Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2008 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 18 czerwca 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 14/74/2008 –  orzekającą nieważność § 1 pkt 2 uchwały nr XVIII/139/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nie wygasania niezrealizowanych kwot wydatków z upływem  roku budżetowego 2007 z powodu naruszenia art. 191 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF14_74_2008.pdf (97,48KB)

 • 14/73/2008 –  orzekającą nieważność uchwały Nr XXVI/281/2008 z dnia 29 maja 2008 r. Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie  zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012”   z powodu naruszenia art. 7 ust 3 ustawy z dnia 30 kwietnia  2004  r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59,poz. 404), poprzez zaniechanie zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

plik – PDF14_73_2008.pdf (89,86KB)

--------------------------------------------------

 Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 czerwca 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 13/72/2008 –  postanawiającą określony uchwałą nr 12/67/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 maja 2008 r. termin usunięcia nieprawidłowości zmienić na 30 czerwca 2008 r. 

plik - PDF13_72_2008.pdf (77,68KB)

 • 13/71/2008 –  w przedmiocie zmiany uchwały nr 3/16/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2008 rok

plik – PDF13_71_2008.pdf (68,83KB)

 • 13/70/2008 –  wskazującą

- w § 5 uchwały nr XIX/103/2008 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7,

- w § 5 uchwały nr XIX/104/2008 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Praszce, ul. Kaliska 38,

naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2007 r. nr 68, poz. 449) poprzez postanowienie o opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

plik – PDF13_70_2008.pdf (87,41KB)

 • 13/69/2008 –  wskazującą w § 4 ust. 4 uchwały nr XVII/141/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Skarbimierz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków naruszenie art.  81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r.  nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

plik – PDF13_69_2008.pdf (74,64KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 maja 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 12/68/2008 –  postanawiającą o nieuwzględnieniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego i oddaleniu zastrzeżenia Burmistrza Prószkowa z dnia 30 kwietnia 2008 r. do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2008 r. z powodu przekroczenia terminu złożenia zastrzeżenia określonego art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

plik – PDF12_68_2008.pdf (91,86KB)

 • 12/67/2008 –  stwierdzającą w § 1 pkt 1 i 3 uchwały nr XIII/98/08 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych polegające na nieokreśleniu źródła dochodów w strukturze planu dochodów uchwały budżetowej.

plik – PDF12_67_2008.pdf (94,32KB)

 • 12/66/2008 –  wskazującą w § 3 ust. 1 uchwały nr VII/28/2008 Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2007 rok w części dotyczącej stwierdzenia „podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” naruszenie art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - DzU z 2007 nr 68, poz. 449).

plik – PDF12_66_2008.pdf (105,37KB)

 • 12/65/2008 –  wskazującą w § 6 uchwały nr V/24/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2007r. nr 68, poz. 449).

          plik - PDF12_65_2008.pdf (82,92KB)

 • 12/64/2008 –  wskazującą w § 8 uchwały nr XII/130/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach nieskanalizowanych miasta Krapkowice – dzielnica Otmęt w ulicach: K. Miarki, 3-go Maja, Mickiewicza, Dambonia, Działkowa” naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2007r. nr 68, poz. 449).

plik – PDF12_64_2008.pdf (88,74KB)

 • 12/63/2008 –  orzekającą nieważność uchwały nr XXIII/163/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Fundacji Górna Prosna z siedzibą w Rudnikach z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z § 19 pkt 6 uchwały nr XIX/124/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok (z późn. zm.).

plik – PDF12_63_2008.pdf (107,07KB)

--------------------------------------------------

 Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 maja 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 11/62/2008 –  wskazującą w § 6 uchwały nr XIX/143/2008 z dnia 26 marca 2008 r. Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF11_62_2008.pdf (74,11KB)

 • 11/61/2008 –  orzekającą nieważność pkt.4 załącznika nr 2 pn. „Informacja o liczbie uczniów/słuchaczy” uchwały nr XIV/158/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, z powodu naruszenia art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

plik – PDF11_61_2008.pdf (85,60KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 kwietnia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 10/60/2008 –  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 5/35/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2008 r. w przedmiocie § 4 uchwały nr XVI/119/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok w części dotyczącej ujętego w zał. nr 1 zadania „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy II etap – SOR”.

plik - PDF10_60_2008.pdf (68,84KB)

 • 10/59/2008 –  orzekającą nieważność § 1 pkt 3 uchwały nr XIX/150/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 marca  2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie niewygasania wydatków w roku 2007 z powodu naruszenia art. 191 ustawy o finansach publicznych.

plik – PDF10_59_2008.pdf (92,97KB)

 • 10/58/2008 –  orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XXII/142/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych w zw. z art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska.

