Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2004 roku


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 28 grudnia 2004 r. podjęto następujące uchwały:


 

 • 24/105/2004
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 21/95/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2004 r. w przedmiocie uchwały nr XXIV/154/04 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

   
 • 24/104/2004
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 21/91/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2004 r. w przedmiocie uchwały nr XXI/130/04 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

   
 • 24/103/2004
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 21/90/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2004 r. w przedmiocie uchwały nr XXVI/172/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2007.

   
 • 24/102/2004
  stwierdzającą, że § 1 pkt 2 uchwały nr XXXI/231/04 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 26 listopada 2004 r w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r. narusza art. 116 ust. 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

   
 • 24/101/2004
  orzekającą nieważność uchwały nr XVII/97/04 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z powodu naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 9 grudnia 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 23/100/2004
  w sprawie zaopiniowania kandydatów na pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

   
 • 23/99/2004
  w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego izby.

   
 • 23/98/2004
  orzekającą nieważność uchwały nr VI/03/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu Nyskiego z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego na bieżącą działalność Unii Gmin Powiatu Nyskiego z powodu naruszenia art. 58 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

   
 • 23/97/2004
  orzekającą nieważność uchwały nr XXIII/136/2004 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na realizację zadań pożytku publicznego z powodu naruszenia art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

   
 • 23/96/2004
  wskazującą w § 1 pkt 9 uchwały nr XXVIII/231/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 24 listopada 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 21/95/2004
  stwierdzającą w § 3 uchwały nr XXIV/154/04 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego naruszenie art. 116 ust. 4 ustawy o finansach publicznych polegające na określeniu wielkości rezerwy ogólnej w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" wyższej niż 1% wydatków budżetu.

   
 • 21/94/2004
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 18/80/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 października 2004 r. w przedmiocie uchwały nr XXVIII/196/04 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

   
 • 21/93/2004
  wskazującą w § 1 uchwał Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 października 2004 r.:
  - nr XXI/217/2004 w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach,
  - nr XXI/218/2004 w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
  naruszenie art. 6 ust. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. "b" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

   
 • 21/92/2004
  orzekającą nieważność uchwały nr XXIX/143/04 Rady Gminy w Izbicku z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na realizację zadań pożytku publicznego, z powodu naruszenia art. 118 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU nr 62, poz. 718 z późn. zm.) w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym.

   
 • 21/91/2004
  stwierdzającą w § 4 uchwały nr XXI/130/04 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej naruszenie art. 110 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o finansach publicznych polegające na braku powiązania wielkości łącznych nakładów finansowych z poszczególnymi wielkościami wydatków w latach 2004-2007 w pozycjach 1 i 4 oraz bezpodstawnym ujęciu - pozycja 5 - wydatku w istocie zaplanowanego jedynie w uchwale budżetowej na 2004 rok.

   
 • 21/90/2004
  stwierdzającą w § 1 uchwały nr XXVI/172/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2007 naruszenie art. 110 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych polegające na sytuowaniu w treści wieloletniego programu inwestycyjnego pod pozycjami 2, 8, 10, 11 wydatków, których okresów realizacji nie ustalono oraz zaniechaniu określenia jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej wykonywanie programu.

   
 • 21/89/2004
  orzekającą nieważność uchwały nr XXI/105/04 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 22 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 3 listopada 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 20/88/2004
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 18/81/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 października 2004 r. w przedmiocie uchwały nr XXII/135/04 Rady Gminy w Walcach z dnia 10 września 2004 r.

   
 • 20/87/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w całości uchwały nr XIX/235/04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/189/03 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.

   
 • 20/86/2004
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 15/73/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 sierpnia 2004 r. w przedmiocie uchwały nr XXI/89/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2004 rok.

   
 • 20/85/2004
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 17/77/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 września 2004 r. w przedmiocie uchwały nr XXI/220/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2004 rok.

   
 • 20/84/2004
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 17/76/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 września 2004 r. w przedmiocie § 3 ust. 2 uchwały nr XXI/204/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2004 rok.  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 13 października 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 19/83/2004
  postanawiającą oddalić odwołanie Zarządu Powiatu w Kluczborku od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale nr 400/2004 z dnia 20 września 2004 r.

