Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2006 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 czerwca 2006 r. podjęto następujące uchwały:

 • 10/42/2006 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 7/31/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 kwietnia 2006 r. w przedmiocie uchwały nr XLIX/800/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2006 rok w zakresie pokrycia zobowiązań z roku 2005.

plik - PDF10_42_2006.pdf (82,30KB)

 • 10/41/2006 - orzekającą nieważność § 1 zarządzenia nr 967/2006 Burmistrza Nysy z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nysa na 2006 rok w części dotyczącej działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z § 15 uchwały nr XLVII/779/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2006 rok.

plik - PDF10_41_2006.pdf (85,45KB)

 • 10/40/2006 - orzekającą nieważność zarządzenia nr 355/06 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 rok z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska.

plik - PDF10_40_2006.pdf (90,04KB)

 • 10/39/2006 - postanawiającą uwzględnić odwołanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale nr 241/2006 z dnia 4 maja 2006 r. w zakresie wniosku o sprecyzowanie treści uwag do opinii.

plik - PDF10_39_2006.pdf (103,47KB) 

-------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 maja 2006 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 9/38/2006 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 6/25/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 kwietnia 2006 r. w przedmiocie uchwały nr XXXVII/324/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006.

plik - PDF9_38_2006.pdf (66,53KB)

 • 9/37/2006 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 5/16/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 marca 2006 r. w przedmiocie uchwały nr 279/XXXVIII/2006 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2009.

plik - PDF9_37_2006.pdf (67,41KB)

 • 9/36/2006 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXI-229/06 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzie-lenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów za 2005 r. z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

plik - PDF9_36_2006.pdf (86,54KB)

 • 9/35/2006 - wskazującą iż termin podjęcia uchwały nr 4/IV/2006 Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu Nyskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu (planu finansowego) Związku Unii Gmin Powiatu Nyskiego na 2006 rok naruszył art. 182 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 53 ust. 2 i art. 73a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

plik - PDF9_35_2006.pdf (91,16KB)

 • 9/34/2006 - orzekającą nieważność uchwały nr 3/IV/2006 Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu Nyskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Unii Gmin Powiatu Nyskiego za 2005 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu z powodu naruszenia art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i art. 21 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

plik - PDF9_34_2006.pdf (105,53KB)

-------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 kwietnia 2006 r. podjęto następującą uchwałę:   

 • 8/33/2006 - w przedmiocie zmiany uchwały nr 2/6/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2006 rok.

plik - PDF8_33_2006.pdf (68,00KB)  

-------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 kwietnia 2006 r. podjęto następujące uchwały:

 • 7/32/2006 - orzekającą nieważność uchwały nr XLIX/804/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/2000 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 kwietnia 2000 roku w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji przedmiotowej z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych przez zakłady budżetowe i placówki upowszechniania kultury z powodu naruszenia art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik - PDF7_32_2006.pdf (123,42KB)

 • 7/31/2006 - stwierdzającą w § 1 uchwały nr XLIX/800/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2006 rok w zakresie pokrycia zobowiązań z roku 2005 naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegające na zaniechaniu wskazania źródeł pokrycia deficytu budżetowego.

plik - PDF7_31_2006.pdf (90,36KB)

 • 7/30/2006 - wskazującą w § 1 uchwały nr XXXVII/196/06 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Skoroszyce na lata 2006-2008 naruszenie art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik - PDF7_30_2006.pdf (99,23KB)

 • 7/29/2006 - uchwalającą wnioski do projektu budżetu na 2007r. w wielkościach podanych w załączniku do niniejszej uchwały.

plik - PDF7_29_2006.pdf (69,08KB)

-------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 kwietnia 2006 r. podjęto następujące uchwały: 

 • 6/28/2006 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 4/10/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 marca 2006 r. w przedmiocie uchwały nr XXVII/124/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wilków na lata 2005-2008.

plik - PDF6_28_2006.pdf (66,90KB)

 • 6/27/2006 - orzekającą nieważność
  - uchwały nr XLV/285/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego,
  - uchwały nr XLVI/287/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/285/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2006 r.
  z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z § 14 ust. 1 i 2 uchwały nr XL/257/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2006 rok (z późn. zm.) oraz art. 83 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik - PDF6_27_2006.pdf (99,70KB)

 • 6/26/2006 - orzekającą nieważność
  - zarządzenia nr 345/06 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2006 rok,
  - zarządzenia nr 346/06 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2006 rok,
  z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik - PDF6_26_2006.pdf (109,02KB)

 • 6/25/2006 - stwierdzającą w § 2 uchwały nr XXXVII/324/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegające na nieprawidłowym określeniu kwoty deficytu budżetowego oraz zaniechaniu wskazania źródeł jego pokrycia.

plik - PDF6_25_2006.pdf (92,75KB)

