Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2006 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 grudnia 2006 r. podjęto następujące uchwały:   

 • 21/76/2006 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 18/62/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2006 r. w przedmiocie uchwały nr XXXIX/250/06 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

plik - PDF21_76_2006.pdf (72,83KB)

 • 21/75/2006 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr II-9/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844) w zw. z art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU nr 123, poz. 1291)

plik - PDF21_75_2006.pdf (140,64KB)

 • 21/74/2006 -  orzekającą nieważność § 3 uchwały Nr II/5/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku z powodu naruszenia art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) w zw. z art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291).

plik -

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 grudnia 2006 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 20/73/2006 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 19/68/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 listopada 2006 r. w przedmiocie uchwały nr XL/309/2006 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006 rok.

plik - PDF20_73_2006.pdf (70,00KB)

 • 20/72/2006 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 18/63/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2006 r. w przedmiocie uchwały Nr XXXVI/256/06 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/05 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

plik - PDF20_72_2006.pdf (67,21KB)

 • 20/71/2006 - wskazującą w uchwale nr XVI/41/2006 Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie z dnia 27 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Związku Gmin „PROKADO” w części dotyczącej:
  - § 2 ust. 11 w którego dyspozycji zaniechano ujęcie w zestawieniu załączonych do projektu informacji jednego z ustawowych elementów - prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,
  - § 3 którego dyspozycja nie wyszczególnia prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań jako dokumentu obligatoryjnie przedkładanego Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
  naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

plik - PDF20_71_2006.pdf (92,72KB)

 • 20/70/2006 - orzekającą nieważność § 1 zarządzenia nr 27/2006 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2006 w części dotyczącej:
  - zwiększenia planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, § 2920 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin” w wysokości 19.429 zł,
  - zwiększenia planu wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 „Rezerwa celowa oświatowa” o kwotę 88.211 zł
  z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF20_70_2006.pdf (77,59KB)

 • 20/69/2006 - wskazującą w zarządzeniu nr 42G/2006 Wójta Gminy Branice z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Branice na 2006 rok naruszenie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97 poz. 674 z 2006 r. zm. Dz.U. Nr 170 poz. 1218) polegające na zmniejszeniu w załączniku 3 do zarządzenia wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” o kwotę 10.000 zł

plik - PDF20_69_2006.pdf (97,67KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 listopada 2006 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 19/68/2006 - stwierdzającą w uchwale nr XL/309/2006 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2006 r. naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) polegające m.in. na zwiększeniu w § 2 wydatków majątkowych (dotacji) o kwotę 300.000 zł. w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz w § 5 w wykazie inwestycji wprowadzeniu zadania p.n. „Dofinansowanie budowy wiaduktu nad obwodnicą Dobrodzienia w ciągu drogi powiatowej Dobrodzień – Klekotna – dotacja” w kwocie 300.000 zł., z powodu finansowania zadania wykraczającego poza zadania własne gminy.

plik - PDF19_68_2006.pdf (78,45KB)

 • 19/67/2006 - orzekającą nieważność uchwały Nr XL/308/2006 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 października 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wojewódzki w Opolu, z powodu naruszenia art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104, zm. M. P. z 2005 r. nr 69, poz. 962, Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708).

plik - PDF19_67_2006.pdf (73,24KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 listopada 2006 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 18/66/2006 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 17/57/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 października 2006 r. w przedmiocie uchwały nr XLII/264/06 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2006 rok.

plik - PDF18_66_2006.pdf (66,98KB)

 • 18/65/2006 - wskazującą w § 1 i § 3 uchwały nr XXXIII/170/06 Rady Gminy Murów z dnia 19 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w zw. z art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF18_65_2006.pdf (102,67KB)

 • 18/64/2006 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr 718/2006 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2006 rok z powodu naruszenia art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 15 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-blicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.), polegającego na wskazaniu źródeł sfinansowania deficytu budżetu.

plik - PDF18_64_2006.pdf (70,60KB)

 • 18/63/2006 - stwierdzającą w uchwale Nr XXXVI/256/06 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/05 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. nieprawidłowe określenie źródeł sfinansowania deficytu budżetu co narusza art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm.)

plik - PDF18_63_2006.pdf (89,54KB)

 • 18/62/2006 - stwierdzającą w § 1 i § 3 uchwały nr XXXIX/250/06 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 w części dotyczącej:

- zmniejszenia planu wydatków budżetu w Dziale 600 „Transport i łączność”, Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki inwestycyjne (przebudowa ul. Raciborskiej – Reńska Wieś) w wys. 92.440 zł naruszenie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- sytuowania w pkt 3 i 8 wieloletniego programu inwestycyjnego w gminie Reńska Wieś zadań w wielkościach rozbieżnych pomiędzy wyszczególnionymi wartościami zadania ogółem (kolumna 3) a sumarycznymi wielkościami pozycji „wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych” (kolumna 4) i zaplanowanymi do realizacji w latach 2006-2008 (kolumny 5-16) naruszenie art. 166 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF18_62_2006.pdf (97,97KB)

 • 18/61/2006 - wskazującą w uchwale nr LIII/328/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia zakresu formy i informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze naruszenie art. 198 ust. 2 w zw. z art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) polegające na zaniechaniu ustalenia zakresu i formy informacji o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

plik - PDF18_61_2006.pdf (99,21KB)

