Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2005 roku

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 grudnia 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 19/72/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XXXVI/313/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego z powodu naruszenia  art. 13e w związku z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2003 r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.)

 • 19/71/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XXXII/198/05 z dnia 28 listopada 2005 r. Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie określenia  wysokości rocznych stawek  podatku od środków transportowych na terenie gminy Tar-nów Opolski, w części dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych dla cią-gnika siodłowego lub balastowego z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.937,76 zł oraz w wysokości  2.548,65 zł, z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 • 19/70/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XXXVII/274/05 z dnia 24 listopada 2005 r. Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie podatku od środków transportowych w 2006 r. w części dotyczącej określenia stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych lub balastowych z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  - nie mniejszej niż 31 ton w wys. 1.937,76 zł dla pojazdów o dwóch osiach jezdnych,
  - nie mniejszej niż 40 ton w wys. 2.548,65 zł dla pojazdów o trzech osiach jezdnych
   z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 • 19/69/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XLII/215/05 z dnia 29 listopada 2005 r. Rady Gminy Branice w sprawie podatku od środków transportowych w 2006 r. w części dotyczącej określenia stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych lub balastowych z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  - nie mniejszej niż 31 ton w wys. 1.937,76 zł dla pojazdów o dwóch osiach jezdnych,
  - nie mniejszej niż 40 ton w wys. 2.548,65 zł dla pojazdów o trzech osiach jezdnych
   z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 • 19/68/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XLV/238/05 Rady Gminy w Izbicku z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont dróg gminnych z powodu naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • 19/67/2005
  postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Namysłowa znak Or.II-0911/6/05 z dnia 23 listopada 2005 r. do pkt 9 wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 listopada 2005 r.

 • 19/66/2005
  stwierdzającą iż uchwalenie w § 5 uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie XXX/226/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. deficytu budżetu w wys. 10.036.566 zł narusza art. 45 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 • 19/65/2005
  orzekającą nieważność uchwały Nr XXXVIII/317/05 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych w części dotyczącej niezgodnego z prawem określenia stawek podatku od środków transportowych: 
  a) dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
  - o czterech osiach i więcej w przedziale nie mniej niż 29 t. i mniej niż 31 t. oraz nie mniej niż 31 t. z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
  - oraz w części nieokreślenia  przedziału tonażowego dla dwóch osi nie mniej niż 18 t., dla trzech osi nie mniej niż 12 t. i mniej niż 15 t.  oraz nie mniej niż 26 t., oraz dla czterech osi i więcej nie mniej niż 12 t. i mniej niż 23 t. (§ 1 pkt 2 uchwały),             
  b) dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t. z innym systemem zawieszenia osi jezdnych dla dwóch osi w przedziale nie mniej niż 31 t. oraz dla trzech osi w przedziale  nie mniej niż 40 t. (§ 1 pkt 4 uchwały),
  c) dla przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w przedziale nie mniej niż 25 t. dla jednej osi z innym systemem zawieszenia oraz w przedziale nie mniej niż 38 t. dla dwóch osi z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz w przedziale nie mniej niż 33 t. i mniej niż 38 t. oraz nie mniej niż 38 t. z innym systemem zawieszenia (§ 1 pkt 6 uchwały),
  d) dla autobusu (§ 1 pkt 7 uchwały),
  z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2, 4, 6, 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.).
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 grudnia 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 18/64/2005
  wskazującą w uchwale nr XXXVIII/238/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie weksla „in blanco” przywołanie w podstawie prawnej przepisów nie mających związku z rozstrzygnięciem zawartym w jej treści, co narusza art. 876 Kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy Prawo wekslowe.

 • 18/63/2005
  wskazującą w uchwale nr XXXVIII/244/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 • 18/62/2005
  orzekającą nieważność zarządzenia nr 810/2005 Burmistrza Nysy z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nysa na 2005 rok w części dotyczącej działów 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z § 15 uchwały nr XXXII/571/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2005 rok.

 • 18/61/2005
  postanawiającą oddalić zastrzeżenia z dnia 2 listopada 2005 r. Starosty Strzeleckiego do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 października 2005 r.