 • 6/24/2006 - wskazującą w załączniku nr 1 do uchwały nr XXVIII/135/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wilków na lata 2006-2008 naruszenie art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegające na braku określenia w pkt. 6, 7 i 8 załącznika wydatków w bieżącym roku budżetowym.

plik - PDF6_24_2006.pdf (93,62KB)

-------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 marca 2006 r. podjęto następujące uchwały: 

 • 5/23/2006 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2005 rok

plik - PDFplik (148,67KB)

 • 5/22/2006 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2005 rok

plik - PDFplik (130,13KB)

 • 5/21/2006 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2005 rok

plik - PDFplik (159,74KB)

 • 5/20/2006 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2005 rok

plik - PDFplik (110,33KB)

 • 5/19/2006 - w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

plik - PDFplik (96,71KB)

 • 5/18/2006 - postanawiającą oddalić zastrzeżenie Wójta Kamiennika do wniosku pokontrolnego zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 lutego 2006 r.

plik - PDFplik (71,72KB)

 • 5/17/2006 - wskazującą w § 1 uchwały nr XXXI/205/06 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 w części dotyczącej planu wydatków działu 758 „Różne rozliczenia” naruszenie § 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

plik - PDFplik (99,97KB)

 • 5/16/2006 - stwierdzającą w § 1 uchwały nr 279/XXXVIII/2006 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2009 w części dotyczącej zadań sytuowanych w pkt 5 i 7 załącznika do uchwały Wieloletni program inwestycyjny na lata 2006-2009 określenie w pozycji „wielkości łącznych nakładów finansowych” kwot 650.701 zł i 357.780 zł rozbieżnych od wyszczególnionych wysokości wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach odpowiednio stanowiących 626.701 zł i 333.780 zł, co jest niezgodne z art. 166 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

plik - PDFplik (101,85KB)

 • 5/15/2006 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXII/310/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym

plik - PDFplik (74,72KB)

-------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 marca 2006 r. podjęto następujące uchwały:

 • 4/14/2006 - wskazującą w uchwale Rady Miejskiej w Głubczycach nr XXX/403/06 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie podjęcia realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie przygranicznych obszarów oraz istniejących i budowanych ciągów komunikacyjnych przed skutkami powodzi, kolizji i katastrof” przywołanie w podstawie prawnej art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych nie stanowiących legitymacji do rozstrzygania materii zawartej w jej treści

plik - PDFplik (96,59KB)

 • 4/13/2006 - wskazującą w uchwale Rady Miejskiej w Głubczycach nr XXXII/402/06 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie podjęcia realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi Gadzowice – Granica Państwa (Rusin)” przywołanie w podstawie prawnej art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych nie stanowiących legitymacji do rozstrzygania materii zawartej w jej treści

plik - PDFplik (106,74KB)

 
 • 4/12/2006 - wskazującą w uchwale Rady Miejskiej w Głubczycach nr XXXII/401/06 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie podjęcia realizacji inwestycji pn. „Odbudowa Ratusza Miejskiego w Głubczycach” przywołanie w podstawie prawnej art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych nie stanowiących legitymacji do rozstrzygania materii zawartej w jej treści

plik - PDFplik (105,05KB)

 • 4/11/2006 - wskazującą, że określenie treści uchwały nr XLV/283/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok w części zostało dokonane z naruszeniem § 7 ust. 4 uchwały nr XVII/130/99 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 • 4/10/2006 - stwierdzającą w § 1 uchwały nr XXVII/124/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wilków na lata 2005-2008 naruszenie art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegające na braku określenia jednostek realizujących plan oraz zaniechaniu określenia wydatków w roku budżetowym i w dwóch latach następnych 

plik - PDFplik (79,08KB)

-------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 lutego 2006 r. podjęto następującą uchwałę:

 • 3/9/2006 - wskazującą w uchwale nr XL/260/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 naruszenie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (w aktualnym stanie prawnym art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych)

plik - PDFplik (94,35KB)

-------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 stycznia 2006 r. podjęto następujące uchwały:

 • 2/8/2006 - w sprawie: wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na nieetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

plik - PDFplik (76,64KB)

 • 2/7/2006 - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Izby

plik - PDFplik (85,24KB)

 • 2/6/2006 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2006 rok

plik - PDFplik (120,60KB)

 • 2/5/2006 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 19/66/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 grudnia 2005 r. w przedmiocie uchwały nr XXX/226/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

plik - PDFplik (74,58KB)

 • 2/4/2006 - orzekającą nieważność § 10 uchwały nr XLVI/778/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

plik - PDFplik (89,27KB)

 • 2/3/2006 - orzekającą nieważność uchwały nr XLVI/777/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/588/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym

plik - PDFplik (91,57KB)

 • 2/2/2006 - orzekającą nieważność uchwały nr XLVI/772/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym

plik - PDFplik (111,25KB)

 • 2/1/2006 - orzekającą nieważność uchwały nr XLVI/771/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym

plik - PDFplik (89,93KB)

-------------------------------------------------