plik – PDF10_58_2008.pdf (89,93KB)

 • 10/57/2008 –  orzekającą nieważność uchwały nr XVI/136/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu rozliczenia i kontroli z powodu naruszenia art. 176 ust. 3 ustawy o finansach  publicznych.

plik – PDF10_57_2008.pdf (80,86KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 kwietnia 2008 r. podjęto następującą uchwałę:  

 • 9/56/2008 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałami nr 6/36/2008 i 6/37/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 marca 2008 r. w przedmiocie uchwał: nr XX/109/2008  Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2008 oraz nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2008 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok.

plik - PDF9_56_2008.pdf (66,79KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 kwietnia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 8/55/2008 – wskazującą w § 1 uchwały nr XXVI/267/08 Rady Miasta Opola z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2008 rok naruszenie art. 165a ust. 1 oraz art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych polegające na zaniechaniu wyodrębnienia z struktury planu dochodów uchwały budżetowej wielkości dochodów bieżących oraz majątkowych.

plik - PDF8_55_2008.pdf (102,28KB)

 • 8/54/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVI/264/08 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym żłobkom, prowadzonym na terenie miasta Opola przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

plik – PDF8_54_2008.pdf (101,02KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 marca 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 7/53/2008 –  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2007 rok

plik - PDF7_53_2008.pdf (127,48KB)

 • 7/52/2008 –  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2007 rok

plik – PDF7_52_2008.pdf (180,22KB)

 • 7/51/2008 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2007 rok

plik - PDF7_51_2008.pdf (194,81KB)

 • 7/50/2008 –  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2007 rok

plik - PDF7_50_2008.pdf (121,54KB)

 • 7/49/2008 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 4/25/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 lutego 2008 r. w przedmiocie uchwały nr XIX/230/08 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2008.

plik - PDF7_49_2008.pdf (66,19KB)

 • 7/48/2008 – orzekającą nieważność pkt 2 ppkt 2 załącznika nr 2 „Sprawozdanie z wykonania prac lub robót (zadania)” uchwały nr XIX/120/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

plik – PDF7_48_2008.pdf (78,30KB)

 • 7/47/2008 – uchwalającą wnioski do projektu budżetu na 2009r. w wielkościach podanych w załączniku do niniejszej uchwały.

plik - PDF7_47_2008.pdf (124,62KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 marca 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 6/46/2008 – postanawiającą określony uchwałą nr 5/35/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2008 r. termin usunięcia nieprawidłowości zmienić na 28 marca 2008 r. 

plik - PDF6_46_2008.pdf (83,94KB)

 • 6/45/2008 –  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 4/27/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 lutego 2008 r. w przedmiocie uchwały nr XVII/80/08 Rady Gminy Branice z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy

plik – PDF6_45_2008.pdf (67,85KB)

 • 6/44/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XV/89/2008 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu z powodu naruszenia art. 12 pkt 8 lit. c  ustawy o samorządzie powiatowym.

plik - PDF6_44_2008.pdf (92,78KB)

 • 6/43/2008 –  orzekającą nieważność pkt 4 załącznika nr 2 „informacja o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy” uchwały nr XI/75/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu krapkowickiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych o brzmieniu „na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym” z powodu naruszenia art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

plik - PDF6_43_2008.pdf (87,21KB)

 • 6/42/2008 – wskazującą w § 3 zarządzenia nr AO-0151-15/08 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy po stronie dochodów i wydatków naruszenie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 11 pkt 7 uchwały nr XVIII/239/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.

plik - PDF6_42_2008.pdf (96,87KB)

 • 6/41/2008 – orzekającą nieważność § 4 oraz § 5 ust. 3 w zw. z § 7 ust. 1 uchwały nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6  ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art.  6b ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym.

plik – PDF6_41_2008.pdf (93,34KB)

 • 6/40/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XIV/110/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z powodu naruszenia art. 83 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF6_40_2008.pdf (99,56KB)

 • 6/39/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XIV/95/08 z dnia 15 lutego 2008 r. Rady Gminy w Jemielnicy w sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym.

plik – PDF6_39_2008.pdf (98,11KB)

 • 6/38/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XXI/125/08 z dnia 18 lutego 2008 r. Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie emisji obligacji komunalnych, z powodu naruszenia art. 83 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF6_38_2008.pdf (75,20KB)

 • 6/37/2008 – stwierdzającą nieprawidłowość w uchwale nr XXI/122/08 z dnia 18 lutego 2008 r. Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok, polegającą na zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 926 klasyfikacji budżetowej uprzednio niezaplanowanych w uchwale budżetowej tj. naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 184 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF6_37_2008.pdf (91,95KB)