 • 18/60/2005
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 17/58/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 listopada 2005 r. w przedmiocie uchwały nr XL/249/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 września 2005 r. w sprawie określenia zasad przyznawania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowej refundacji kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologicznego lub budowę ogrzewania proekologicznego.

 • 18/59/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XXIII/188/05 z dnia 18 listopada 2005 r. Rady Gminy w Lubrzy w sprawie podatku od środków transportowych w części dotyczącej określenia stawki podatku od środków transporto-wych w wysokości 2.000 zł dla ciągnika siodłowego lub balastowego o dwóch osiach jezdnych z innymi systemami zawieszenia, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 36 ton, z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 listopada 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 17/58/2005
  stwierdzającą, że określenie treści uchwały nr XL/249/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 września 2005 r. w sprawie określenia zasad przyznawania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowej refundacji kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologicznego lub budowę ogrzewania pro-ekologicznego, zostało dokonane z naruszeniem przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednoli-ty - DzU z 2005 r. nr 190, poz. 1606) oraz art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

 • 17/57/2005
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 16/55/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 października 2005 r. w przedmiocie uchwały Rady Gminy Tułowice nr XXXI/197/05 z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 października 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 16/56/2005
  postanawiającą uwzględnić odwołanie Burmistrza Zdzieszowic od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale nr 336/2005 z dnia 14 września 2005 r.

 • 16/55/2005
  stwierdzjącą, iż ujęcie w pkt 19 załącznika do uchwały Rady Gminy Tułowice nr XXXI/197/05 z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystanku kolejowego w Goszczowicach” narusza art. 6 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 38 ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym.

 • 16/54/2005
  orzekającą nieważność uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXVIII/204/05 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia z powodu naruszenia art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 września 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 15/53/2005
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 14/47/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 sierpnia 2005 r. w przedmiocie uchwały nr 230/XXXI/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 r.

 • 15/52/2005
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 14/50/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 sierpnia 2005 r. w przedmiocie zarządzenia nr 379/05 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2005 r. oraz zmiany układu wykonawczego.

 • 15/51/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XXIV/226/2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych powiatu głubczyckiego z powodu naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 sierpnia 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 14/50/2005
  stwierdzającą, że w § 9 zarządzenia nr 379/05 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2005 r. oraz zmiany układu wykonawczego naruszono art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z § 17 ust. 1 uchwały nr XX/267/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2005 r.

 • 14/49/2005
  orzekającą nieważność § 1 uchwały nr V/39/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych w części dot. Rozdziału II ust. 5 i 6 załącznika do uchwały z powodu naruszenia art. 90 ust. 2a i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

 • 14/48/2005
  orzekającą nieważność zarządzeń Burmistrza Gminy Paczków w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2005 r. nr 275/05 z dnia 25 lipca 2005 r. oraz nr 276/05, nr 277/05, nr 278/05 z dnia 29 lipca 2005 r. z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 • 14/47/2005
  stwierdzającą w uchwale nr 230/XXXI/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 r. przyjęcie niezbilansowanej wielkości dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w kwocie 95. 592 zł , co jest niezgodne z art. 109 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 sierpnia 2005 r. podjęto następującą uchwałę:


 • 13/46/2005
  stwierdzającą, że określenie treści uchwały nr XXXVI/231/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2005 rok w części zostało dokonane z naruszeniem wyłącznego prawa Burmistrza do zgłaszania propozycji (inicjatywy) zmiany uchwały budżetowej, co narusza art. 119 ustawy o finansach publicznych oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 lipca 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 12/45/2005
  orzekającą nieważność § 16 uchwały nr XXXIV/312/2005 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restau-ratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, trybu postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia, rodzaju dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji oraz postanowień, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w związku z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

 • 12/44/2005
  orzekającą nieważność § 5 uchwały nr XXXII/239/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 92 pkt 3 w związku z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 lipca 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 11/43/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XXXVIII/425/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez podmioty niepu-bliczne z powodu naruszenia art. 5 ust. 2 oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty.

