Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2009 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 czerwca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 16/62/2009 – postanawiającą uwzględnić odwołanie Prezydenta Miasta Opola od uchwały nr 207/208/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów długoterminowych przez Miasto Opole poprzez zmianę treści pkt 5 uzasadnienia powołanej uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

plik - PDF16 62 2009.pdf (97,17KB)

 • 16/61/2009 – orzekającą nieważność § 3 ust. 2  pkt 1 w części dotyczącej odwołania do wzoru wniosku określonego załącznikiem nr 1 oraz załącznika nr 1; § 5 ust. 2 w części dotyczącej odwołania do wniosku o przekazanie dotacji określonego załącznikiem nr 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały nr XXV/201/2009 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Rudniki w związku z naruszeniem art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

plik - PDF16 61 2009.pdf (81,08KB)

 • 16/60/2009 – orzekającą nieważność § 1 pkt 5  oraz § 1 pkt 6  uchwały nr XXV/200/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, w zakresie określenia wzoru załącznika nr 2 „wniosek o dotację do budowy przyzagrodowej oczyszczalni ścieków” oraz określenia wzoru załącznika nr 3 „wniosek o przekazanie dotacji na budowę przyzagrodowej oczyszczalni ścieków”  w związku z naruszeniem art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

plik – PDF16 60 2009.pdf (95,14KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 czerwca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 15/59/2009 – postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Olesna do wniosków zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej  nr NKO-401-26/08 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w zakresie wniosku w pkt 9, pkt 10 oraz pkt 12.

plik - PDF15 59 2009.pdf (142,58KB)

 • 15/58/2009 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 12/44/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 maja 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 1 pkt 1 uchwały nr 2/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny na 2009 rok naruszenie art. 165 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

plik - PDF15 58 2009.pdf (73,49KB)

 • 15/57/2009 – postanawiającą sprostować z urzędu oczywisty błąd pisarski zawarty w sentencji i uzasadnieniu uchwały nr 14/52/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2009 r.: jest - „§ 13 ust. 5”, winno być - „§ 13 ust. 4”. 

plik – PDF15 57 2009.pdf (59,97KB)

 • 15/56/2009 – orzekającą nieważność § 2 uchwały nr XXXII/213/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za rok 2008 w części dotyczącej literalnego brzmienia „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 449, zm. DzU z 2009 r. nr 31, poz. 206)

plik - PDF15 56 2009.pdf (103,81KB)

 • 15/55/2009 – orzekającą nieważność § 3, § 5 i § 6 uchwały nr XXIX/221/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim do ścieków z powodu naruszenia art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

plik - PDF15 55 2009.pdf (117,75KB)

 • 15/54/2009 – orzekającą nieważność

-        §7 ust.4 uchwały nr XXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu   z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Dobrodzień na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w części dotyczącej pkt 2 ppkt 2 załącznika nr 2 „Sprawozdanie z wykonania prac lub robót (zadania)”  w brzmieniu: „a także znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego”, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);

-        § 8 powyższej uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z powodu naruszenia art. 145 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.);

-        § 10 ust. 4 powyższej uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu   z powodu naruszenia art. 145 i art. 146 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.).

 

plik - PDF15 54 2009.pdf (104,55KB)

 • 15/53/2009 – orzekającą nieważność § 2 uchwały nr XXVI-190/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na zadanie inwestycyjne „Remont budynku warsztatowo – magazynowego” realizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach w formie dotacji celowej, z powodu naruszenia art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

plik – PDF15 53 2009.pdf (90,37KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 maja 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 14/52/2009 – orzekającą nieważność § 9 pkt 2, § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 – w części dotyczącej treści oświadczeń zawartych w załącznikach nr 2, 3 i 6 w brzmieniu „oświadczam, że jest mi znana treść art. 233  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 5 uchwały nr XLVIII/517/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych.

plik - PDF14 52 2009.pdf (113,01KB) - sprostowanie plik – PDF15 57 2009.pdf (59,97KB)

