Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2009 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 grudnia 2009 r. podjęto następującą uchwałę:  

 • 30/118/2009

orzekającą nieważność § 8 ust. 1  w części dotyczącej zdania drugiego w brzmieniu „odsetki naliczane sa od dnia doręczenia wezwania do zwrotu nienależnie pobranej kwoty” uchwały nr XXXII/247/2009  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień z powodu naruszenia art. 145 ust. 5 pkt. 2 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 

wskazującą w § 4 ww. uchwały użycie niedookreślonego zapisu „w wysokości nie niższej niż” co narusza art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr, poz. 2572 z późn. zm.)

 

plik - PDF30 118 2009.pdf (98,38KB)

 

--------------------------------------------------

 

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 grudnia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 29/117/2009 – w sprawie: wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

plik - PDF29 117 2009.pdf (79,83KB)

 • 29/116/2009 – orzekającą nieważność § 1 pkt 6 uchwały nr XLVII/236/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010, w części dotyczącej określenia stawki dla przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 38 ton, z dwiema osiami, z innym  systemem zawieszenia osi jezdnych, w wysokości 1.650 zł, z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.).

plik - PDF29 116 2009.pdf (83,29KB)

 • 29/115/2009 – orzekającą nieważność § 1 pkt 6 w związku z załącznikiem nr 3 uchwały nr XXXIX/329/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego, z trzema osiami i „innym systemem zawieszenia osi jezdnych” o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton w wysokości 948 zł z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz 844 ze zm.).

plik - PDF29 115 2009.pdf (75,63KB)

 • 29/114/2009 – orzekającą nieważność § 2  pkt 1 uchwały nr  XXVI/285/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia  25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

plik - PDF29 114 2009.pdf (104,90KB)

 • 29/113/2009 – orzekającą nieważność

§ 1 pkt 2, 4 i 6 uchwały nr XXXIX/280/09 Rady Miejskie w Paczkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków w części dotyczącej określenia stawek dla:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (§ 1 pkt 2):

-        dwie osie  w przedziale nie mniej niż 15 ton - w wysokości 1.150 zł;

-        trzy osie  w przedziale:

o        nie mniej niż 23 tony mniej niż 25 tony - w wysokości 1.450 zł;

o        nie mniej niż 25 ton - w wysokości 1.550 zł;

-        cztery osie i więcej w przedziale:

o        nie mniej niż 29 ton mniej niż 31 ton - w wysokości 2.100 zł;

- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (§ 1 pkt 4):

-        dwie osie  w przedziale nie mniej niż 31 ton - w wysokości 1.700 zł;

-        trzy osie  w przedziale:

o        nie mniej niż 12 tony mniej niż 40 ton - w wysokości 1.450 zł;

o        nie mniej niż 40 ton - w wysokości 2.000 zł;

- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (§ 1 pkt  6):

-        dwie osie  w przedziale:

o        nie mniej niż 28 ton mniej niż 33 tony  - w wysokości 850 zł;

o        nie mniej niż 33 tony mniej niż 38 ton  - w wysokości 1.000 zł;

o        nie mniej niż 38 ton - w wysokości 1.400 zł;

-        trzy osie  w przedziale:

o        nie mniej niż 38 ton - w wysokości 1.100 zł;

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

 

plik - PDF29 113 2009.pdf (116,79KB)

 • 29/112/2009 – orzekającą nieważność § 5, 6 i 10 uchwały nr XXXIII/354/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

plik - PDF29 112 2009.pdf (101,59KB)

 • 29/111/2009 – orzekającą nieważność § 2 pkt 8, zdanie drugie, oraz § 2 pkt 10, w części  dotyczącej określenia „nie większej jednak niż wykazana w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji”, uchwały nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  ich wykorzystania  z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

plik - PDF29 111 2009.pdf (100,21KB)

 • 29/110/2009 – orzekającą nieważność § 1 pkt 6 uchwały nr XLI/218/09 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w części dotyczącej określenia stawki dla przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 38 ton z dwiema osiami z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne osi jezdnych w wysokości 1.116 zł, z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU  z  2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.).

plik - PDF29 110 2009.pdf (84,47KB)

 • 29/109/2009 – orzekającą nieważność

1. § 1 pkt 2 uchwały nr 279/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

- „nie mniej niż 23 t do mniej niż 25 t, z trzema osiami z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i inne” w wysokości 1.500 zł,

- „nie mniej niż 27 t do mniej niż 29 t, z czterema osiami i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i inne” w wysokości 1.400 zł,

- „nie mniej niż 29 t do mniej niż 31 t, z czterema osiami i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i inne” w wysokości 1.900 zł,

- „nie mniej niż 31 t, z czterema osiami i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i inne” w wysokości 2.100 zł,

2. § 1 pkt 4 wymienionej uchwały w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów „nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton, z trzema osiami z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne” w wysokości 2.200 zł,

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz 844 ze zm.).

