Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2010 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 grudnia 2010 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

28/77/2010 – orzekającą nieważność § 2 uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Tarnów Opolski z powodu naruszenia 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w związku z  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

 

PDF28 77 2010.pdf (225,44KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 grudnia 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

27/76/2010 – orzekającą nieważność § 3 pkt 1 i 7 oraz § 3 pkt 2 w części dotyczącej zapisu o odpowiedzialności karnej, zawartego w załączniku nr 2, uchwały nr XLV/259/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych szkół  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Pakosławice z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych.

 

PDF27 76 2010.pdf (227,72KB)

 

27/75/2010 – stwierdzającą w uchwale nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 r. naruszenie art. 218 w zw z art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez bezpodstawne zaplanowanie dotacji podmiotowej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 27 grudnia 2010 r. w sposób wskazany w uzasadnieniu

 

PDF27 75 2010.pdf (167,75KB)

 

27/74/2010 – orzekającą nieważność uchwały nr XL/273/10 Rady Gminy Walce z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w następującym zakresie:

- § 2 ust. 1 z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 w zw. z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568),

- § 8,

- § 7 ust. 3 w części dotyczącej sformułowania „kopię protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania”,

- § 4 ust. 5 uchwały w części dotyczącej oświadczenia sytuowanego w części VI załącznika nr 1 „Wniosek o udzielenie dotacji” następującej treści:

„W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. Nr 113, poz. 759)”,

- § 7 ust. 5 uchwały w części dotyczącej oświadczeń sytuowanych w załączniku nr 2 do uchwały „Sprawozdanie z wykonania prac lub robót (zadania)” następującej treści:

„Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane z budżetu Gminy Walce zostały wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. Nr 113, poz. 759)”,

„Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także że znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego”

z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

PDF27 74 2010.pdf (248,12KB)

 

27/73/2010 – orzekającą nieważność uchwały nr XLIII/340/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego z powodu naruszenia art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.).

 

PDF27 73 2010.pdf (222,13KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 grudnia 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

26/72/2010 – wskazującą w uchwale nr XLII/280/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w  sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), poprzez nieokreślenie materiałów informacyjnych, które Wójt przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

 

PDF26 72 2010.pdf (172,90KB)

 

26/71/2010 – wskazującą w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. „g” uchwały nr LXII/690/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010  naruszenie § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 38, poz. 207).

 

PDF26 71 2010.pdf (168,34KB)

 

26/70/2010 – orzekającą nieważność uchwały nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Byczynie na prace przy kościele pw. Świętej Trójcy w Byczynie  wobec naruszenia  art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm.).

 

PDF26 70 2010.pdf (243,63KB)

 

26/69/2010 – orzekającą nieważność w § 2 Zarządzenia nr 682/XX/2010 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010, w części dotyczącej zwiększenia planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „ Gimnazja” o kwotę 180.000 zł, wykazanej w załącznikach nr 2 i 3 do zarządzenia Burmistrza z powodu naruszenia art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U nr 142, poz. 1591) w związku z  art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

PDF26 69 2010.pdf (173,81KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 listopada 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

25/68/2010 – orzekającą nieważność § 4 ust. 3 uchwały Nr 3/2010 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w części dotyczącej wyrazu „Przewodniczącego” z powodu naruszenia art. 234 w związku z art. 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz wskazującą w § 3 ust. 1 w/w uchwały naruszenie art. 234 w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

PDF25 68 2010.pdf (225,41KB)

 

25/67/2010 – orzekającą nieważność § 3 uchwały Nr XLVIII/452/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

 

PDF25 67 2010.pdf (226,75KB)

 

25/66/2010 – orzekającą nieważność § 1 pkt 3 i pkt 4 uchwały Nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z powodu naruszenia 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w związku z  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

 

PDF25 66 2010.pdf (228,14KB)

 

25/65/2010 – orzekającą nieważność

1) § 1 ust. 4 uchwały Nr LXXIV/792/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola w części dotyczącej ustalenia stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton dla:

-  dwóch osi jezdnych z innymi systemami zawieszenia niż pneumatyczne lub uznane za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton w wysokości 2.210,00 zł,

- trzech osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton w wysokości 2.250,00 zł, oraz z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton w wysokości 2.857,00 zł,

z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844);

2) § 1 ust. 6 w/w uchwały Nr LXXIV/792/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w części dotyczącej ustalenia stawki podatku od  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego dla:

-  dwóch osi jezdnych z innymi systemami zawieszenia niż pneumatyczne lub uznane za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton w wysokości 2.204,00 zł,