 • 14/51/2009 – orzekającą nieważność § 9 pkt 2, § 10 ust. 1 pkt 2 i 6 – w części dotyczącej treści oświadczeń zawartych w załącznikach nr 3 i 6 w brzmieniu „oświadczam, że jest mi znana treść art. 233  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 5 uchwały nr XLVIII/516/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

plik – PDF14 51 2009.pdf (110,57KB)

 • 14/50/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXII/284/09 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

plik - PDF14 50 2009.pdf (77,84KB)

 • 14/49/2009 – stwierdzającą w  § 1, 2 i 3 uchwały nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie naruszenie art. 165 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

plik - PDF14 49 2009.pdf (98,89KB)

 • 14/48/2009 – orzekającą nieważność § 5 uchwały nr XXIII/273/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w części dotyczącej „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 449 j.t.) poprzez postanowienie o ogłoszeniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

plik - PDF14 48 2009.pdf (98,68KB)

 • 14/47/2009 – orzekającą nieważność § 5 uchwały nr XXIII/268/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w części dotyczącej „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 449 j.t.) poprzez postanowienie o ogłoszeniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

plik – PDF14 47 2009.pdf (98,39KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 maja 2009 r. podjęto następującą uchwałę:  

 • 13/46/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr 1/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie umorzenia pożyczki dla Fundacji Górna Prosna w Rudnikach z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

plik - PDF13 46 2009.pdf (116,44KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 maja 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 12/45/2009 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 8/28/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/422/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2009.

plik - PDF12 45 2009.pdf (74,44KB)

 • 12/44/2009 – stwierdzającą w § 1 pkt 1 uchwały nr 2/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny na 2009 rok naruszenie art. 165 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

plik – PDF12 44 2009.pdf (96,17KB)

 • 12/43/2009 – orzekającą nieważność § 8 uchwały nr XXVII/194/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie w z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków z powodu naruszenia art. 145 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.).

plik - PDF12 43 2009.pdf (100,09KB)

 • 12/42/2009 – orzekającą nieważność § 2 ust. 5 uchwały nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju w części rozpoczynającej się od słów „w budżecie gminy” z powodu naruszenia art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz wskazującą w § 2 ust. 3 i ust. 4 uchwały nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju naruszenie art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

plik - PDF12 42 2009.pdf (120,19KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 kwietnia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 10/41/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXV/170/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu z powodu naruszenia art. 83 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

plik - PDF10 41 2009.pdf (87,69KB)

 • 10/40/2009 – wskazującą w § 6 uchwały nr XXIV/198/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. naruszenie art. 16 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DzU z 2006 r. nr 107, poz. 726 ze zm.).

plik - PDF10 40 2009.pdf (98,77KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 8 kwietnia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 9/39/2009 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 5/20/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 lutego 2009 r. w przedmiocie uchwały nr XXIV/139/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej z dnia 19 grudnia 2008 r.

plik - PDF9 39 2009.pdf (71,89KB)

 • 9/38/2009 – orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XLV/468/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie  przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu, w części określającej treść porozumienia, z powodu naruszenia art. 13 ust. 3 ustawy o Policji.

plik - PDF9 38 2009.pdf (80,80KB)

 • 9/37/2009 – orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XLV/467/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu miasta Opola w 2009 roku, w części określającej treść porozumienia, z powodu naruszenia art. 13 ust. 4a ustawy o Policji.

plik - PDF9 37 2009.pdf (81,07KB)

 • 9/36/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XX/147/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji, sposobu jej rozliczania  oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom z powodu naruszenia art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

plik - PDF9 36 2009.pdf (108,81KB)

 • 9/35/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXX/439/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorstw” z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

plik - PDF9 35 2009.pdf (97,83KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 marca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 8/34/2009 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2008 rok

plik - PDF8 34 2009.pdf (123,40KB)

 • 8/33/2009 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2008 rok

plik – PDF8 33 2009.pdf (186,79KB)

 • 8/32/2009 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2008 rok

plik - PDF8 32 2009.pdf (232,22KB)

 • 8/31/2009 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2008 rok

plik - PDF8 31 2009.pdf (208,43KB)