 

plik - PDF29 109 2009.pdf (93,21KB)

 • 29/108/2009 – orzekającą nieważność § 1 pkt 6 w zw. z załącznikiem nr 3 uchwały nr XXX/214/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą „nie mniej niż 38 ton z dwiema osiami o innym systemie zawieszenia osi jezdnych” z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości 1.693 zł z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz 844 ze zm.).

plik - PDF29 108 2009.pdf (83,15KB)

 • 29/107/2009 – orzekającą nieważność

- § 2 pkt. 1 w części dotyczącej „ochotnicze straże pożarne”; § 2 pkt 2; § 2 pkt 3 w części dotyczącej „zieleńce komunalne i”; § 2 pkt 4  uchwały nr XLVII/304/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami);

-  § 3 w/w uchwały z powodu naruszenia  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1682). 

 

plik - PDF29 107 2009.pdf (104,57KB)

 • 29/106/2009 – orzekającą nieważność § 1 ust. 1 lit. „d”, uchwały nr  XXX/212/2009 Rady Gminy  w  Świerczowie z dnia  26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

plik - PDF29 106 2009.pdf (97,10KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 grudnia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 28/105/2009 – orzekającą nieważność § 6 ust. 5 uchwały nr XXIV/192/2009 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części dotyczącej zapisu w załączniku nr 2 do uchwały w brzmieniu „Świadom(a) odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdy oświadczam że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zmianami) z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty

plik - PDF28 105 2009.pdf (104,59KB)

 • 28/104/2009 – orzekającą nieważność § 1 pkt 11 uchwały nr XXXII-223/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w części dotyczącej określenia stawki dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od równej lub wyższej niż 40 ton, z trzema osiami o innym systemie zawieszenia osi jezdnych w wysokości 2.560 zł, z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU  z  2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.).

plik - PDF28 104 2009.pdf (85,59KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 grudnia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 27/103/2009 – orzekającą nieważność § 1 pkt 4 uchwały nr XLII/239/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r.  w sprawie określenia  wysokości stawek  podatku od środków transportowych w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów „nie mniej niż 31 ton do 36 ton włącznie, z dwiema osiami o innym systemie zawieszenia osi jezdnych” w wys. 1.904 zł, z powodu naruszenia art.10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF27 103 2009.pdf (91,75KB)

 • 27/102/2009

1.      orzekającą nieważność § 1 uchwały nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej ustalenia w:

- pkt 2) stawki podatku od samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w przedziale dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (w tonach) nie mniej niż 29 i mniej niż 31 dla osi jezdnej (osi jezdnych) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w wysokości 1.666,00 zł oraz innych systemów zwieszenia osi jezdnych w wysokości 2.474,00 zł,

- pkt 6) stawki podatku od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego w przedziale dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (w tonach) dla dwóch osi z innymi systemami zawieszenia nie mniej niż 33 i mniej niż 38 w wysokości 1.304,00 zł oraz w przedziale  nie mniej niż 38 w wysokości 1.708,00 zł; dla trzech osi i więcej z innymi systemami zawieszenia w przedziale nie mniej niż 38 w wysokości 1.294,00 zł

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844);

2.      wskazującą w § 1 pkt. 2) w/w uchwały naruszenie art. 8 pkt. 2 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez brak identyfikacji samochodów dla których określono stawki podatku od środków transportowych z samochodami ciężarowymi;

3.      wskazującą w § 1 w/w uchwały w pkt. 5) i w pkt. 6) naruszenie art. 8 pkt. 5 i 6 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez identyfikację środków transportowych wyłączonych z opodatkowania związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego.