 • 6/36/2008 – stwierdzającą w § 3 i § 6 uchwały nr XX/109/2008 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2008, naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 2 lit.”b” ustawy o finansach publicznych, polegające na sytuowaniu wydatku majątkowego w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

plik - PDF6_36_2008.pdf (74,92KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 lutego 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 5/35/2008 – stwierdzającą w § 4 uchwały nr XVI/119/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok w części dotyczącej ujętego w zał. nr 1 zadania „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy II etap – SOR” naruszenie art. 166 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych

plik - PDF5_35_2008.pdf (77,85KB)

 • 5/34/2008 –  orzekającą nieważność uchwały nr XIV/105/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z powodu naruszenia art. 83 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

plik – PDF5_34_2008.pdf (97,46KB)

 • 5/33/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XIV/101/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych z powodu naruszenia art. 165 ust. 3 w zw. z art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF5_33_2008.pdf (74,00KB)

 • 5/32/2008 – orzekająca nieważność § 8 ust. 2 uchwały nr XIII/93/08 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zębowice podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania z powodu naruszenia art. 176 ust. 3 w zw. z art. 190 oraz art. 145 i 146 ustawy o finansach  publicznych.  

plik - PDF5_32_2008.pdf (90,45KB)

 • 5/31/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XVIII/232/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/593/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. w związku z postanowieniami normującymi ze wsteczną datą obowiązującą zakres regulacji uchwały oraz określenie w uchwale jako formy dofinansowania „częściowej refundacji kosztów” zamiast dotacji, co nie znajduje  uzasadnienia w dyspozycjach art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 406 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Prawo ochrony środowiska w zw. z art. 4 ust. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych  innych aktów prawnych.

plik - PDF5_31_2008.pdf (110,25KB)

 • 5/30/2008 – wskazującą w uchwale nr XVII/121/07 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok nieprawidłowe wyodrębnienie w ramach rezerwy ogólnej wielkości wydatków z tyt. rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co jest niezgodne z art. 173 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

plik – PDF5_30_2008.pdf (91,39KB)

 • 5/29/2008 – wskazującą w § 12 uchwały nr XXIV/248/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2008 rok naruszenie art. 184 ustawy o finansach publicznych polegające na sytuowaniu w normatywnej treści uchwały budżetowej prognozy długu miasta Opola na lata 2008-2024 (zgodnie z zał. nr 20 do uchwały).

plik - PDF5_29_2008.pdf (80,64KB)

 • 5/28/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XIV-94/08 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów, z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - DzU z 2005 r. nr 190, poz. 1606).

plik - PDF5_28_2008.pdf (79,92KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 lutego 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 4/27/2008 – stwierdzającą w § 10 uchwały nr XVII/80/08 Rady Gminy Branice z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy naruszenie art. 184 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej poprzez uchwalenie planu finansowego instytucji kultury.

plik - PDF4_27_2008.pdf (68,54KB)

 • 4/26/2008 –  orzekającą nieważność uchwały Nr XX / 111 / 2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zasad dofinansowania zadań publicznych określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z powodu braku podstaw do podjęcia tego typu uchwały, co narusza art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ).

plik – PDF4_26_2008.pdf (76,94KB)

 • 4/25/2008 – stwierdzającą nieprawidłowości polegające na rozbieżnym określeniu wielkości kwot planu wydatków majątkowych przyjętych w § 3, § 9 oraz § 10 uchwały nr XIX/230/2008 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn - Koźle na rok 2008, co stanowi naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 2”b” oraz pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF4_25_2008.pdf (89,90KB)

 • 4/24/2008 –  wskazującą w § 4 uchwały nr XV/103/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu  przy PSP w miejscowości Popielów przy ulicy Powstańców” naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych poprzez postanowienie o ogłoszeniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

plik - PDF4_24_2008.pdf (83,84KB)

 • 4/23/2008 – wskazującą nieprawidłowość polegającą na ujęciu w § 14 uchwały nr XIII/150/2007 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 prognozy łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, co stanowi naruszenie art. 184 w związku z art. 180 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF4_23_2008.pdf (74,35KB)

 • 4/22/2008 – wskazującą nieprawidłowość polegającą na ujęciu w § 12 uchwały nr XVI/111/2007 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008 prognozy łącznej kwoty długu na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2008, co stanowi naruszenie art. 184 w związku z art. 180 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF4_22_2008.pdf (69,32KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 stycznia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 3/21/2008 – wskazującą w § 3 uchwały nr VI/26/2007 Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2008 naruszenie art. 184 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF3_21_2008.pdf (84,42KB)

 • 3/20/2008 –  orzekającą nieważność § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 7 oraz § 4 ust. 1 i 4 uchwały nr XXIII/236/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Opola przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

plik – PDF3_20_2008.pdf (108,10KB)