 • 8/30/2009 – w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

plik - PDF8 30 2009.pdf (98,05KB)

 • 8/29/2009 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 5/16/2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 lutego 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności w § 4 uchwały nr XXX/232/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. w części dotyczącej zapisu odnoszącego się do likwidacji rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z powodu naruszenia art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2007 r. nr 89, poz. 590 ze zm.).

plik - PDF8 29 2009.pdf (87,77KB)

 • 8/28/2009 – stwierdzającą w uchwale nr XXXVI/422/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2009 naruszenie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.); art. 184 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 166 ust. 3, 184 ust. 1 pkt 7, pkt. 11, pkt. 14 oraz art. 165a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm).

plik - PDF8 28 2009.pdf (145,91KB)

 • 8/27/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXI/238/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pobieranego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach z powodu naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF8 27 2009.pdf (99,68KB)

 • 8/26/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXVII/217/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesna z powodu naruszenia art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. DzU nr 121, poz. 844 ze zm.).

plik - PDF8 26 2009.pdf (109,86KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 marca 2009 r. podjęto następującą uchwałę:  

 • 7/25/2009 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 5/15/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 lutego 2009 r. w przedmiocie uchwały nr XXX/284/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok przedstawionej w załączniku nr 3 do przedmiotowej uchwały.

plik - PDF7 25 2009.pdf (79,73KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 marca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 6/24/2009 – orzekającą nieważność § 3, § 4 i § 5 uchwały nr XXXVI/424/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2009 w związku z naruszeniem art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

plik - PDF6 24 2009.pdf (115,25KB)

 • 6/23/2009 – wskazującą w uchwale nr XXXVII/212/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2009 rok naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) wobec nieokreślenia limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1 cyt. ustawy.

plik - PDF6 23 2009.pdf (106,41KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 lutego 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 5/22/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXV/241/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów w zakresie:

-        § 2 w części dotyczącej brzmienia „w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji”,

-        § 3 pkt 3, § 3 pkt 6 w części dotyczącej pkt 5 załącznika nr 3 „Rozliczenie wykorzystania dotacji”, § 3 pkt 7

-        § 4 ust. 2

z powodu naruszenia art. 90 ust. 2d i 4 ustawy o systemie oświaty oraz art. 145  w zw. z art. 190 ustawy o finansach publicznych. 

 

plik - PDF5 22 2009.pdf (114,02KB)

 • 5/21/2009 – wskazującą w uchwale nr XXXI/173/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naruszenie art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

plik - PDF5 21 2009.pdf (99,28KB)

 • 5/20/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXIV/137/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z powodu naruszenia art. 165  ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF5 20 2009.pdf (86,91KB)

 • 5/19/2009 – stwierdzającą w uchwale nr XXIV/139/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej z dnia 19 grudnia 2008 r. naruszenie art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF5 19 2009.pdf (87,63KB)

 • 5/18/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXIX/242/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie gminy Gogolin przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne z powodu naruszenia art. 80 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.145  w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik - PDF5 18 2009.pdf (118,50KB)

 • 5/17/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXIX/420/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie  poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” sp. z o.o. w Nysie z powodu naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF5 17 2009.pdf (89,14KB)

 • 5/16/2009 – stwierdzającą w § 4 uchwały nr XXX/232/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. naruszenie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2007 r. nr 89, poz. 590 ze zm.) poprzez likwidację rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

plik - PDF5 16 2009.pdf (90,60KB)

 • 5/15/2009 – stwierdzającą w § 1 pkt 3 uchwały nr XXX/284/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok przedstawionej w załączniku nr 3 do uchwały  naruszenie art. 166 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF5 15 2009.pdf (102,94KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 lutego 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 4/14/2009 – w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na nieetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

plik - PDF4 14 2009.pdf (76,80KB)

