Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2011 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 czerwca 2011 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

15/49/2011 – wskazującą w § 8 uchwały nr IX/100/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska stanowiącym o jej wejściu w życie „w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).

 

PDF15 49 2011.pdf (216,73KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 maja 2011 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

14/48/2011 – orzekającą nieważność § 3 ust. 2 uchwały nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych w związku z naruszeniem art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

PDF14 48 2011.pdf (229,06KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 maja 2011 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

13/47/2011 – orzekającą nieważność

- § 2 ust. 1 uchwały nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów w części dotyczącej zapisu „zobowiązując i upoważniając te osoby do doręczania decyzji podatkowych” z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 nr 95 poz. 613 j.t. ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 j.t. ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz. 1682, ze zm.),

- § 5 ust. 1 uchwały w części dotyczącej zapisu „z mocą obowiązującą od 1 maja 2011 r.” z powodu naruszenia art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 t.j.)

 

PDF13 47 2011.pdf (248,21KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 kwietnia 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

12/46/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr IV.55.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, z powodu naruszenia art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95)

 

PDF12 46 2011.pdf (224,74KB)

 

12/45/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr IV.53.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r., z powodu naruszenia art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95)

 

PDF12 45 2011.pdf (224,81KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 kwietnia 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

11/44/2011 – w sprawie zaopiniowania kandydatów na pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 

PDF11 44 2011.pdf (207,88KB)

 

11/43/2011 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 5/14/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 lutego 2011 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 8 ust. 1 uchwały nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2011 rok ustalenia wielkości rezerwy ogólnej w wysokości niższej niż 0,1 % wydatków budżetu, co narusza art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

PDF11 43 2011.pdf (166,51KB)

 

11/42/2011 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 6/21/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 lutego 2011 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 12 pkt 2 uchwały nr III/12/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy.

 

PDF11 42 2011.pdf (230,82KB)

 

11/41/2011 – orzekającą nieważność

- § 4, § 5 ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej zobowiązania do wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, oraz § 8 uchwały nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm.),

- § 10 ust. 4  ww. uchwały z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

 

PDF11 41 2011.pdf (236,05KB)

 

11/40/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania, z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz.150 j.t. ze zm.)

 

PDF11 40 2011.pdf (230,72KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 kwietnia 2011 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

10/39/2011 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr  6/22/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23  lutego 2011 r.  w przedmiocie stwierdzenia w  § 5 uchwały nr  IV/11/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2011 rok naruszenia art.  212 ust. 1 pkt 6  w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

PDF10 39 2011.pdf (167,82KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 marca 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

9/38/2011 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2010 rok

 

PDF9 38 2011.pdf (229,10KB)

 

9/37/2011 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2010 rok

 

PDF9 37 2011.pdf (447,21KB)

 

9/36/2011 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2010 rok

 

PDF9 36 2011.pdf (452,65KB)

 

9/35/2011 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2010 rok

 

PDF9 35 2011.pdf (346,51KB)

 

9/34/2011 – wskazującą w § 7 uchwały nr V/31/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości stanowiącym o jej wejściu w życie „w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95).

 

PDF9 34 2011.pdf (216,16KB)

 

9/33/2011 – wskazującą w § 4 uchwały Nr IV/27/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 ze zm.).

 

PDF9 33 2011.pdf (175,98KB)

 

9/32/2011 – orzekającą nieważność § 3 ust. 17 „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola”, stanowiącego załącznik do uchwały nr VII/73/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola, z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).

 

PDF9 32 2011.pdf (249,07KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 marca 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

8/31/2011 – postanawiającą określony uchwałą nr 6/21/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 lutego 2011 r. termin usunięcia nieprawidłowości zmienić na 28 marca 2011 r.

 

PDF8 31 2011.pdf (163,54KB)

 

8/30/2011 – postanawiającą określony uchwałą nr 6/22/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia  23 lutego 2011 r. termin usunięcia nieprawidłowości zmienić na 31 marca 2011 r.

 

PDF8 30 2011.pdf (162,24KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 marca 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

7/29/2011 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 5/12/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 lutego 2011 r.  w przedmiocie stwierdzenia w § 5 pkt 3 uchwały nr III/18/10 Rady Gminy  Łambinowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2011 r. naruszenie art. 258 w związku z art. 212 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

PDF7 29 2011.pdf (168,29KB)

 

7/28/2011 – orzekającą nieważność § 5 i 6 uchwały nr  IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 2572 z późn. zm.).

 

PDF7 28 2011.pdf (226,01KB)

 

7/27/2011 – orzekającą nieważność § 6 uchwały nr  IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w powodu naruszenia art.  90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 2572 z późn. zm.).

 

PDF7 27 2011.pdf (223,12KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 lutego 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

6/26/2011 – w sprawie:   wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 

PDF6 26 2011.pdf (201,60KB)

 

6/25/2011 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr  3/5/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2011 r.   w przedmiocie stwierdzenia w uchwale nr XIII/12/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011 braku określenia planowanego deficytu budżetu Związku Międzygminnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu.

