Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2007 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 czerwca 2007 r. podjęto następującą uchwałę:        

 • 14/61/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr X/101/07 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404). 

plik - PDF14_61_2007.pdf (127,88KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 czerwca 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

 • 13/60/2007 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 9/38/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2007 r. w przedmiocie uchwały nr I/9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2007 rok.  

plik - PDF13_60_2007.pdf (73,08KB)

 • 13/59/2007 - postanawiającą uwzględnić odwołania Prezydenta Miasta Opole od uchwał nr 162/2007, 163/2007, 164/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto Opole poprzez wykreślenie pkt 5 z treści uzasadnienia powołanych uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

plik - PDF13_59_2007.pdf (98,44KB)

 • 13/58/2007 - orzekającą nieważność § 1 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 pkt 7 uchwały nr 39/07 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok w części dotyczącej zmiany planu wydatków bieżących budżetu w dziale 852 „Pomoc społeczna” polegającej na zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” oraz zwiększeniu planu wydatków implikującego utworzeniem nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej 85295 „Pozostała działalność”, nieujętego uprzednio w treści uchwały budżetowej na 2007 rok przez Radę Powiatu Brzeskiego z powodu naruszenia art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym w zw. z § 12 ust. 1 uchwały nr III/18/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2007 rok.

plik - PDF13_58_2007.pdf (102,84KB)

 • 13/57/2007 - orzekającą nieważność § 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 uchwały nr 37/07 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok w części dotyczącej zmiany planu wydatków bieżących budżetu w dziale 852 „Pomoc społeczna” polegającej na zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” oraz zwiększeniu planu wydatków implikującego utworzeniem nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej 85295 „Pozostała działalność”, nieujętego uprzednio w treści uchwały budżetowej na 2007 rok przez Radę Powiatu Brzeskiego, z powodu naruszenia art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym w zw. z § 12 ust. 1 uchwały nr III/18/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2007 rok.

plik - PDF13_57_2007.pdf (131,36KB)

 • 13/56/2007wskazującą w § 2 uchwały nr VII/96/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków w części dotyczącej przyporządkowania dotacji celowej z budżetu gminy na pomoc finansową Powiatowi Kluczborskiemu do § 2320 klasyfikacji wydatków publicznych naruszenie § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

plik - PDF13_56_2007.pdf (99,42KB)

 • 13/55/2007 - orzekającą nieważność zarządzenia nr 109/07 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik - PDF13_55_2007.pdf (98,71KB)

 • 13/54/2007 - wskazującą w § 1 zarządzenia nr 27/2007 Wójta Gminy Lubrza z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok w części dotyczącej określenia szczegółowości planu wydatków naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

plik - PDF13_54_2007.pdf (94,17KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 18 maja 2007 r. podjęto następujące uchwały: 

 • 12/53/2007 - w przedmiocie zmiany uchwały nr 3/17/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2007 rok.

plik - PDF12_53_2007.pdf (71,49KB)

 • 12/52/2007wskazującą w § 3 zarządzenia nr 81/07 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy w związku ze zmianą dotacji celowych w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej” naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

plik - PDF12_52_2007.pdf (103,00KB)

 • 12/51/2007wskazującą w § 2 zarządzenia nr 23/2007 Wójta Gminy Lubrza z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2007 rok naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF12_51_2007.pdf (88,34KB)

 • 12/50/2007 - orzekającą nieważność § 2 zarządzenia nr 33/07 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2007 z powodu naruszenia art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF12_50_2007.pdf (95,52KB)

 • 12/49/2007orzekającą nieważność uchwały nr VIII/93/07 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2006 z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF12_49_2007.pdf (133,16KB)

 • 12/48/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr VII/38/2007 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2007 z powodu naruszenia art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF12_48_2007.pdf (93,98KB)

 • 12/47/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr VI/40/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z powodu naruszenia art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegającego na podjęciu decyzji o udzieleniu pomocy finansowej w 2007 r. w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł jednostce organizacyjnej Samorządu Województwa Opolskiego. 

plik - PDF12_47_2007.pdf (100,90KB)

 • 12/46/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr VI/39/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu z powodu naruszenia art. 165 ust. 3 w zw. z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegającego na podjęciu przedmiotowej uchwały bez uprzedniego zaplanowania wydatku w budżecie Gminy Pokój na 2007 rok.

plik - PDF12_46_2007.pdf (94,50KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 kwietnia 2007 r. podjęto następujące uchwały:   