 

plik - PDF27 102 2009.pdf (120,23KB)

 • 27/101/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXII/277/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie  upoważnienia Burmistrza Wołczyna do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” z powodu naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF27 101 2009.pdf (77,82KB)

 • 27/100/2009 – orzekającą nieważność § 1 pkt 1, 2, 3, 5 uchwały nr XXXIII/202/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

plik - PDF27 100 2009.pdf (113,09KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 18 listopada 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 26/99/2009 – orzekającą nieważność

- § 2 pkt 1 uchwały nr XLI/230/09 Rady Gminy Branice z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, w części dotyczącej sformułowania „ochotnicze straże pożarne” oraz

- § 2 pkt 2 i pkt 3 powyższej uchwały nr XLI/230/09,

z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

 

plik - PDF26 99 2009.pdf (104,88KB)

 

 • 26/98/2009 – orzekającą nieważność

- § 2, zdanie pierwsze, w części dotyczącej określenia „wpisanym  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski”,

- § 2 pkt 3, w części ustalającej wzór wniosku o przyznanie dotacji (załącznik nr 1 do uchwały) w zakresie pkt. 4,

- § 2 pkt 7, w części  dotyczącej określenia „nie większej jednak niż wykazana w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji”,

- § 3 pkt 4, w części  ustalającej wzór rozliczenia dotacji w zakresie danych o planie i wy-konaniu wydatków ogółem poniesionych przez podmiot dotowany,

uchwały nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 27 paź-dziernika 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznych szko-łom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

plik - PDF26 98 2009.pdf (84,58KB)

 • 26/97/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXI-215/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy Lasowice Wielkie do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” z powodu naruszenia art. 86 ust.1 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF26 97 2009.pdf (74,19KB)

 • 26/96/2009 – orzekającą nieważność § 2 uchwały nr XXXIII/257/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w części obejmującej zwolnienie od podatku instytucji kultury, klubów sportowych oraz stowarzyszeń utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie kultury i muzealnictwa, z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

plik - PDF26 96 2009.pdf (101,31KB)

 • 26/95/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr LVI/592/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola, w części dotyczącej określenia stawek dla:

a) ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od równej lub wyższej niż 12 ton do poniżej 40 ton, z trzema osiami o innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 2.184 zł (§ 1 pkt 4 uchwały);

b)  przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z dwiema osiami o innym systemie zawieszenia osi jezdnych w przedziale nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton – 1.727 zł (§ 1 pkt 6 uchwały),

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU  z  2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.).

 

plik - PDF26 95 2009.pdf (75,68KB)

 • 26/94/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XLV/277/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 października 2009 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Oleśnie z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „i” oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

plik - PDF26 94 2009.pdf (111,21KB)

 • 26/93/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XL/269/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 października 2009 r. w sprawie przyznania dotacji na renowację dzwonu w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Lubszy w związku z naruszeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm.).

plik - PDF26 93 2009.pdf (102,02KB)

 • 26/92/2009 – orzekającą nieważność § 1 ust. 1 uchwały nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w części dotyczącej określenia „wyłącznie” oraz  § 2 ust. 2 wymienionej uchwały z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 60 ust. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,  z późn. zm.)

plik - PDF26 92 2009.pdf (107,20KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 listopada 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 25/91/2009 – orzekającą nieważność § 2 pkt 1 lit. „a”, „b”, § 2 pkt 2, pkt 3 oraz pkt 4 uchwały nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

plik - PDF25 91 2009.pdf (109,78KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 października 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 24/90/2009 – orzekającą nieważność § 6 ust. 4 i 5 uchwały nr XXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne z powodu naruszenia art. 145 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.).

plik - PDF24 90 2009.pdf (96,57KB)

 • 24/89/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXI/248/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem  z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z powodu naruszenia art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2007 r. nr 68, poz. 449 ze zm.).

plik - PDF24 89 2009.pdf (87,06KB)

 • 24/88/2009 – orzekającą nieważność § 11 uchwały nr XXXIV/295/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy Prószków z powodu naruszenia art. 145 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.).

plik - PDF24 88 2009.pdf (93,62KB)

 • 24/87/2009 – orzekającą nieważność § 1 ust. 1 lit. „b”, „c”, „f” oraz „e” w części dotyczącej „komunalne lub” uchwały nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

plik - PDF24 87 2009.pdf (102,18KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 października 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 23/86/2009 – orzekającą nieważność:

- § 3 pkt 2 uchwały nr XXXII/241/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania w części dotyczącej zapisu w załączniku nr 2 do uchwały w brzmieniu „Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa szkoły, oddziału przedszkolnego do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu … wniosku o udzielenie dotacji” z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty

- § 3 pkt 8 przedmiotowej uchwały  w całości z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty oraz art. 145 w zw. z art. 190 ustawy o finansach publicznych.

