Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na kandydata na członka pozaetatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (NABÓR ZAKOŃCZONY)

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Opolu

ogłasza konkurs na  kandydata na  członka pozaetatowego

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka Kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:

  1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posia­danie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
  4. posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samo­rządu terytorialnego lub finansów publicznych;
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka Kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III. Oferty kandydatów powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
  2. kwestionariusz osobowy;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
  5. informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA  NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Opolu

ul. Oleska 19A

 

Termin składania ofert:

14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (t.j. od dnia 6.06.2018 r.)

 

Klauzula informacyjna:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, jako administrator danych osobowych, informuje, że dane osobowe zawarte w ofercie i załączonych do niej dokumentach zbierane są dla potrzeb konkursu na członka Kolegium RIO. Podanie danych w zakresie objętym ogłoszeniem jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia konkursu. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody na przetwarzanie. Kandydat ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania konkursowego.