 • 3/19/2008 –  orzekającą nieważność § 14 i 15 załącznika nr 1 oraz załączników 5-10 uchwały nr XVII/113/07 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu Pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bierawa” z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF3_19_2008.pdf (115,09KB)

 • 3/18/2008 –  orzekającą nieważność uchwały nr IX/41/07 z dnia 26 listopada 2007 r. Rady Gminy Łubniany w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego z powodu naruszenia art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

plik - PDF3_18_2008.pdf (73,55KB)

 • 3/17/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XVI/108/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym.

plik - PDF3_17_2008.pdf (73,46KB)

 • 3/16/2008 – w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2008 rok

plik - PDF3_16_2008.pdf (139,62KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 stycznia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 2/15/2008 - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Izby

plik - PDF2_15_2008.pdf (111,33KB)

 • 2/14/2008 – stwierdzającą w § 2 zarządzeniu nr 109/2007 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2007 r., naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), w części dotyczącej zwiększenia wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 6.412 zł.

plik – PDF2_14_2008.pdf (68,57KB)

 • 2/13/2008 – wskazującą w § 3 uchwały nr XII/99/07 z dnia 28 listopada 2007 r. Rady Gminy Walce w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części literalnie stanowiącej „zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych” naruszenie art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF2_13_2008.pdf (84,84KB)

 • 2/12/2008 – wskazującą w § 2 lit. „a” i „b” uchwały nr XIII-89/07 z dnia 28 listopada 2007 r. Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w części dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli – z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą naruszenie art. 7 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF2_12_2008.pdf (91,82KB)

 • 2/11/2008 – wskazującą w § 3 pkt 1 i pkt 3 uchwały nr XIII/130/07 z dnia 28 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości w części dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej naruszenie art. 7 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  

plik - PDF2_11_2008.pdf (102,90KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 stycznia 2008 r. podjęto następujące uchwały:    

 • 1/10/2008 - wskazującą w § 1 pkt 6 uchwały nr XXI/190/07 z dnia 29 listopada 2007 r. Rady Miasta Opola w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Miasta Opola naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF1_10_2008.pdf (96,28KB)

 • 1/9/2008 - orzekającą nieważność § 2 ust.1 uchwały nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w części dotyczącej zwolnienia budowli, z powodu naruszenia art.7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

plik – PDF1_9_2008.pdf (68,37KB)

 • 1/8/2008 - orzekającą nieważność uchwały nr XI/110/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zwolnień od tego podatku, w części dotyczącej określenia stawek:
  a) dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z dwiema osiami z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w przedziale nie mniej niż 15 ton w wysokości 800 zł (§ 1 pkt 2 uchwały),
  b) dla przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z dwiema osiami z zawie-szeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w przedziale nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton w wysokości 500 zł (§ 1 pkt 6 uchwały),
  z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.).

plik - PDF1_8_2008.pdf (67,76KB)

 • 1/7/2008 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XV/115/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty z powodu naruszenia przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z 18a i 19 ust. 1f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF1_7_2008.pdf (83,47KB)

 • 1/6/2008 - orzekającą nieważność uchwały Nr X/59/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. Rady Gminy w Murowie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Murów z powodu naruszenia art. 7 ust 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404), poprzez zaniechanie zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

plik - PDF1_6_2008.pdf (80,07KB)

 • 1/5/2008 - wskazującą w § 3 pkt 1 uchwały nr XIII/131/07 z dnia 28 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF1_5_2008.pdf (93,88KB)

 • 1/4/2008 - wskazującą w § 2 pkt 2 uchwały Nr 122/XII/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Praszce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w części dotyczącej stwierdzenia „nieruchomości będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych” naruszenie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DzU z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) poprzez nieprecyzyjne określenie ram zwolnienia z podatku od nieruchomości.

plik - PDF1_4_2008.pdf (76,47KB)

 • 1/3/2008 - orzekającą nieważność uchwały nr XIV/99/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym.

plik - PDF1_3_2008.pdf (73,35KB)

 • 1/2/2008 - wskazującą w § 2 pkt 1 uchwały nr XIV/97/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie podatku od środków transportowych naruszenie art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez nieprecyzyjne określenie ram zwolnienia od podatku od środków transportowych

plik - PDF1_2_2008.pdf (86,34KB)

 • 1/1/2008 - wskazującą w § 2 uchwały nr XVI/89/07 z dnia 26 listopada 2007 r. Rady Gminy w Izbicku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 naruszenie art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez nieprecyzyjne określenie ram zwolnienia od podatku od środków transportowych

plik - PDF1_1_2008.pdf (84,24KB)

--------------------------------------------------