 

plik - PDF23 86 2009.pdf (116,28KB)

 

 • 23/85/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w części dotyczącej § 5 ust. 3 i 4 oraz literalnego brzmienia:

- § 2 ust. 2 „z uwzględnieniem standardu A, wagi i wskaźnika korygującego, które ogłaszane są każdego roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rzeczywistej liczby uczniów w szkole”;

- § 4 ust. 3 w związku z wzorem informacji określonym w pkt 5 załącznika nr 2 „Informacja o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy” „Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym”;

z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

 

plik - PDF23 85 2009.pdf (123,80KB)

 

 • 23/84/2009 – wskazującą, iż uchwała nr XLIII/224/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Izbicko na  rok 2010  środków na fundusz sołecki została podjęta z naruszeniem art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420).

plik - PDF23 84 2009.pdf (71,94KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 września 2009 r. podjęto następującą uchwałę:  

 • 22/83/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXV/288/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła-Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku z powodu naruszenia art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

plik - PDF22 83 2009.pdf (100,11KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 września 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 21/82/2009 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 18/73/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 lipca 2009 r. w przedmiocie uchwały nr XXVII/196/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Chrząstowice na 2009 rok

plik - PDF21 82 2009.pdf (72,29KB)

 • 21/81/2009 – orzekającą nieważność

1. § 1 ust. 1 oraz § 2 ust.  2  Zarządzenia nr 75/09 Burmistrza Olesna z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2009 rok w części dotyczącej:

- zwiększenia planu dochodów gminy w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale 85395 - Pozostała działalność, § 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 28.112,05 zł oraz  § 2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 1.488,28 zł,

- zwiększenia planu wydatków gminy w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale 85395 - Pozostała działalność,  § 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 20.454,17 zł, § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.488,28 zł, § 4118 - składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 3.524,04 zł, § 4128 - składki na Fundusz Pracy  w wysokości 537,54 zł,  § 4218 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3.246,30 zł,  § 4368 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii komórkowej w wysokości 200,00 zł oraz § 4748 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w wysokości 150,00 zł,

z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),  art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.);

 

2. § 2 ust. 1 i 2 w/w Zarządzenia w części dotyczącej:

- zmniejszenia planu wydatków gminy w Dziale 852 - Pomoc społeczna, Rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 3.472,67 zł,

-  zwiększenia planu wydatków w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale 85395 - Pozostała działalność, § 3119 - świadczenia społeczne w wysokości 3.472,67 zł,

z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

 

plik - PDF21 81 2009.pdf (110,95KB)

 

 • 21/80/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXIV/368/2009 Sejmiku Województwa  Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa opolskiego w części dotyczącej określenia przedmiotu dotowania zawartego w Załączniku do w/w uchwały w pozycji:

-74 - konserwacja dokumentu wystawionego przez księcia Władysława Piasta Opolskiego w dniu 21 kwietnia 1384 r., pisanego na pergaminie, z zachowaną pieczęcią woskową przedstawiającą rycerza na koniu,

-75 - konserwacja dokumentu wystawionego przez cesarza Ferdynanda II w 1561 r., pisanego na pergaminie, w sprawie sprzedaży prudnickiego zamku,

w związku z naruszeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm.).

 

plik - PDF21 80 2009.pdf (120,19KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 sierpnia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 20/79/2009 –.postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 17/63/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lipca 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności  § 2 uchwały nr XXXIII/236/2009 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie.

plik - PDF20 79 2009.pdf (74,09KB)

 • 20/78/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXI/239/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

plik - PDF20 78 2009.pdf (126,14KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 lipca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 19/77/2009 –. w przedmiocie zmiany uchwały nr 3/12/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2009 rok

plik - PDF19 77 2009.pdf (101,04KB)

 • 19/76/2009 – postanawiającą oddalić zastrzeżenia Starosty Krapkowickiego do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej  nr NKO-401-4/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. w zakresie wniosku w pkt 1 oraz pkt 7, dotyczących Starostwa Powiatowego.

plik - PDF19 76 2009.pdf (128,07KB)

 • 19/75/2009 – postanawiającą określony uchwałą nr 18/73/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 lipca 2009 r. termin usunięcia nieprawidłowości zmienić na 21 sierpnia 2009 r. 

plik - PDF19 75 2009.pdf (81,77KB)