   
 • 19/82/2004
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa w uchwale nr XXV/230/04 z dnia 8 września 2004 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację projektu "eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny"  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 1 października 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 18/81/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa w uchwale nr XXII/135/2004 Rady Gminy Walce z dnia 10 września 2004 r. intencyjna

   
 • 18/80/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa w uchwale nr XXVIII/196/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.

   
 • 18/79/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w całości uchwały XXII/157/2004 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 22 września 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 17/78/2004
  postanawiająca oddalić odwołanie Zarządu Powiatu w Prudniku od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale 336/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r.

   
 • 17/77/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa w uchwale XXI/220/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2004 rok

   
 • 17/76/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa w uchwale XXI/204/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2004 rok  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 8 września 2004 r. podjęto następującą uchwałę


   
 • 16/75/2004
  w sprawie: wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na nieetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 31 sierpnia 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 15/74/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XXI/221/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/167/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

   
 • 15/73/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa w uchwale XXI/89/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2004 r.

   
 • 15/72/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwał: XXIV/215/04 oraz XXIV/216/04 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 13 sierpnia 2004 r. podjęto następującą uchwałę


   
 • 14/71/2004
  postanawiającą uwzględnić odwołanie Zarządu Powiatu w Nysie od uchwały nr 308/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Nysa (w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu SAPARD).  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 5 sierpnia 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 13/70/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały XIX/111/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji, na realizację zadań pożytku publicznego

   
 • 13/69/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XV/127/04 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - pomostowej

   
 • 13/68/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XV/126/04 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - pomostowej  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 27 lipca 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 12/67/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XV/112/04 Rady Gminy w Komprachcicach z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki "pomostowej" na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziekaństwo

   
 • 12/66/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XXI/136/04 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody i udzielenia poręczenia na spłatę zaciągniętej pożyczki przez ZOZ w Oleśnie  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 6 lipca 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 11/65/2004
  postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2004 r. do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 maja 2004 r.

   
 • 11/64/2004
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 9/47/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w przedmiocie uchwały nr XXI/386/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2004 rok

   
 • 11/63/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XVII/83/2004 Rady Gminy w Murowie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/44/2003 r. z dnia 4 września 2003 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 20 maja 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 10/62/2004
  ustalającą regulamin organizacyjny izby

   
 • 10/61/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w całości uchwał z dnia 28 kwietnia 2004 r. w następujących uchwałach Rady Miejskiej w Kluczborku:

  - nr XXV/232/2004 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowych w roku 2004

  - nr XXV/233/2004 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowych w roku 2004

   
 • 10/60/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XXIII/173/04 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej

   
 • 10/59/2004 dotyczącą orzeczenia nieważności w całości uchwały nr XIX/120/04 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic z wykonania budżetu za 2003 r.

   
 • 10/58/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XIV/155/2004 Rady Gminy w Olszance z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego

   
 • 10/57/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w całości uchwały nr XVII/185/2004 Rady Gminy w Lubszy z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

   
 • 10/56/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w całości uchwały nr XII-106/04 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

   
 • 10/55/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XIX/167/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

   
 • 10/54/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w całości uchwały nr 81/258/04 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr 79/232/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

   
 • 10/53/2004
  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 8/42/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 kwietnia 2004 r. w przedmiocie uchwały nr XVII/122/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2004 rok

   
 • 10/52/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XX/109/04 Rady Gminy w Izbicku z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę wodociągu grupowego Krośnica-Izbicko

   
 • 10/51/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XIV/17/2004 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

   
 • 10/50/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr 72/XVIII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku 2004

   
 • 10/49/2004
  w sprawie wniosków do projektu budżetu Izby na 2005 r. kierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 21 kwietnia 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 9/48/2004 raport
  w sprawie przyjęcia raportu o stanie gospodarki finansowej Gminy Otmuchów

   
 • 9/47/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa w uchwale XXI/386/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2004 r.