- trzech osi jezdnych z  innymi systemami zawieszenia niż pneumatyczne lub uznane za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton w wysokości 1.800,00 zł,

z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844); 

 

PDF25 65 2010.pdf (233,05KB)

 

25/64/2010 – orzekającą nieważność uchwały nr  XLII/338/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania z powodu naruszenia art. 221 ust. 4 oraz art. 251 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

 

PDF25 64 2010.pdf (242,08KB)

 

25/63/2010 – orzekającą nieważność § 7 ust. 1 uchwały nr XL/287/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Jemielnica, w części dotyczącej zdania drugiego w brzmieniu „Odsetki naliczane są od dnia doręczenia wezwania do zwrotu nienależnie pobranej kwoty” z powodu naruszenia art. 252 ust. 6 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

PDF25 63 2010.pdf (227,46KB)

 

25/62/2010 – orzekającą nieważność § 2 ust.2 uchwały nr L/448/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 r w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej z powodu naruszenia art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U nr 142, poz. 1591 z pózn.zm.) w związku z art. 19 pkt.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity z 2006 r. DzU nr 121, poz. 844 ze zm.).

 

PDF25 62 2010.pdf (222,38KB)

 

25/61/2010 – orzekającą nieważność § 2 ust. 3 uchwały nr X/37/2010 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z powodu naruszenia art. 238 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez zobowiązanie Skarbnika Związku do opracowania projektu budżetu oraz wskazującą w § 5 uchwały naruszenie art. 234 w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

PDF25 61 2010.pdf (236,45KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 listopada 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

24/60/2010 – orzekającą nieważność § 10 uchwały nr XXXIV/229/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania z powodu naruszenia art. 251 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz wskazującą naruszenie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez niezapewnienie jawności postępowania w zakresie rozliczenia udzielonych dotacji.

 

PDF24 60 2010.pdf (236,69KB)

 

24/59/2010 – orzekającą nieważność § 1 uchwały nr LII/675/2010 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, w części dot. określenia „wszystkich” z powodu naruszenia art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.- Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

 

PDF24 59 2010.pdf (226,24KB)

 

24/58/2010 – wskazującą w uchwale nr XXXIX/247/2010 Rady Gminy Turawa z dnia 15 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), poprzez nieokreślenie materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

 

PDF24 58 2010.pdf (214,42KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 listopada 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

23/57/2010 – orzekającą nieważność uchwały Nr XLIII/241/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rudniki na przebudowę drogi gminnej wobec naruszenia art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez udzielenie pomocy finansowej z budżetu roku przyszłego.

 

PDF23 57 2010.pdf (223,33KB)

 

23/56/2010 – wskazującą w uchwale nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 września 2010 r. w  sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), poprzez nieokreślenie materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

 

PDF23 56 2010.pdf (170,53KB)

 

23/55/2010 – wskazującą w uchwale nr LVII/390/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 października 2010 r. w  sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), poprzez nieokreślenie materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

 

PDF23 55 2010.pdf (168,95KB)

 

23/54/2010 – orzekającą nieważność uchwały nr LXXII/776/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy, z powodu naruszenia art.71, art. 77 oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm.).

 

PDF23 54 2010.pdf (185,05KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 października 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

22/53/2010 – wskazującą

·         naruszenie art. 234 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez nieokreślenie w § 5 ust.1 pkt 2 lit „b” uchwały nr XLIX/379/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bierawa, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu wymaganej szczegółowości projektu planu wydatków majątkowych,

·         naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez nieokreślenie wymogów dotyczących uzasadnienia, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

 

PDF22 53 2010.pdf (176,50KB)

 

22/52/2010 – wskazującą w uchwale nr XLIII/411/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 września 2010 r. sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), poprzez nieokreślenie materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

 

PDF22 52 2010.pdf (118,48KB)

 

22/51/2010 – orzekającą nieważność uchwały Nr XXXVI/230/10 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł w budżecie na rok 2011 wobec naruszenia art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

PDF22 51 2010.pdf (223,24KB)

 

22/50/2010 – orzekającą nieważność w uchwale nr XLII/263/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu:

·         § 7 ust. 1 pkt 8,

·         § 8 ust. 1 pkt 4,

z powodu naruszenia art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

PDF22 50 2010.pdf (231,10KB)

 

22/49/2010 – orzekającą nieważność uchwały nr  LVII/418/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania z powodu naruszenia art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).  