 • 18/60/2006 - wskazującą w § 3 ust. 3 uchwały nr LIII/327/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 zm. DzU nr 169, poz. 1420) poprzez zaniechanie ujęcia w zestawieniu załączonych do projektu informacji jednego z ustawowych elementów - prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

plik - PDF18_60_2006.pdf (96,34KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 października 2006 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 17/59/2006 - orzekającą nieważność § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLI/492/2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Olszanka, sposobu ich realizacji oraz kontroli wykonywania zadań zleconych, z powodu naruszenia art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104, zm. M. P. z 2005 r. nr 69, poz. 962, Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708), oraz wskazującą w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 1. § 8 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały naruszenie art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF17_59_2006.pdf (78,26KB)

 • 17/58/2006 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Kluczborka z dnia 21 września 2006 r. do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 września 2006 r. w przedmiocie przestrzegania przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących składania informacji o zatrudnieniu małżonków w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.

plik - PDF17_58_2006.pdf (96,70KB)

 • 17/57/2006 - stwierdzającą w § 1 lit. B uchwały nr XLII/264/06 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2006 rok naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegające na zaniechaniu określenia źródła dochodu związanego z zwiększeniem planu dochodów budżetu w dziale 756, rozdział 75615 klasyfikacji budżetowej.

plik - PDF17_57_2006.pdf (95,55KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 października 2006 r. podjęto następującą uchwałę:  

 • 16/56/2006 - orzekającą nieważność zarządzenia nr 0153/59/2006 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 września 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2006 w części dotyczącej zmiany planu wydatków w wysokości 6.000 zł wyszczególnionej w zakresie działu 852 „Opieka społeczna” z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z § 10 ust. 1 uchwały nr XXXIII/300/2005 Rady Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006 oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

plik - PDF16_56_2006.pdf (96,38KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 września 2006 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 15/55/2006 - orzekającą nieważność uchwały Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle nr L/684/06 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie poręczenia przez Gminę Kędzierzyn – Koźle zapłaty weksla in blanco wystawionego przez Kędzierzyńsko – Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. tytułem zabezpieczenia kredytu z powodu naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104; zm. DzU nr 169, poz. 1420; z 2006 r. nr 45, poz. 319).

plik - PDF15_55_2006.pdf (84,55KB)

 • 15/54/2006 - postanawiającą uwzględnić odwołanie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale nr 377/2006 z dnia 18 września 2006 r.

plik - PDF15_54_2006.pdf (102,35KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 września 2006 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 14/53/2006 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Głubczyc znak FB 1/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. do pkt 5 i 6 wniosków pokontrolnych dotyczących Urzędu Gminy, a zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 lipca 2006 r.

plik - PDF14_53_2006.pdf (107,75KB)

 • 14/52/2006 - wskazującą w zarządzeniu Nr Or. I – 0151 – 54/2006 Burmistrza Gogolina z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2006 r. naruszenie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. ; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 DzU nr 172, poz. 1441, zm. z 2006 r. DzU nr 17, poz.128) w związku z art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420).

plik - PDF14_52_2006.pdf (73,46KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 sierpnia 2006 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 13/51/2006 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 11/44/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 lipca 2006 r. w przedmiocie uchwały nr XLVIII/301/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/257/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paczków na 2006 rok.

plik - PDF13_51_2006.pdf (68,96KB)

 • 13/50/2006 - orzekającą nieważność § 13 uchwały nr XXXVI/293/2006 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 44 ustawy o samorządzie powiatowym.

plik - PDF13_50_2006.pdf (73,94KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 sierpnia 2006 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 12/49/2006 - wskazującą, iż uchwała nr XXXII/243/06 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu narusza art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

plik - PDF12_49_2006.pdf (99,91KB)

 • 12/48/2006 - wskazującą w § 1 uchwały nr XLII/331/2006 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2006 rok naruszenie art. 165 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegające na zaniechaniu określenia przeznaczenia kwoty 4.629 zł pozostającej po zbilansowaniu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

plik - PDF12_48_2006.pdf (81,71KB)

 • 12/47/2006 - wskazującą w § 5 uchwały nr XXXVIII/442/06 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2006 rok naruszenie art. 166 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF12_47_2006.pdf (104,35KB)

 • 12/46/2006 - orzekającą nieważność uchwały nr XLV/282/06 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie restrukturyzacji należności podatkowych Gminy od Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, z powodu naruszenia art. 4 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (DzU nr 78, poz. 684 z późn. zm.).

plik - PDF12_46_2006.pdf (98,03KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 18 lipca 2006 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 11/45/2006 - w przedmiocie zmiany uchwały nr 2/6/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2006 rok, zmienionej uchwałą nr 8/33/2006
  z dnia 28 kwietnia 2006 r.

plik - PDF11_45_2006.pdf (70,03KB)

 • 11/44/2006 - stwierdzającą, że określenie w treści § 1 uchwały nr XLVIII/301/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/257/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paczków na 2006 rok planu „Przychodów i Kosztów” Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej narusza art. 29 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 4 i art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik - PDF11_44_2006.pdf (91,56KB)

 • 11/43/2006 - orzekającą nieważność § 6 uchwały nr LV/593/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania częściowej refundacji kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z powodu naruszenia przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - DzU z 2005 r. nr 190, poz. 1606) oraz wskazującą, że określenie w przedmiotowej uchwale w sprawie regulaminu przyznawania pomocy finansowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę nowego proekologicznego ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako formy dofinansowania „częściowej refundacji kosztów” zamiast dotacji nie znajduje uzasadnienia w dyspozycji art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

plik - PDF11_43_2006.pdf (107,89KB)

--------------------------------------------------