 • 19/74/2009

1.      orzekającą nieważność § 1 ust. 5 pkt 1 lit. „l” uchwały nr XLI/486/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009, wprowadzającego  nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. Powstańców i terenów przygarażowych po obu stronach tej ulicy” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90015) z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm);

2.      ustalającą budżet Miasta Kędzierzyn-Koźle na 2009 r. w części dotkniętej nieważnością poprzez:

-        zmniejszenie w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł i jednoczesne wykreślenie z załącznika nr 9 „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2009”  do uchwały budżetowej nr XXXVI/422/09 z dnia 5 lutego 2009 r. zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Powstańców i terenów przygarażowych po obu stronach tej ulicy”,

-        zwiększenie  w Dziale 758 - Różne rozliczenia, Rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, rezerwy ogólnej  na wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł.

 

plik - PDF19 74 2009.pdf (99,07KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 lipca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 18/73/2009 – stwierdzającą w § 2 oraz § 3 uchwały nr XXVII/196/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Chrząstowice na 2009 rok w części dotyczącej zwiększenia planu przychodów § 903 w wysokości 5.554.736 zł oraz planu wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 – wydatki majątkowe w wys. 5.719.924 zł naruszenie art. 165 w zw. z art. 184 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF18 73 2009.pdf (100,18KB)

 • 18/72/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVII/195/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu z powodu naruszenia art. 83 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

plik - PDF18 72 2009.pdf (102,64KB)

 • 18/71/2009 – orzekającą nieważność

- uchwały nr XXIX/221/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie  udzielenia poręczenia na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego przez spółkę z o. o. w Kolonowskiem – Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK”,

- uchwały nr XXIX/232/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie  udzielenia poręczenia na spłatę pożyczki zaciągniętej przez spółkę z o. o. w Kolonowskiem – Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK”,

- uchwały nr XXIX/233/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie  udzielenia poręczenia na spłatę pożyczki zaciągniętej przez spółkę z o. o. w Kolonowskiem – Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK”,

z powodu naruszenia art. 86 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

plik – PDF18 71 2009.pdf (80,90KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 lipca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 17/70/2009 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 14/49/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.

plik - PDF17 70 2009.pdf (73,55KB)

 • 17/69/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXV/255/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Rurociąg tranzytowy z Ortowic do oczyszczalni ścieków w ZAK Kędzierzyn wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek” z powodu naruszenia art. 83 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF17 69 2009.pdf (112,36KB)

 • 17/68/2009 – orzekającą nieważność § 8 uchwały nr XXVII/172/2009 Rady Gminy w Turawie z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Turawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z powodu naruszenia art. 145 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.).

plik - PDF17 68 2009.pdf (94,45KB)

 • 17/67/2009 – stwierdzającą w § 1 ust. 5 pkt 1 lit. „l” uchwały nr XLI/486/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009 naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm).

plik – PDF17 67 2009.pdf (89,23KB)

 • 17/66/2009 – orzekającą nieważność

- § 9 uchwały nr XXVIII/127/09 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z powodu naruszenia art. 145 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.);

-§ 8 ust. 4 w/w uchwały, w części dotyczącej pkt 2 ppkt 2 załącznika nr 2 „Sprawozdanie z wykonania prac lub robót (zadania)”  w brzmieniu: „a także znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego”, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

 

plik – PDF17 66 2009.pdf (104,27KB)

 • 17/65/2009 – orzekającą nieważność § 1 ust. 3 w zw. z zał. nr 1 zarządzenia nr 26/09 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w części dotyczącej rozdysponowania rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w zakresie oświaty (zmniejszenie planu wydatków w dziale 758, rozdział 75818) - na wydatki w dziale 600, rozdział 60017 (zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł) z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

plik – PDF17 65 2009.pdf (93,61KB)

 • 17/64/2009 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXIII/238/2009 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy o samorządzie gminnym, art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

plik – PDF17 64 2009.pdf (107,59KB)

 • 17/63/2009 – stwierdzającą w § 2 uchwały nr XXXIII/236/2009 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie w związku z zał. nr 2 do uchwały w części dot. zwiększeniu wydatków budżetu w Dziale 900 Rozdz. 90001 § 2510 klasyfikacji budżetowej o kwotę 79.952 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego, naruszenie art. 165 w związku z art. 24 ust. 5  ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.)

plik – PDF17 63 2009.pdf (81,40KB)

 

--------------------------------------------------