 • 11/45/2007 - wskazującą w § 8 ust. 2 uchwały nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Strzelce Opolskie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Gminy, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań, naruszenie art. 176 ust. 3 w zw. z art. 190 i 145 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.  

plik - PDF11_45_2007.pdf (100,23KB)

 • 11/44/2007 -  orzekającą nieważność uchwały Nr VI/42/2007 z dnia 22 marca 2007 r. Rady Gminy Olszanka w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych nie zakładanych i nie prowadzonych przez Gminę Olszanka, z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2005 r. nr 190, poz. 1606 z późn. zm.).

plik - PDF11_44_2007.pdf (101,34KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 kwietnia 2007 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 9/43/2007 - uchwalającą 
  a) wnioski do projektu budżetu na 2008r. w wielkościach podanych w załączniku do niniejszej uchwały. 
  b) wnioskującą o uwzględnienie w pracach planistycznych nad budżetem państwa na rok 2008 skutków wejścia w życie z dniem 1.01.2008r. nowej ustawy o finansach publicznych w zakresie dodatkowych etatów na realizację zadania audytu zewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego.

plik -

 • 9/42/2007 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 5/24/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 lutego 2007 r. w przedmiocie uchwały nr VI/47/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2007 rok 

plik - PDF9_42_2007.pdf (65,60KB)

 • 9/41/2007 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 6/26/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 marca 2007 r. w przedmiocie uchwały nr IV-22/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III-18/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego 

plik - PDF9_41_2007.pdf (67,90KB)

 • 9/40/2007 - orzekającą nieważność § 3 tiret pierwsze, trzecie i czwarte, § 4 ust. 2, § 5 oraz § 6 uchwały nr V/39/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tekst jednolity z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844; nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847), art. 6b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, nr 191, poz. 1412, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1825) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1682, nr 216, poz. 1826; z 2005 r. nr 143, poz. 1199, nr 164, poz. 1365, nr 179, poz. 1484; z 2006 r. nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1825). 

plik - PDF9_40_2007.pdf (93,93KB)

 • 9/39/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr VI/35/07 z dnia 22 marca 2007 r. Rady Gminy w Dąbrowie w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym. 

plik - PDF9_39_2007.pdf (71,86KB)

 • 9/38/2007 - stwierdzającą w uchwale nr I/9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2007 rok nieprawidłowości polegające na: 
  - zaniechaniu ustalenia struktury dochodów (§ 2) i wydatków (§ 3) budżetu Związku w szczegółowości nie mniejszej niż określona ustawą o finansach publicznych, co narusza art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych 
  - zaniechaniu literalnego określenia źródła pokrycia deficytu budżetowego, co narusza art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, 
  - ustaleniu rocznego limitu zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek w wys. 50.000 zł zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (§ 6) oraz upoważnienia dla Zarządu Związku do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 50.000 zł (§ 7) w wysokości przekraczającej ustawowy limit zadłużenia Związku, co narusza art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF9_38_2007.pdf (98,56KB)

 • 9/37/2007 - wskazującą w § 3 uchwały nr I/8/2007 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu naruszenie art. 53 ust. 1 w zw. z art. 73a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF9_37_2007.pdf (77,92KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 kwietnia 2007 r. podjęto następującą uchwałę:

 • 8/36/2007 - orzekającą nieważność
  - § 2 ust. 2 uchwały Nr VIII/41/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w części zawierającej sformułowanie „z wyłączeniem wydatków na remonty i inwestycje” z powodu naruszenia
  art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  - § 3 ust. 1 powyższej uchwały w części zawierającej sformułowanie „decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kluczborku” z powodu naruszenia art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).
  - § 6 ust. 1 i ust. 3 powyższej uchwały z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i art. 145 ust. 1 w zw. z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 269, poz. 2104 ze zm.).

plik - PDF8_36_2007.pdf (106,94KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 marca 2007 r. podjęto następujące uchwały:   

 • 7/35/2007 - przyjmującą Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2006 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

plik - PDF7_35_2007.pdf (127,74KB)

 • 7/34/2007 - przyjmującą Sprawozdanie z działalności kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2006 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

plik - PDF7_34_2007.pdf (188,38KB)

 • 7/33/2007 - przyjmującą Sprawozdanie z realizacji rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2006 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

plik - PDF7_33_2007.pdf (200,40KB)