 

PDF22 49 2010.pdf (240,09KB)

 

22/48/2010 – wskazującą w uchwale nr XLVII/308/2010 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 października 2010 r. sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), poprzez nieokreślenie materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

 

PDF22 48 2010.pdf (119,94KB)

 

22/47/2010 – wskazującą w uchwale nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 9 września 2010 r. sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), poprzez nieokreślenie materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

 

PDF22 47 2010.pdf (121,03KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 października 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

21/46/2010 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 16/34/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 lipca 2010 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/249/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Olszanka nr XXXV/216/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 r.

 

PDF21 46 2010.pdf (167,52KB)

 

21/45/2010 – orzekającą nieważność uchwały Nr 197/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów  z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku gimnazjum w Radłowie” wobec naruszenia art. 211 w związku z  art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

PDF21 45 2010.pdf (229,13KB)

 

21/44/2010 – wskazującą w uchwale nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 7 września 2010 r. sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dla Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), poprzez nieokreślenie materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

 

PDF21 44 2010.pdf (120,88KB)

 

21/43/2010 – orzekającą nieważność § 4 ust. 6 pkt 4 uchwały nr XLI/319/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 września 2010 r. sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w części określenia „oraz o prognozie długu” z powodu naruszenia art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 96 poz. 620, nr123 poz. 835)

 

PDF21 43 2010.pdf (125,97KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 września 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

20/42/2010 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 14/30/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 czerwca 2010 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 1 uchwały nr L/654/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/591/09 Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

 

PDF20 42 2010.pdf (167,77KB)

 

20/41/2010 – wskazującą w uchwale nr 198/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 2 września 2010 r. sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), poprzez nieokreślenie materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

 

PDF20 41 2010.pdf (218,32KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 8 września 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

19/40/2010 – postanawiającą oddalić zastrzeżenia Starosty Namysłowskiego do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu NKO-401-14/10 z dnia 27 lipca 2010 r.

 

PDF19 40 2010.pdf (321,17KB)

 

19/39/2010 – orzekającą nieważność uchwały nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów i uchylenia uchwały z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

 

PDF19 39 2010.pdf (228,97KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 sierpnia 2010 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

18/38/2010 – wskazującą, że uchwała nr XLVII/363/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2011 roku została podjęta z naruszeniem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 420 z późn. zm.).

 

PDF18 38 2010.pdf (174,48KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 sierpnia 2010 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

17/37/2010 – postanawiającą określony uchwałą nr 16/34/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 lipca 2010 r. termin usunięcia nieprawidłowości zmienić z dnia 26 sierpnia na 20 września 2010 r.  

 

PDF17 37 2010.pdf (209,59KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 lipca 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

16/36/2010 – orzekającą nieważność

1. uchwały nr XXXIX/300/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej „Centrum” w Otmuchowie na remont budynku poł. Otmuchów Rynek 32,33;

2. uchwały nr XXXIX/304/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia N.M.P. w Kałkowie na remont kościoła filialnego p.w. „Podwyższenia Krzyża Świętego” w Bukowie;

3. uchwały nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jarnołtowie na remont ołtarza głównego w kościele parafialnym w Jarnołtowie;

4. uchwały nr XXXIX/308/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Mikołaja w Kopernikach na wymianę okien w kościele filialnym w Kwiatkowie p.w. św. Fabiana i Sebastiana;

- z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm.).

 

PDF16 36 2010.pdf (180,86KB)

 

16/35/2010 – orzekającą nieważność uchwały nr LV/410/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w związku z naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

PDF16 35 2010.pdf (175,44KB)

 

16/34/2010 – stwierdzającą w uchwale nr XLI/249/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Olszanka Nr XXXV/216/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok brak zbilansowania się budżetu co narusza art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

PDF16 34 2010.pdf (183,58KB)

 

16/33/2010 – orzekającą nieważność § 6 ust.2 uchwały nr XLVII/446/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 449 ze zm.) poprzez postanowienie o ogłoszeniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

PDF16 33 2010.pdf (224,20KB)

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 lipca 2010 r. podjęto następujące uchwały:  

 

15/32/2010 – postanawiającą określony uchwałą nr 14/30/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 czerwca 2010 r. termin usunięcia nieprawidłowości zmienić na 10 września 2010 r.

 

PDF15 32 2010.pdf (208,97KB)

 

15/31/2010 – orzekającą nieważność uchwały nr  LV/411/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania z powodu naruszenia art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2009 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 449 ze zm.).

 

PDF15 31 2010.pdf (238,66KB)