 • 11/42/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XXVIII/259/05 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z Funduszu Pracy z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 • 11/41/2005
  orzekającą nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim nr XXVI/267/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu z powodu naruszenia art. 52 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • 11/40/2005
  orzekającą nieważność uchwały Rady Gminy w Lubszy nr XXIX/274/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu z powodu naruszenia art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 czerwca 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 10/39/2005
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 9/31/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 maja 2005 r. w przedmiocie uchwały nr XXXV/608/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nysa na 2005 rok w zakresie podziału wolnych środków za 2004 rok.

 • 10/38/2005
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 7/28/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 kwietnia 2005 r. w przedmiocie uchwały nr XXVI/160/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok.

 • 10/37/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XXVII/193/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu z powodu naruszenia art. 52 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

 • 10/36/2005
  wskazującą w uchwale nr XXI/159/05 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli naruszenie art. 23 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.


 • 10/35/2005
  wskazującą w uchwale nr XXV/316/05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 501.000 zł na termomodernizację Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach naruszenie art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 18 maja 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 9/34/2005
  postanawiającą oddalić odwołanie Burmistrza Paczkowa od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale nr 144/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r.

 • 9/33/2005
  w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

 • 9/32/2005
  wskazującą, że § 3 uchwały nr XXXI/292/05 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu SP ZOZ w Strzelcach Opolskich, w części określającej kwoty przypadające do spłaty w 2005 r., narusza art. 124 ust. 1 pkt 2 lit. "a" ustawy o finansach publicznych.

 • 9/31/2005
  stwierdzającą iż określenie treści uchwały nr XXXV/608/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nysa na 2005 rok w zakresie podziału wolnych środków za 2004 rok zostało dokonane z naruszeniem wyłącznego prawa Burmistrza do zgłaszania propozycji (inicjatywy) zmiany uchwały budżetowej, co narusza art. 119 ustawy o finansach publicznych, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 11 w zw. z § 7 uchwały nr XXXIX/413/2001 Rady Miejskiej w Nysie z 27 lutego 2001 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 kwietnia 2005 r. podjęto następującą uchwałę:


 • 8/30/2005
  w sprawie wniosków do projektu budżetu Izby na 2006 rok.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 kwietnia 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 7/29/2005
  postanawiającą oddalić odwołanie Burmistrza Krapkowic z dnia 29 marca 2005 r. od uchwały nr 33/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie negatywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej na 2005 rok przez Radę Miejską w Krapkowicach.

 • 7/28/2005
  stwierdzającą w uchwale Nr XXVI/160/05 z dnia 28 lutego 2005 r. Rady Gminy Jemielnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

 • 7/27/2005
  orzekającą nieważność uchwały Nr XXV/155/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z powodu naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 marca 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 6/26/2005
  w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2004 rok z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Izby.

 • 6/25/2005
  w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2004 rok z wykonania budżetu i rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 marca 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 5/24/2005
  w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na nieetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

 • 5/23/2005
  postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Wołczyna z dnia 10 lutego 2005 r. do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2005 r.

 • 5/22/2005
  postanawiającą uwzględnić odwołanie Zarządu Powiatu Kluczborskiego od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale nr 20/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. i zmienić opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale nr XXV/177/2004 Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. na opinię z zastrzeżeniami.

 • 5/21/2005
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 2/8/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2005 r. w przedmiocie uchwały nr 182/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 grudnia 2004 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Praszka na 2005 r.

 • 5/20/2005
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 3/11/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 lutego 2005 r. w przedmiocie uchwały nr XXV/177/04 Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2005 r.

 • 5/19/2005
  wskazującą w uchwale nr XXXII/563/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom naruszenie art. 23 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 • 5/18/2005
  orzekającą nieważność § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 uchwały nr 190/XXV/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. Rady Miejskiej w Praszce w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli z powodu naruszenia art. 90 ust. 2b i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

 • 5/17/2005
  wskazującą w uchwale nr XXX/249/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/177/2000 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Wołczyn naruszenie art. 19 pkt 1 lit. a w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 • 5/16/2005
  wskazującą w uchwale nr XXI/292/05 z dnia 16 lutego 2005 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 • 5/15/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XXIV/157/05 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z powodu naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. w zw. z § 2.2 uchwały nr XXIII/145/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tułowice na 2005 rok (z późn. zm.).

 • 5/14/2005
  wskazującą w § 2 uchwały nr XXIV/156/05 z dnia 3 lutego 2005 r. Rady Gminy Tułowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2005 rok w części dotyczącej wyodrębnienia w pkt 1 w dziale 750, rozdz. 75011, paragrafu 2350 w wys. 601 zł, naruszenie § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 lutego 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 4/13/2005
  orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XXIV/168/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. Rady Gminy Skarbimierz wprowadzającej zmianę do uchwały nr XXI/153/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym.

 • 4/12/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XXXI/166/05 Rady Gminy Branice z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/155/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Branice na 2004 r. z powodu naruszenia art. 109 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 lutego 2005 r. podjęto następującą uchwałę:


 • 3/11/2005
  stwierdzającą, że uchwała nr XXV/177/2004 Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2005 r. narusza art. 109 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) z powodu zaplanowania w budżecie Powiatu na 2005 r. w rozchodach spłatę rat kapitałowych w wysokości niezgodnej z kwotami wynikającymi z zawartych umów.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 stycznia 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 2/10/2005
  w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2005 rok

 • 2/9/2005
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 24/102/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 grudnia 2004 r. w przedmiocie uchwały nr XXXI/231/04 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 26 listopada 2004 r w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.

 • 2/8/2005
  stwierdzającą, że uchwała nr 182/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 grudnia 2004 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Praszka na 2005 r. narusza art. 109 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 124 ust. 1 pkt 2 lit. "a" oraz art. 124 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.

 • 2/7/2005
  orzekającą nieważność zarządzenia nr 188/05 Wójta Gminy Tułowice z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tułowice z powodu naruszenia art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

 • 2/6/2005
  wskazującą w § 1 uchwały nr XXIV/150/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie nie wygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków z upływem roku budżetowego 2004 naruszenie art. 130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

 • 2/5/2005
  stwierdzającą, że § 1 pkt 2 uchwały nr XXXII/236/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok dotyczący zwiększenia planu wydatków w dziale 754, rozdz. 75411 w wys. 150.000 zł z uwagi na nieprawidłowe wyodrębnienie rodzajowe wydatków majątkowych jako "bieżące" narusza art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 • 2/4/2005
  wskazującą w uchwale nr XXVII/209/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok naruszenie § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 stycznia 2005 r. podjęto następujące uchwały:


 • 1/3/2005
  orzekającą nieważność § 2 i § 4 ust. 4 uchwały nr XXVI/228/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia
  15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Olesno z powodu naruszenia art. 19 ust.1 w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
  o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2002 r. nr 9, poz.84 z późn. zm.).

 • 1/2/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XXI/153/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. Rady Gminy Skarbimierz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej:
  - § 1 pkt 2 dla przedziałów "nie mniej niż 29 ton do mniej niż 31 ton" oraz "nie mniej niż 31 ton" dla innych systemów zawieszenia o czterech i więcej osiach jezdnych,
  - § 1 pkt 4 dla przedziałów "nie mniej niż 31 ton" dla innych systemów zawieszenia o dwóch osiach jezdnych oraz "nie mniej niż 40 ton" dla innych systemów zawieszenia o trzech osiach jezdnych
  z powodu naruszenia art. 10 ust. 3 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 • 1/1/2005
  orzekającą nieważność uchwały nr XIX/135/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. Rady Gminy Komprachcice w sprawie podatku od środków transportowych w części dotyczącej:
  - § 1 pkt 4 dla przedziału nie mniej niż 36 ton o dwóch osiach jezdnych,
  - § 1 pkt 4 dla przedziału nie mniej niż 36 ton do mniej niż 40 ton o trzech osiach jezdnych,
  - § 1 pkt 6 dla przedziału nie mniej niż 36 ton o dwóch osiach jezdnych
  z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. "a" i pkt 6 lit. "a" ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.