 • 7/32/2007 - przyjmującą Sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2006 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

plik - PDF7_32_2007.pdf (194,80KB)

 • 7/31/2007 - orzekającą nieważność uchwały intencyjnej nr V/30/07 Rady Gminy w Izbicku z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na lata 2008-2009 z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) poprzez kształtowanie treści budżetu lat przyszłych

plik - PDF7_31_2007.pdf (96,41KB)

 • 7/30/2007 - orzekającą nieważność uchwały intencyjnej nr V/27/07 Rady Gminy w Izbicku z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2008 r. z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) poprzez kształtowanie treści budżetu roku przyszłego

plik - PDF7_30_2007.pdf (93,56KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 marca 2007 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 6/29/2007 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 3/11/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2007 r. w przedmiocie uchwały nr III-18/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

plik - PDF6_29_2007.pdf (65,66KB)

 • 6/28/2007 - wskazującą w § 1 uchwały nr V/24/07 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 naruszenie art. 165 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegające na braku określenia przeznaczenia kwoty 9.144 zł pozostającej po zbilansowaniu zmian planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy.

plik - PDF6_28_2007.pdf (78,22KB)

 • 6/27/2007 - wskazującą w uchwale nr III/21/2007 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok w części dotyczącej rozbieżnego określenia w §§ 3 i 10 a w § 7 wielkości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF6_27_2007.pdf (95,20KB)

 • 6/26/2007 - stwierdzającą w § 1 uchwały nr IV-22/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III-18/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego w części dotyczącej zadania „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków Szumirad, Oś” (pkt 6 zał. nr 1 wieloletni program inwestycyjny na lata 2007-2013) naruszenie art. 166 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF6_26_2007.pdf (104,94KB)

 • 6/25/2007 - wskazującą w § 2 uchwały nr 7/IV/07 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2007 rok w części dotyczącej ujęcia w zał. nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2007 rok wg źródeł” oraz zał. nr 2 „Dochody wg działów i źródeł na 2007 rok” jako źródła dochodu opłaty administracyjnej (§ 0450 klasyfikacji planu dochodów), co jest niezgodne art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w zw. z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

plik - PDF6_25_2007.pdf (109,10KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 lutego 2007 r. podjęto następujące uchwały:    

 • 5/24/2007 - stwierdzającą podjęcie uchwały nr VI/47/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2007 rok z naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym polegającym na ograniczeniu prawa Rady Miasta Opola do kształtowania - w ramach prawnie dozwolonych – treści uchwały budżetowej.

plik - PDF5_24_2007.pdf (119,37KB)

 • 5/23/2007 - orzekającą nieważność § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok z powodu naruszenia art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  (Dz.U.z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) poprzez nałożenie na Straż Miejską w Głucho-łazach oraz sołtysów obowiązku prowadzenia ewidencji podatników oraz wydawania numer-ka rejestracyjnego, a także postanowienie o ponoszeniu przez gminę kosztów numerków reje-stracyjnych.

 plik - PDF5_23_2007.pdf (103,85KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 lutego 2007 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 4/22/2007 - wskazującą w uchwale nr VI/45/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta Opola w części dotyczącej:
  - § 6 ust. 1 lit. „a” i „g” naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 1 pkt 51 i pkt 57 oraz art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2006 r. nr 249, poz. 1832), 
  - § 6 ust. 4 naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 181 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

plik - PDF4_22_2007.pdf (107,57KB)

 • 4/21/2007 - wskazującą w § 1 uchwały nr II/7/2006 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego naruszenie art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF4_21_2007.pdf (85,51KB)

 • 4/20/2007 - orzekającą nieważność § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały nr IV/21/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

plik - PDF4_20_2007.pdf (72,30KB)

 • 4/19/2007 - orzekającą nieważność § 9 ust. 3 w brzmieniu: ”Burmistrz ma prawo wstrzymać dalsze finansowanie zleconego zadania i żądać zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych w przypadku wykorzystania dotacji na cele inne niż ustalone w umowie oraz pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.” uchwały nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, z powodu naruszenia art. 176 ust. 3 oraz art. 190 w związku z art. 145 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420; z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217, nr 170, poz. 1218, nr 187, poz. 1381).

plik - PDF4_19_2007.pdf (79,47KB)

 • 4/18/2007 - orzekającą nieważność § 5 uchwały Nr V/41/07 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

plik - PDF4_18_2007.pdf (80,54KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 stycznia 2007 r. podjęto następujące uchwały:  
 • 3/17/2007 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kotroli na 2007 rok.

plik - PDF3_17_2007.pdf (143,89KB)

 • 3/16/2007 - postanawiającą uwzględnić odwołanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale nr 515/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.

plik - PDF3_16_2007.pdf (103,22KB)

 • 3/15/2007 - wskazującą w uchwale nr III/29/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/495/05 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości naruszenie art. 5 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF3_15_2007.pdf (92,84KB)

 • 3/14/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr III/28/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, w części dotyczącej § 2 pkt 1 oraz § 3 zdanie drugie w brzmieniu „prowizja pobierana będzie przez inkasentów z należności za pobraną opłatę skarbową” z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz art. 9 ustawy Ordynacja podatkowa.

plik - PDF3_14_2007.pdf (80,26KB)

 • 3/13/2007 - orzekającą nieważność § 1 ust. 5 uchwały nr V/40/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Rady Miasta Opola w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa w części dotyczącej stwierdzenia „wynagrodzenie inkasent potrąci z wpłacanej do tut. Urzędu kwoty opłaty skarbowej” z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

plik - PDF3_13_2007.pdf (88,84KB)

 • 3/12/2007 - orzekającą nieważność § 4 pkt 1 i 2 w części dotyczącej stwierdzenia „pomniejszone o prowizję określoną w § 3” oraz § 5 uchwały nr III/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

plik - PDF3_12_2007.pdf (101,34KB)

 • 3/11/2007 - stwierdzającą w § 1 uchwały nr III-18/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego naruszenie art. 166 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF3_11_2007.pdf (75,79KB)

 • 3/10/2007 - wskazującą w § 2 uchwały nr III/32/2006 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. naruszenie art. 166 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF3_10_2007.pdf (97,77KB)

 • 3/9/2007 - wskazującą w uchwale nr III/8/06 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łubniany przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych naruszenie art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.) polegające na nieprawidłowym określeniu wielkości dotacji należnej niepublicznym przedszkolom poprzez pominięcie zapisu dotyczącego uczniów niepełnosprawnych.

plik - PDF3_09_2007.pdf (71,36KB)

 • 3/8/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr III/29/06 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

plik - PDF3_08_2007.pdf (95,14KB)

 • 3/7/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr IV/24/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w części regulującej sposób wypłacania wynagrodzenia za inkaso (§ 2 ust. 2 uchwały), z powodu naruszenia art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

plik - PDF3_07_2007.pdf (72,38KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 stycznia 2007 r. podjęto następującą uchwałę:

 • 2/6/2007 - orzekającą nieważność uchwały nr III/11/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2007, w części dotyczącej określenia stawki podatku od środków transportowych dla przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych dla trzech osi w przedziale „nie mniej niż 12 mniej niż 38 t” w wysokości 1.550 zł , z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 6 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF2_06_2007.pdf (71,26KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 stycznia 2007 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 1/5/2007 - stwierdzającą, że uchwała nr 117/643/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. Zarządu Powiatu Namysłowskiego w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2006 roku w zakresie przeniesienia wydatków w kwocie 3 000 zł między działami z działu 854 do działu 801 (§ 1 uchwały) jest niezgodna z prawem naruszając art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 17 pkt 1 uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXXIII/321/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.

plik - PDF1_05_2007.pdf (86,61KB)

 • 1/4/2007 - wskazującą, że § 3 uchwały nr II/5/06 Rady Gminy Lubsza z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, narusza art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844).

plik - PDF1_04_2007.pdf (99,06KB)

 • 1/3/2007 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr II/14/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2007 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844) w zw. z art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU nr 123, poz. 1291).

plik - PDF1_03_2007.pdf (93,63KB)

 • 1/2/2007 - stwierdzającą w uchwale nr 4/9/06 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nyskiego na 2006 r. naruszenie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, polegające na zmniejszeniu w § 1 w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, paragrafie 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej dochodów o kwotę 341.316 zł.

plik -

 • 1/1/2007 - stwierdzającą w uchwale nr 3/4/06 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nyskiego na 2006 r., naruszenie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w części dotyczącej zwiększenia w § 1 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dochodów o kwotę 11.007 zł. oraz w § 2 w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększenia wydatków o kwotę 11.007 zł.

plik - PDF1_01_2007.pdf (73,38KB)

--------------------------------------------------