   
 • 9/46/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwał z dnia 25 marca 2004 r. w następujących uchwałach Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle:

  - nr XX/221/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

  - nr XX/222/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu

  - nr XX/223/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu

  - nr XX/224/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu

  - nr XX/225/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu

  - nr XX/226/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu

  - nr XX/227/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup nieruchomości

   
 • 9/45/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa w uchwale XIV/117/2004 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

   
 • 9/44/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w całości uchwały nr 79/232/04 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

   
 • 9/43/2004
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa w uchwale nr XVI/118/04 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2004  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 2 kwietnia 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 8/42/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa w uchwale XVII/122/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2004 rok

   
 • 8/41/2004
  w sprawie zaopiniowania kandydatów na Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 25 marca 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 7/40/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w całości uchwały nr XII-92/04 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

   
 • 7/39/2004
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa w uchwale nr XIV/51/04 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

   
 • 7/38/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w całości uchwały nr XIII/73/04 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

   
 • 7/37/2004
  przyjmującą sprawozdania za 2003 rok z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Izby

   
 • 7/36/2004
  przyjmującą sprawozdania za 2003 rok z wykonania budżetu i rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli

   
 • 7/35/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XI/96/2004 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 4 marca 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 6/34/2004
  postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Prószkowa z dnia 9 lutego 2004 r. do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2004 r.

   
 • 6/33/2004
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą Nr 4/22/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 lutego 2004 r. w przedmiocie uchwały nr X/102/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

   
 • 6/32/2004
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa w uchwale nr XVII/100/04 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zmian budżetu powiatu oleskiego

   
 • 6/31/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XIII/84/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 18 lutego 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 5/30/2004
  postanawiającą uwzględnić zastrzeżenie Starosty Powiatu Krapkowickiego do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym

   
 • 5/29/2004
  uwzględniającą odwołanie Wojta Gminy Skarbimierz od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie budżetu Gminy Skarbimierz na 2004 rok

   
 • 5/28/2004
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa w uchwale nr XV/117/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2003 rok

   
 • 5/27/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w całości uchwały nr XXI/198/04 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

   
 • 5/26/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w całości uchwały nr XII/90/04 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

   
 • 5/25/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa w uchwale X/58/2003 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

   
 • 5/24/2004
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa w uchwale nr XII/72/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. Rady Gminy w Domaszowicach w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

   
 • 5/23/2004
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa w uchwale nr XII/75/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. Rady Gminy w Domaszowicach w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 oraz zmian w budżecie gminy na 2003 rok  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 9 lutego 2004 r. podjęto następującą uchwałę:


   
 • 4/22/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa oraz wskazującą nieistotne naruszenie w uchwale nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 30 stycznia 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 3/21/2004
  w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2004 rok wraz z planem kontroli

   
 • 3/20/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa w uchwale nr XIV/120/2003 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok

   
 • 3/19/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa w uchwale XIII/90/2003 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2003 r.  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 21 stycznia 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 2/18/2004
  stwierdzającą naruszenie prawa w zarządzeniu nr Or.I-0154-126/2003 Burmistrza Gogolina z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok

   
 • 2/17/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XV/85/03 Rady Gminy w Izbicku z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

   
 • 2/16/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr X/149/2003 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 13 stycznia 2004 r. podjęto następujące uchwały:


   
 • 1/15/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XII/73/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003

   
 • 1/14/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XVII/279/2003 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

   
 • 1/13/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XII/111/2003 Rady Gminy w Turawie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

   
 • 1/12/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr X/150/03 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej

   
 • 1/11/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XIV/96/03 Rady Gminy w Kamienniku z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2004 roku

   
 • 1/10/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XIV/96/03 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych

   
 • 1/9/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XIV/98/2003 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

   
 • 1/8/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr IX/100/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

   
 • 1/7/2004
  postanawiającą sporządzenie raportu o stanie gospodarki finansowej Gminy Otmuchów

   
 • 1/6/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XII/80/03 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Tarnów Opolski

   
 • 1/5/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XII/103/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

   
 • 1/4/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XI-85/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych

   
 • 1/3/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XIII/79/03 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz stawek opłat lokalnych na terenie gminy Tarnów Opolski

   
 • 1/2/2004
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą Nr 24/213/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 grudnia 2003 r. w przedmiocie uchwały nr X/67/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2003 r.

   
 • 1/1/2004
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr X/62/2003 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych