Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2010 roku (I pół.)

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 czerwca 2010 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

14/30/2010 – stwierdzającą w § 1 uchwały nr L/654/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/591/09 Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z póź. zm.) poprzez określenie podmiotów, którym burmistrz może udzielać krótkoterminowych pożyczek oraz celu na jaki te pożyczki mogą być udzielone.

 

plik - PDF14 30 2010.pdf (175,02KB)

 

14/29/2010 – uwzględniającą zastrzeżenie Wójta Gminy Lubrza do wniosku nr 4 zawartego w Wystąpieniu po-kontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (pismo nr NKO-401-20/09 z dnia
14 kwietnia 2010 r.)

 

plik - PDF14 29 2010.pdf (177,75KB)

 

14/28/2010 – w sprawie zaopiniowania kandydatów na prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu

 

plik - PDF14 28 2010.pdf (200,90KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 czerwca 2010 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

13/27/2010 – orzekającą nieważność § 9 ust. 2 uchwały nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w związku z naruszeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568).

 

plik - PDF13 27 2010.pdf (224,40KB)

 

13/26/2010 – orzekającą nieważność § 5 ust. 2  uchwały nr LIII/366/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie do wody i ścieków w związku z naruszeniem art. 251 i 252 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

plik - PDF13 26 2010.pdf (219,17KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 maja 2010 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

10/25/2010 – w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 

plik - PDF12 25 2010.pdf (201,82KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 kwietnia 2010 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

9/24/2010 – w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 

plik - PDF9 24 2010.pdf (202,39KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 marca 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

8/23/2010 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2009 rok

 

plik - PDF8 23 2010.pdf (224,27KB)

 

8/22/2010 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2009 rok

 

plik - PDF8 22 2010.pdf (439,37KB)

 

8/21/2010 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2009 rok

 

plik - PDF8 21 2010.pdf (486,50KB)

 

8/20/2010 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2009 rok

 

plik - PDF8 20 2010.pdf (334,94KB)

 

8/19/2010 – orzekającą nieważność § 1 pkt 2 uchwały nr LXIII/657/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, w części dotyczącej zapisu „które wypłacane będzie na podstawie wystawionej faktury przez inkasenta”,  z powodu naruszenia art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej.

 

plik - PDF8 19 2010.pdf (218,13KB)

 

8/18/2010 – orzekającą nieważność § 3 uchwały nr LXIII/652/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2010 r., w części dotyczącej zapisu „w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”,  z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.

 

plik - PDF8 18 2010.pdf (216,60KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 marca 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

7/17/2010 – w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 

plik - PDF7 17 2010.pdf (216,01KB)

 

7/16/2010 – postanawiającą oddalić zastrzeżenie Prezydenta Miasta Opola złożone pismem FK.KWB.0114-54/09 z dnia 11 lutego 2010 r. do wniosku nr 5 zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  nr NKO-401-9/09 z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

plik - PDF7 16 2010.pdf (190,16KB)

 

7/15/2010 – orzekającą nieważność uchwały  nr  XLV/592/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania  na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania z powodu naruszenia art. 221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

plik - PDF7 15 2010.pdf (232,17KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 lutego 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

5/14/2010 – orzekającą nieważność uchwały nr  L/586/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w związku z naruszeniem art.  90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 2572 z późn. zm.).

 

plik - PDF5 14 2010.pdf (227,65KB)

 

5/13/2010 – orzekającą nieważność

- § 4 ust. 2  uchwały nr XLV/330/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części dotyczącej zapisu w załączniku nr 2  pkt. 5 do uchwały w brzmieniu „Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym” z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 2572 z późn. zm.),

- § 5 ust. 4 w/w uchwały z powodu naruszenia art. 252 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).

 

plik - PDF5 13 2010.pdf (231,94KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 lutego 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

4/12/2010 – w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 

plik - PDF4 12 2010.pdf (205,74KB)

 

4/11/2010 – orzekającą nieważność uchwały nr XL/350/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z powodu naruszenia art. 83 ust. 1 w związku z art. 165 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 

plik - PDF4 11 2010.pdf (225,65KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 stycznia 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

3/10/2010 – w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2010 rok

 

plik - PDF3 10 2010.pdf (133,19KB)

 

3/9/2010 – stwierdzającą w uchwale nr XXXVII/321/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2009, naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 82 ust. 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 

plik - PDF3 9 2010.pdf (78,12KB)

 

3/8/2010 – orzekającą nieważność - § 2 pkt. 8 w części dotyczącej „zieleńce komunalne i” uchwały nr XLVIII/317/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

 

plik - PDF3 8 2010.pdf (93,21KB)

 

3/7/2010 – orzekającą nieważność § 2 uchwały nr XXXV/266/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do gospodarstwa pomocniczego w związku z naruszeniem art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

plik - PDF3 7 2010.pdf (98,95KB)

 

3/6/2010 – orzekającą nieważność pkt 4 ppkt 2 „Sprawozdania z wykonania prac lub robót (zadania)” - załącznik nr 1 do „Umowy o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej” stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w zakresie „Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także że znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego” z powodu naruszenia art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 157, poz. 1240).

 

plik - PDF3 6 2010.pdf (84,68KB)

 

3/5/2010 – stwierdzającą w § 1 zarządzenia nr 100/2009 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2009 r., w części dotyczącej zwiększenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 38.081 zł,

naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

plik - PDF3 5 2010.pdf (78,72KB)

 

3/4/2010 – stwierdzającą, że uchwała nr 149/587/2009 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko -  Kozielskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu  i układu wykonawczego budżetu Powiatu Kędzierzyńsko -  Kozielskiego  na 2009 r. narusza art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

plik - PDF3 4 2010.pdf (80,67KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 stycznia 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

2/3/2010 – wskazującą w § 11 uchwały nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2010 naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 89 ust 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240) polegające na ustaleniu limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych nowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, który ze względu na brak w uchwale budżetowej zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 90 ustawy o finansach publicznych jest bezprzedmiotowy.

 

plik - PDF2 3 2010.pdf (93,25KB)

 

2/2/2010 – orzekającą nieważność

1. § 1 pkt 4 uchwały nr 289/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów „nie mniej niż 36 ton do mniej niż 40 ton, z trzema osiami z innym systemem zawieszenia” w wysokości 2.600 zł,

2. § 1 pkt 6 wymienionej uchwały w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą „nie mniej niż 36 ton z dwiema osiami z innym systemem zawieszenia”

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości 2.000 zł.

 

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4, 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz 844 ze zm.).

 

plik - PDF2 2 2010.pdf (83,65KB)

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 8 stycznia 2010 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

1/1/2010 – orzekającą nieważność § 1 pkt 1 lit. „c” uchwały nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w części dotyczącej literalnego brzmienia „w tym w zakresie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywanych wyłącznie na cele rolnicze, jeżeli ich posiadanie wynika z zawartej umowy – w wysokości 0,11 zł od 1 m2 powierzchni” z powodu naruszenia przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

plik - PDF1 1 2010.pdf (91,56KB)

 

--------------------------------------------------