jezdnych,
- nie mniejszej niż 40 ton dla pojazdów o trzech i więcej osiach jezdnych,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniejszą niż 38 ton o dwóch osiach jezdnych z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych,
z powodu naruszenia przepisów art.10 ust.1 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF27_114_2007.pdf (105,53KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 listopada 2007 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 26/113/2007 - orzekającą nieważność § 6 uchwały nr XII/85/07 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 29 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z powodu naruszenia art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

oraz wskazującą w § 2 oraz w § 7 pkt 5 i 7 uchwały nr XII/85/07 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 29 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 180, 181 ust. 1 i 184 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

plik - PDF26_113_2007.pdf (93,01KB)

 • 26/112/2007 - orzekającą nieważność § 5 pkt 1b tiret drugie i trzecie uchwały nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu z powodu naruszenia art. 165a ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).  

plik - PDF26_112_2007.pdf (103,06KB)

 • 26/111/2007 - wskazującą w § 3 uchwały nr XIII/64/07 z dnia 24 września 2007 r. Rady Gminy w Izbicku w sprawie zmiany uchwały nr LIII/289/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy Izbicko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych poprzez postanowienie o publikacji przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

plik - PDF26_111_2007.pdf (86,34KB)

 • 26/110/2007 - orzekającą nieważność § 7 ust. 1 w związku z załącznikiem nr 2 oraz § 12 ust. 2 w związku z załącznikiem nr 4 uchwały nr XIX/184/07 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących własności gminy - w zakresie brzmienia dotyczącego oświadczeń składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego - z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

plik - PDF26_110_2007.pdf (104,47KB)

 • 26/109/2007 - orzekającą nieważność § 1 uchwały nr XV/180/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w części dotyczącej brzmienia „oświetlenie zewnętrzne kościoła oraz” a także „walorów estetycznych oraz” z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zw. z § 4 uchwały nr IV/38/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz. Województwa Opolskiego z 2007 r. nr 19, poz. 880). 

plik - PDF26_109_2007.pdf (108,38KB)

 • 26/108/2007 - wskazującą w uchwale nr V/22/2007 Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Związku Gmin „Prokado” w części dotyczącej: 
  - § 2 ust. 1, ust. 2 lit. „a” tiret 4, ust. 6 naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 
  - § 3 naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 181 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
   

plik - PDF26_108_2007.pdf (106,58KB)

 • 26/107/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XIII/104/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w części dotyczącej treści pkt IV ppkt 2 załącznika nr 2 o brzmieniu „niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także że znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego” z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

plik - PDF26_107_2007.pdf (95,86KB)

 • 26/106/2007 - wskazującą w § 5 uchwały nr X/65/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2007 rok naruszenie § 35 lit. „e” uchwały nr XI/65/03 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kolonowskie (Dz.Urz. Województwa Opolskiego z 2004 r. nr 6, poz. 117). 

plik - PDF26_106_2007.pdf (89,46KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 listopada 2007 r. podjęto następującą uchwałę:

 • 25/105/2007 - wskazującą w § 5 uchwały nr XII/79/07 z dnia 27 września 2007 r. Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Paczków do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją wieloletniej umowy na zadania bieżące naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych poprzez postanowienie o publikacji przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

plik - PDF25_105_2007.pdf (87,40KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 listopada 2007 r. podjęto następujące uchwały:

 • 24/104/2007 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr 79/07 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok z powodu naruszenia z powodu naruszenia art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym w zw. z art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

plik - PDF24_104_2007.pdf (100,56KB)

 • 24/103/2007 - orzekającą nieważność uchwały Nr XI/101/2007 z dnia 26 września 2007 r. Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania przez Powiat Strzelecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, z powodu naruszenia art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. tekst jedn. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

plik - PDF24_103_2007.pdf (108,78KB)