 

PDF6 25 2011.pdf (169,80KB)

 

6/24/2011 – wskazującą w § 1 uchwały nr IV/14/11  Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie uchwały nr II/13/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości w części dotyczącej wyszczególnienia:

- w treści załącznika nr 1 uchwały „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” przedmiotu opodatkowania „Pozostałe ogółem” niezgodnego z zakresem art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „e” ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ujęcia w zakresie danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej - pozycja 48 oraz 50 - odniesień do nieaktualnych aktów prawnych,

- w treści załącznika nr 2 uchwały „Deklaracja na podatek od nieruchomości”  w pozycjach 6 oraz 8  odniesień do nieaktualnych aktów prawnych oraz zawarcia pouczenia w brzmieniu „W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, na podstawie art 308, pkt 2 - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 137, poz. 928 z późn. zmianami) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zmianami)"

co jest niezgodne z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

PDF6 24 2011.pdf (264,78KB)

 

6/23/2011 – wskazującą w uchwale nr IV/13/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz art. 229 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

PDF6 23 2011.pdf (170,98KB)

 

6/22/2011 – stwierdzającą w § 5 uchwały nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2011 rok naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 6  w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  poprzez ustalenie rocznego limitu zobowiązań  w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 

PDF6 22 2011.pdf (170,32KB)

 

6/21/2011 – stwierdzającą w § 12 pkt 2 uchwały nr III/12/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy, naruszenie art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 j.t. ze zm.) polegające na upoważnieniu Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych zobowiązań finansowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego bez określenia wysokości, do której wójt może zaciągnąć zobowiązanie.

 

PDF6 21 2011.pdf (217,25KB)

 

6/20/2011 – wskazującą w uchwale nr III/11/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

PDF6 20 2011.pdf (119,38KB)

 

6/19/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr IV/32/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z powodu naruszenia przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620, nr 225, poz.1461, nr 226, poz. 1475).

 

PDF6 19 2011.pdf (225,06KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 lutego 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

5/18/2011 – wskazującą w uchwale nr III/17/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 6 oraz art. 226 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

 

PDF5 18 2011.pdf (123,78KB)

 

5/17/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „e” ustawy o samorządzie gminnym

 

PDF5 17 2011.pdf (229,33KB)

 

5/16/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr III/11/2010 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010 z powodu naruszenia art. 263 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).   

 

PDF5 16 2011.pdf (171,42KB)

 

5/15/2011 – wskazującą w uchwale nr 10/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

 

PDF5 15 2011.pdf (119,69KB)

 

5/14/2011 – stwierdzającą w § 8 ust. 1 uchwały nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2011 rok ustalenie wielkości rezerwy ogólnej w wysokości niższej niż 0,1 % wydatków budżetu, co jest niezgodne z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

PDF5 14 2011.pdf (206,93KB)

 

5/13/2011 – wskazującą w uchwale nr III/19/10 Rady Gminy Łambinowice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej naruszenie art. 229 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

PDF5 13 2011.pdf (168,86KB)

 

5/12/2011 – stwierdzającą w § 5 pkt 3 uchwały nr III/18/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2011 r. naruszenie art. 258 w związku z art. 212 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez upoważnienie Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów budżetu.

 

PDF5 12 2011.pdf (163,25KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 31 stycznia 2011 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

4/11/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr III/13/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania z powodu naruszenia art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

 

PDF4 11 2011.pdf (233,75KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 stycznia 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

3/10/2011 – w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2011 rok

 

PDF3 10 2011.pdf (283,63KB)

 

3/9/2011 – postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Głubczyc do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu NKO-401-16/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.

 

PDF3 9 2011.pdf (191,25KB)

 

3/8/2011 – orzekającą nieważność uchwały Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 w części dotyczącej zadań pn.

- Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” w latach 2007-2013”.

- Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności" – budowa systemy wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las”

z powodu naruszenia art. 263 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

PDF3 8 2011.pdf (227,75KB)

 

3/7/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr II/9/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” z powodu naruszenia przepisu art. 211 ust. 4 w zw. z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

PDF3 7 2011.pdf (173,23KB)

 

3/6/2011 – wskazującą w uchwale nr XIII/13/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 7 oraz art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

 

PDF3 6 2011.pdf (170,46KB)

 

3/5/2011 – stwierdzającą w uchwale nr XIII/12/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011 brak określenia planowanego deficytu budżetu Związku Międzygminnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu, co narusza postanowienia art. 212 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

PDF3 5 2011.pdf (162,60KB)

 

3/4/2011 – orzekającą nieważność § 4 uchwały nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w części „i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 t.j.).

 

PDF3 4 2011.pdf (228,67KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 stycznia 2011 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

2/3/2011 – orzekającą nieważność § 1 uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w związku z zapisami załączników nr 1 i 2 do uchwały w części dotyczącej oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego - z powodu naruszenia odpowiednio art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

PDF2 3 2011.pdf (172,56KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 stycznia 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

1/2/2011 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 27/75/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2010 r. w przedmiocie uchwały nr XLII/282/10 Rady Gminy Dabrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dabrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 r.

 

PDF1 2 2011.pdf (149,69KB)

 

1/1/2011 – orzekającą nieważność § 2 uchwały nr III/10/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych i zwolnień tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski z powodu naruszenia przepisu art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

PDF1 1 2011.pdf (221,71KB)