Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2018 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 grudnia 2018 r. podjęto następujące uchwały:

36/51/2018 - w sprawie zaopiniowania kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF36 51 2018.pdf (696,38KB)

36/50/2018 - orzekajacą nieważność § 1 zarządzenia Nr Fn.0050.167.2018 r. Burmistrza Głogówka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r. w części dotyczącej zwiększenia o kwotę 4 135 zł dochodów (Dział 855 „Rodzina”; Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”; § 2440 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”) wraz z przeznaczeniem powyższych środków na wydatki (Dział 855 „Rodzina”; Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”; wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone) z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity–Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

PDF36 50 2018.pdf (1,30MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 grudnia 2018 r. podjęto następujące uchwały:

35/49/2018 - orzekajacą nieważność § 1 zarządzenia nr 490/18 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2018 r. w części dotyczącej zwiększenia o kwotę 1 345 zł dochodów (Dział 855 „Rodzina”; Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”; § 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw”) wraz z przeznaczeniem powyższych środków na wydatki (Dział 855 „Rodzina”; Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”; § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”) z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity–Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

PDF35 49 2018.pdf (1,06MB)

35/48/2018 - orzekajacą nieważność § 1 zarządzenia nr 0050/142/2018 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r. w części dotyczącej zwiększenia o kwotę 5.453 zł dochodów (Dział 855 „Rodzina”; § 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw”) oraz wydatków (Dział 855 „Rodzina”; Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”; wydatki bieżące) z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity–Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

PDF35 48 2018.pdf (1 009,48KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 listopada 2018 r. podjęto następującą uchwałę:

34/47/2018 - orzekajacą nieważność uchwały Rady Powiatu w Kluczborku Nr XLIX/311/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Powiatu poprzez przejęcie wierzytelności z powodu naruszenia art. 12 pkt 9 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

PDF34 47 2018.pdf (1,16MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 listopada 2018 r. podjęto następującą uchwałę:

33/46/2018 - orzekajacą nieważność § 7 ust. 3 Regulaminu przyznawania dotacji na zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne stanowiącego załącznik do uchwały nr XLV/316/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza z powodu naruszenia art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).

PDF33 46 2018.pdf (1,55MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 października 2018 r. podjęto następującą uchwałę:

30/45/2018 - wskazującą w w uchwale nr XXXV/255/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej naruszenie art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

PDF30 45 2018.pdf (869,35KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 października 2018 r. podjęto następujące uchwały:

29/44/2018 - orzekającą nieważność uchwały nr XLIII/259/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 362).

PDF29 44 2018.pdf (1,32MB)

29/43/2018 - wskazującą w uchwale nr XLV/403/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 września 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok naruszenie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity–Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) w części dotyczącej likwidacji zaplanowanej rezerwy ogólnej w wys. 100 000 zł.

PDF29 43 2018.pdf (900,14KB)

29/42/2018 - orzekającą nieważność uchwały nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 362).

PDF29 42 2018.pdf (1,28MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 października 2018 r. podjęto następującą uchwałę:

28/41/2018 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF28 41 2018.pdf (214,19KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 października 2018 r. podjęto następującą uchwałę:

27/40/2018 - postanawiajacą zmienić sentencję uchwały nr 314/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii o przedmiocie możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku przez Powiat Kluczborski kredytu na kwotę 4 467 788 zł, na „opiniuje z zastrzeżeniami możliwość spłaty ww. kredytu”.

PDF27 40 2018.pdf (2,44MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 września 2018 r. podjęto następującą uchwałę:

26/39/2018 - orzekajacą nieważność § 5 ust. 2 uchwały nr LV/833/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).

PDF26 39 2018.pdf (1,56MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 września 2018 r. podjęto następującą uchwałę:

24/38/2018 - w sprawie zaopiniowania kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF24 38 2018.pdf (693,23KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 lipca 2018 r. podjęto następujące uchwały:

19/37/2018 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 14/29/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 maja 2018 r.

PDF19 37 2018.pdf (397,70KB)

19/36/2018 - orzekajacą nieważność uchwały nr LI/466/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska z powodu naruszenia art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

PDF19 36 2018.pdf (3,39MB)