 • 24/102/2007 - orzekającą nieważność

- § 2 ust. 2 i 3 uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr X / 51 / 07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Pakosławice przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
- § 4 ust. 8 powyższej uchwały z powodu naruszenia art. 145 ust. 1 w zw. z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 269, poz. 2104 ze zm.);
- § 5 powyższej uchwały z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

plik - PDF24_102_2007.pdf (100,16KB)

 • 24/101/2007 - orzekającą nieważność § 5 i § 6 uchwały nr X/103/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 października 2007 r.
  w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z powodu naruszenia art. 53 ust. 1 usta-wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591
  z późn. zm.)

oraz wskazującą, że § 2 i § 3 uchwały nieistotnie naruszają przepisy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z odpowiednio art. 184 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF24_101_2007.pdf (83,43KB)

 • 24/100/2007 - orzekającą nieważność § 10 uchwały nr X/71/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 15 października 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z powodu naruszenia art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

oraz wskazującą w § 5 pkt 2 przedmiotowej uchwały naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF24_100_2007.pdf (92,51KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 października 2007 r. podjęto następujące uchwały:

 • 23/99/2007 - wskazującą w § 1 uchwały nr XI/129/07 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 rok w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków (zał. nr 2) w dziale 754, rozdz. 75411 oraz w dziale 851, rozdz. 85111 przyporządkowanie dotacji celowej z budżetu gminy na pomoc finansową Powiatowi Brzeskiemu jako dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, co narusza art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

plik - PDF23_99_2007.pdf (94,35KB)

 • 23/98/2007 - wskazującą w § 1 uchwał Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r.: 
  - nr XI/117/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej, 
  - nr XI/118/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej,
  naruszenie art. 167 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

oraz orzekającą nieważność § 2 uchwał Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r.: 
- nr XI/117/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej, 
- nr XI/118/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej,
z powodu naruszenia art. 167 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.  

plik - PDF23_98_2007.pdf (106,00KB)

 • 23/97/2007 - wskazującą w § 1 zarządzenia nr 71/07 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok w związku ze zmianą dotacji celowych w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków w:
  - dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, § 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną”,
  - w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną”
  naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

plik - PDF23_97_2007.pdf (97,30KB)

 • 23/96/2007 - orzekającą nieważność § 5, § 8 ust. 3, § 10 uchwały nr VIII/55/07 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej z powodu naruszenia art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

oraz wskazującą w § 4, § 6, § 7 uchwały nr VIII/55/07 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

plik - PDF23_96_2007.pdf (84,60KB)

 • 23/95/2007 - orzekającą nieważność § 7 ust. 5 uchwały nr XI/56/2007 z dnia 25 września 2007 r. Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w części dotyczącej treści załącznika nr 2 o brzmieniu „niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także że znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego” z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

plik - PDF23_95_2007.pdf (89,28KB)

 • 23/94/2007 - orzekającą nieważność § 2 zarządzenia nr V/60/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok w części dotyczącej rozdysponowania rezerwy ogólnej (zmniejszenie planu wydatków w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 12.000 zł) na wydatki w dziale 600, rozdział 60016, § 6060 (zwiększenie planu o kwotę 12.000 zł) z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

plik - PDF23_94_2007.pdf (87,06KB)

 • 23/93/2007 - orzekającą nieważność § 5 w części dotyczącej określenia struktury uchwały budżetowej (pkt 1 do pkt 11) oraz § 6 i § 7 uchwały nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Niemodlin z powodu naruszenia art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF23_93_2007.pdf (115,03KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 października 2007 r. podjęto następujące uchwały:

 • 22/92/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XI/132/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” sp. z o.o. w Nysie z powodu naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

plik - PDF22_92_2007.pdf (70,65KB)

 • 22/91/2007 - orzekającą nieważność Uchwały nr XI/130/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną, z powodu naruszenia:
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.), poprzez nieprzedłożenie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa projektu programu pomocowego do zaopiniowania w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie,
  - art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), poprzez uchwalenie norm w sposób odmienny niż przepisach obowiązującego prawa, umożliwiający stosowanie niedopuszczalnego luzu interpretacyjnego oraz delegowanie na Burmistrza wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Nysie do stanowienia prawa miejscowego. 

