Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2018 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 czerwca 2018 r. podjęto następujące uchwały:

18/35/2018 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF18 35 2018.pdf (221,92KB)

18/34/2018 - postanawiającą oddalić odwołanie Wójta Gminy Zębowice od uchwały nr 190/2018 z dnia 2 maja 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zębowice za 2017 r.

PDF18 34 2018.pdf (1,33MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 czerwca 2018 r. podjęto następującą uchwałę:

17/33/2018 - w sprawie zaopiniowania kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF17 33 2018.pdf (707,70KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 maja 2018 r. podjęto następującą uchwałę:

16/32/2018

  1. orzekającą nieważność § 3 uchwały nr LVIII/1125/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 r.,  w części dotyczącej wydatków budżetu w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatku w wysokości 150 000 zł na zakup przesadzarki do drzew; w rozdziale 75416- Straż gminna (miejska), § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatku w wysokości 150 680 zł na zakup drona antysmogowego; rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatku w wysokości 200 000 zł na remont biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.);
     
  2. ustalającą budżet Miasta Opola na 2018 r. w części dotkniętej nieważnością poprzez:

    - zmniejszenie w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatku w wysokości 150 000 zł na zakup przesadzarki do drzew; w rozdziale 75416- Straż gminna (miejska), § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatku w wysokości 150 680 zł na zakup drona antysmogowego; rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatku w wysokości 200 000 zł na remont biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu,
    - zmniejszenie deficytu budżetu Miasta Opole na 2018 r. o kwotę 500 680 zł,
    - zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 500 680 zł.

PDF16 32 2018.pdf (3,19MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 maja 2018 r. podjęto następujące uchwały:

14/31/2018 - wskazującą w uchwale nr LII/388/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Byczyna na lata 2018-2034 naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

PDF14 31 2018.pdf (2,05MB)  

14/30/2018 - orzekającą nieważność uchwały nr LIX/1172/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.).

PDF14 30 2018.pdf (1,49MB)

14/29/2018 - stwierdzającą w § 3 uchwały nr LIX/1156/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu Miasta Opola na 2018 rok naruszenie art. 182 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) w związku z uchwałą nr XLIX/1009/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. poprzez wprowadzenie do budżetu w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatku w wysokości 6 000 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 – dofinansowanie wyjazdu na finały światowe Odysei Umysłu – środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

PDF14 29 2018.pdf (1,10MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 kwietnia 2018 r. podjęto następujące uchwały:

12/28/2018 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 6/9/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2018 r.

PDF12 28 2018.pdf (604,63KB)

12/27/2018 - wskazującą w uchwale nr LI/382/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Byczyna na lata 2018-2034 naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

PDF12 27 2018.pdf (2,01MB)

12/26/2018 - orzekającą nieważność § 4 ust. 4 pkt 4 lit. „d” Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne, w części dotyczącej brzmienia „wydanego przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji” z powodu naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 519) w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168) oraz art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz.UE. L Nr 218, str. 30)

PDF12 26 2018.pdf (1,43MB)

12/25/2018 - stwierdzającą w § 3 uchwały nr LVIII/1125/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 r. naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) poprzez wprowadzenie do budżetu: w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatku w wysokości 150 000 zł na zakup przesadzarki do drzew; w rozdziale 75416- Straż gminna (miejska), § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatku w wysokości 150 680 zł na zakup drona antysmogowego; rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatku w wysokości 200 000 zł na remont biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu.

PDF12 25 2018.pdf (2,73MB)

12/24/2018 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 362).

PDF12 24 2018.pdf (1,40MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 kwietnia 2018 r. podjęto następujące uchwały:

10/23/2018 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 5/8/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 3 pkt 3 uchwały nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r. naruszenia art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

PDF10 23 2018.pdf (463,20KB)

10/22/2018 - w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2019 r.

PDF10 22 2018.pdf (1,29MB)

10/21/2018 - orzekająca nieważność zarządzenia nr 20/18 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 2 marca 2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy, z powodu naruszenia art. 259 ust. 1 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2077) w zw. z art. 2 oraz art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.).