 • 4/13/2009 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 2/1/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 stycznia 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 19 ust. 1 i 2 uchwały nr XXVII/288/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok z powodu naruszenia art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 ze zm.) i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.) polegającego na sytuowaniu w § 19 ust. 1 upoważnienia dla Zarządu Województwa do dokonywania zmian w przychodach i rozchodach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz upoważnienia w § 19 ust. 2 dla Marszałka Województwa do dokonywania zmian w przychodach i rozchodach Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

plik - PDF4_13_2009.pdf (83,39KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 stycznia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 3/12/2009 – w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2009 rok

plik - PDF3_12_2009.pdf (126,24KB)

 • 3/11/2009 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 22/122/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 grudnia 2008 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 2 uchwały nr XVIII/132/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok w części dotyczącej określenia brzmienia załącznika nr 2 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok” oraz załącznika nr 3 „Plan dotacji z budżetu na 2008 rok”.

plik - PDF3_11_2009.pdf (76,47KB)

 • 3/10/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XX/160/2008 Rady Gminy Zębowice z  dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach z powodu naruszenia art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 184 ust. 1 pkt 5 i pkt 10 lit. „a” ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF3_10_2009.pdf (126,58KB)

 • 3/9/2009 – orzekającą nieważność § 1 uchwały nr XX/158/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zadania obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w części dotyczącej ustalenia Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 406 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska.

plik - PDF3_9_2009.pdf (93,22KB)

 • 3/8/2009 – wskazującą w § 1 pkt 2 uchwały nr XXVII/224/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 w części dotyczącej:

-        przyporządkowania w załączniku „Plan inwestycyjny 2008 rok” szczegółowości rozdziału klasyfikacji planu wydatków zadań „Budowa drogi Prószków ul. Akacjowa oraz „Budowa drogi Prószków – Źlinice” rozbieżnej z „Planem wydatków”, co jest niezgodne z art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

-        określenia w załączniku „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” zadań jednorocznych (przewidziane do realizacji wyłącznie w 2009 roku) w części dotyczącej wydatków pkt 2, 3, 4 programu – budowa dróg, co jest niezgodne z art. 166 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

 

plik - PDF3_8_2009.pdf (111,51KB)

 • 3/7/2009 – orzekającą nieważność § 8 ust. 3 uchwały nr XXV/119/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w części dotyczącej pkt 2 ppkt 2 załącznika nr 2 „Sprawozdanie z wykonania prac lub robót (zadania)” w brzmieniu „niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego” z powodu naruszenia art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

plik - PDF3_7_2009.pdf (86,90KB)

 • 3/6/2009 – orzekającą nieważność § 4 uchwały nr XXV/232/08 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2009, w części dotyczącej zapisu „i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2009 r.” z powodu naruszenia art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.)

plik - PDF3_6_2009.pdf (91,60KB)

 • 3/5/2009 – wskazującą w § 12 pkt 2 uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) poprzez ustalenie rocznego limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości odmiennej od wskazanej w § 4 uchwały kwoty deficytu budżetu.

plik - PDF3_5_2009.pdf (89,97KB)

 • 3/4/2009 – wskazującą w § 1 uchwały nr XX/147/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia  ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2009 naruszenie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 nr 136, poz. 969).

plik - PDF3_4_2009.pdf (79,37KB)

 • 3/3/2009 – orzekającą nieważność zarządzenia nr 376/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXII/210/08 w związku z uchwałą nr XXII/217/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008 r. z powodu naruszenia art.30 ust.1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

plik - PDF3_3_2009.pdf (91,97KB)

 • 3/2/2009 – orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XLIII/432/08 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji, w części dotyczącej zapisu „w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”,  z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.

plik - PDF3_2_2009.pdf (85,01KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 stycznia 2009 r. podjęto następującą uchwałę:  

 • 2/1/2009 – stwierdzającą w uchwale nr XXVII/288/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok naruszenie art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 ze zm.) i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.) polegające na sytuowaniu w § 19 ust. 1 upoważnienia dla Zarządu Województwa do dokonywania zmian w przychodach i rozchodach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz upoważnienia w § 19 ust. 2 dla Marszałka Województwa do dokonywania zmian w przychodach i rozchodach Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

plik - PDF2_1_2009.pdf (108,58KB)

--------------------------------------------------