plik - PDF22_91_2007.pdf (87,22KB)

 • 22/90/2007 - wskazującą w § 1 uchwały nr IX/47/07 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w związku z zapisami części II pkt. 8 załącznika nr 1 „Procedura uchwalania budżetu Gminy Domaszowice oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu” naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF22_90_2007.pdf (112,30KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 października 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

 • 21/89/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XI/80/07 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu z powodu naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w zw. z § 13 ust. 2 uchwały nr III/18/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2007 rok (z późn. zm.).

plik - PDF21_89_2007.pdf (95,22KB)

 • 21/88/2007 - wskazującą w uchwale nr X/77/07 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w części dotyczącej: 
  - § 4 ust. 1 niezgodność z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 181 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.); 
  -  § 4 ust. 2 niezgodność z art. 13 pkt 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - DzU z 2007 nr 68, poz. 449); 
  - § 5 ust. 1 pkt 4 niezgodność z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 180 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik - PDF21_88_2007.pdf (110,68KB)

 • 21/87/2007 - wskazującą w § 6 uchwały nr X/78/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze naruszenie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.

plik - PDF21_87_2007.pdf (89,19KB)

 • 21/86/2007 - wskazującą w § 5 uchwały nr X/76/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie zaciągnięcia pożyczki naruszenie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.

plik - PDF21_86_2007.pdf (97,40KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 września 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

 • 20/85/2007 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

plik - PDF20_85_2007.pdf (77,17KB)

 • 20/84/2007 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Wójta Gminy Skarbimierz do wniosków pokontrolnych.

plik - PDF20_84_2007.pdf (142,90KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 września 2007 r. podjęto następującą uchwałę: 

 • 19/83/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr XI/38/07 z dnia 16 sierpnia 2007 r. Rady Gminy w Skoroszycach w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym.

plik - PDF19_83_2007.pdf (101,96KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 września 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

 • 18/82/2007 - postanawiającą uwzględnić zastrzeżenie Wójta Gminy Łambinowice z dnia 13 sierpnia 2007 r. do wystąpie-nia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 lipca 2007 r. w przedmiocie kosztów utrzymania nieruchomości ponoszonych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku do wyliczenia dodatku mieszkaniowego.

plik - PDF18_82_2007.pdf (67,14KB)

 • 18/81/2007 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 17/76/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 sierpnia 2007 r. w przedmiocie uchwały Nr VIII/38/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/06 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

plik - PDF18_81_2007.pdf (67,76KB)

 • 18/80/2007 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 16/73/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 lipca 2007 r. w przedmiocie § 1 uchwały nr VII/60/07 Rady Gminy Walce z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004-2009.

plik - PDF18_80_2007.pdf (66,79KB)

 • 18/79/2007 - wskazującą w § 5 uchwały nr 37/VIII/07 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 184 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF18_79_2007.pdf (106,25KB)

 • 18/78/2007 - wskazującą w § 6 uchwały nr XI/91/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację drogi gminnej ul. Akacjowej w Prószkowie naruszenie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.

plik - PDF18_78_2007.pdf (90,31KB)

 • 18/77/2007 - wskazującą w uchwale nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom, naruszenie art. 176 ust. 3 oraz art. 145 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420; z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217, nr 170, poz. 1218, nr 187, poz. 1381).

plik - PDF18_77_2007.pdf (100,11KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 sierpnia 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

 • 17/76/2007 - stwierdzającą w uchwale Nr VIII/38/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/06 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. nieprawidłowe określenie źródeł sfinansowania deficytu budżetu co narusza art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm.)  

plik - PDF17_76_2007.pdf (68,30KB)

 • 17/75/2007 - orzekającą nieważność § 4 ust. 4, § 5 ust. 3 i 5, § 7 tiret drugie i trzecie oraz § 8 Uchwały nr XI/76/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie-publiczne, z powodu naruszenia art. 80 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF17_75_2007.pdf (95,21KB)