PDF10 21 2018.pdf (952,17KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 kwietnia 2018 r. podjęto następujące uchwały:

9/20/2018 - orzekającą nieważność uchwały nr XLVII/431/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 362).

PDF9 20 2018.pdf (1,19MB)

9/19/2018 - orzekającą nieważność § 4 ust. 4 pkt 4 lit. „d” Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne, stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne, w części dotyczącej brzmienia „wydanego przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji” z powodu naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 519) w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168) oraz art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz.UE. L Nr 218, str.30)

PDF9 19 2018.pdf (1,38MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 marca 2018 r. podjęto następujące uchwały:

8/18/2018 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2017 rok  

PDF8 18 2018.pdf (4,33MB)

8/17/2018 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2017 rok 

PDF8 17 2018.pdf (7,02MB)

8/16/2018 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2017 rok

PDF8 16 2018.pdf (4,85MB)

8/15/2018 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy za 2017 rok

PDF8 15 2018.pdf (8,84MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 marca 2018 r. podjęto następującą uchwałę:

7/14/2018 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXVIII/327/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania z powodu naruszenia art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

PDF7 14 2018.pdf (2,85MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 marca 2018 r. podjęto następujące uchwały:

6/13/2018 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym z powodu naruszenia art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

PDF6 13 2018.pdf (1,44MB)

6/12/2018 - orzekającą nieważność § 6 uchwały nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym z powodu naruszenia art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

PDF6 12 2018.pdf (1,43MB)

6/11/2018 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XXXIX/258/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w części dotyczącej sformułowania „z mocą obowiązującą od 13 stycznia 2018 r.” wobec naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523).

PDF6 11 2018.pdf (1,47MB)

6/10/2018 - wskazującą w uchwale nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Byczyna na lata 2018-2034, w zarządzeniu nr 16C/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Byczyna na lata 2018-3034 naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

PDF6 10 2018.pdf (2,11MB)

6/9/2018 - stwierdzającą w § 5 uchwały nr XLVII/355/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok naruszenie polegające na ustaleniu rezerwy ogólnej w wysokości niższej niż 0,1% wydatków budżetu, co narusza art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości niższej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co narusza art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 ze zm.).

PDF6 9 2018.pdf (882,75KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 lutego 2018 r. podjęto następujące uchwały:

5/8/2018 - stwierdzającą w § 3 pkt 3 uchwały nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r. naruszenie art. 28 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

PDF5 8 2018.pdf (738,05KB)

5/7/2018 - orzekającą nieważność uchwały nr XXVIII/207/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach wobec naruszenia art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - DzU z 2017 r., poz. 1875) i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2077).

PDF5 7 2018.pdf (956,46KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 lutego 2018 r. podjęto następujące uchwały:

4/6/2018 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF4 6 2018.pdf (213,06KB)

4/5/2018 - postanawiającą oddalić skierowane do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zastrzeżenia Prezydenta Miasta Opola do wniosków zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-1/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. z powodu naruszenia terminu określonego w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

PDF4 5 2018.pdf (1,22MB)

4/4/2018 - postanawiającą oddalić odwołanie Burmistrza Byczyny od uchwały nr 573/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie negatywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna na lata 2018-2034.

PDF4 4 2018.pdf (3,49MB)

4/3/2018 - wskazującą w uchwale nr XXXVII/422/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok naruszenie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) z powodu nieprzedstawienia organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie budżetu.

PDF4 3 2018.pdf (1,09MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 stycznia 2018 r. podjęto następującą uchwałę:

2/2/2018 - orzekającą nieważność uchwały nr XLIII/422/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji.

PDF2 2 2018.pdf (2,36MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 stycznia 2018 r. podjęto następującą uchwałę:

1/1/2018 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy na 2018 rok.

PDF1 1 2018.pdf (3,65MB)