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 lipca 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

 • 16/74/2007 - wskazującą w § 1 pkt 1 w zw. z zał. nr 1 uchwały nr IX/76/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok w części dotyczącej przyporządkowania rozchodów wynikających z udzielonej pożyczki do § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” naruszenie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

plik - PDF16_74_2007.pdf (91,20KB)

 • 16/73/2007 -  stwierdzającą w § 1 uchwały nr VII/60/07 Rady Gminy w Walce z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004-2009 naruszenie art. 166 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF16_73_2007.pdf (90,72KB) 

 • 16/72/2007 - orzekającą nieważność § 10 ust. 4 uchwały nr VIII/52/07 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorkich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytakmi (DzU nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

plik - PDF16_72_2007.pdf (95,14KB)

 • 16/71/2007 - orzekającą niewazność uchwały Nr VIII/94/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie finansowania wydatków związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) poprzez kształtowanie treści budżetu roku przyszłego.

plik - PDF16_71_2007.pdf (93,31KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 lipca 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

 • 15/70/2007 - wskazującą w § 2 ust. 2 uchwały nr VII/95/07 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności oraz zawarcia porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, naruszenie art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

plik - PDF15_70_2007.pdf (73,97KB)

 • 15/69/2007 -  wskazującą w § 1 uchwały nr X/126/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Kluczbork oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w zw. z zapisami V.pkt 2, VI.pkt 1, X. załącznika nr 1 „Procedura uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu” naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF15_69_2007.pdf (93,75KB)

 • 15/68/2007 -  orzekającą nieważność uchwały nr XIII/118/07 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

plik - PDF15_68_2007.pdf (97,58KB)

 • 15/67/2007 -  wskazującą w § 1 uchwały nr VIII/45/2007 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zębowice na 2007 rok w części dotyczącej:
  - przyporządkowania dotacji celowej z budżetu gminy na pomoc finansową Powiatowi Oleskiemu do § 2320 klasyfikacji wydatków publicznych,
  - przyporządkowania dotacji podmiotowej z budżetu dla SP ZOZ w Oleśnie do § 2570 klasyfikacji wydatków publicznych
  naruszenie § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

plik - PDF15_67_2007.pdf (108,20KB)

 • 15/66/2007 - wskazującą w uchwale nr VIII/75/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z powodu niezgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu programu (jego zmiany) pomocowego określonego powołaną uchwałą.

plik - PDF15_66_2007.pdf (77,11KB)

 • 15/65/2007 - stwierdzającą w zarządzeniu Wójta nr ZW/0152/47a/Fn25a/2006 Gminy Skarbimierz z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach prefinansowania zadania inwestycyjnego w 2006 r. w BGK O/Opole naruszenie art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF15_65_2007.pdf (87,07KB)

 • 15/64/2007 - orzekającą nieważność zarządzenia Nr 0153/37/2007 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy rok 2007 w części zwiększenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdz. 80110 Gimnazja, w  § 2709 środków w wys. 63.704,50 zł. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł oraz zwiększenia po stronie wydatków w dziale 801 - Oswiata i wychowanie w rozdz. 80110 Gimnazja środków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4179), pochodne od wynagrodzeń (§ 4119, § 4129) i zakupy (§ 4219, § 4309), z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

plik - PDF15_64_2007.pdf (72,01KB)

 • 15/63/2007 - wskazującą w uchwale Nr X/65/2007 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, naruszenie prawa poprzez podjęcie tej uchwały na podstawie art. 130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), która z dniem 1 stycznia 2006 roku została uchylona na podstawie art. 244 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.).

plik - PDF15_63_2007.pdf (75,19KB)

 • 15/62/2007 -  orzekającą nieważność uchwały nr VIII/53/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących inwestycje z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

plik - PDF15_62_2007.pdf (96,36KB)

-------------------------------------------------