Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2011 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 grudnia 2011 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

28/79/2011 – orzekającą nieważność § 2 pkt 1 w części dotyczącej postanowień zawartych w załączniku nr 3 lit. „G.1”, § 3 pkt 1 w części dotyczącej postanowień zawartych w załączniku nr 5 lit. „H” uchwały nr XIV/136/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych poprzez naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z  art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1682 z późn. zm).

 

PDF28 79 2011.pdf (218,53KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 grudnia 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

27/78/2011 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr  26/72/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16  listopada 2011 r.  w przedmiocie stwierdzenia w § 2 pkt 2 uchwały nr XIV/76/2011 Rady  Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2011 rok w części dotyczącej planowania w Załączniku nr 2 „Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu powiatu na 2011 r. w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne, dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 642.005 zł -  naruszenie art. 115 ust. 3 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z  2011 r. Nr 112, poz. 654).

 

PDF27 78 2011.pdf (168,67KB)

 

27/77/2011 – orzekającą nieważność

 

1.    § 1 pkt 2 uchwały nr XI/100/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w części dotyczącej :

-          ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o czterech osiach i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej „nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton”, dla innych systemów zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.042 zł,

-          ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o czterech osiach i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej „nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton”, dla innych systemów zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.655 zł,

2.    § 1 pkt 4 wymienionej uchwały w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów „nie mniej niż 12 ton mniej niż 40” o trzech osiach jezdnych i więcej z innym systemem zawieszenia w wysokości 2.660 zł,

 

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

PDF27 77 2011.pdf (187,60KB)

 

27/76/2011 – wskazującą w § 1 uchwały nr XI/72/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego naruszenie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2006 nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

 

PDF27 76 2011.pdf (122,17KB)

 

27/75/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr X/62/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zapewnienia środków na sfinansowania z budżetu Gminy Strzeleczki rozszerzonego zakresu opracowania dla projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 409 na odcinku Zielina-Kujawy wobec naruszenia art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez udzielenie pomocy finansowej z budżetu roku przyszłego.

 

PDF27 75 2011.pdf (222,14KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 listopada 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

26/74/2011 – w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Izby

 

PDF26 74 2011.pdf (276,39KB)

 

26/73/2011 – postanawiającą przyjąć raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Praszka - sporządzony na podstawie uchwały nr 22/64/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 września 2011 r.

 

PDF26 73 2011.pdf (155,72KB)

PDFPraszka raport.pdf (897,70KB)

PDFzałączniki do raportu.pdf (270,04KB)

 

26/72/2011 – stwierdzającą w § 2 pkt 2 uchwały nr XIV/76/2011 Rady  Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2011 rok w części dotyczącej planowania w Załączniku nr 2 „Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu powiatu na 2011 r.„ w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne, dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji   i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 642.005 zł -  naruszenie art. 115 ust. 3 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z  2011 r. Nr 112, poz. 654).

 

PDF26 72 2011.pdf (173,33KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 listopada 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

25/71/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym

 

PDF25 71 2011.pdf (228,25KB)

 

25/70/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr XII/108/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski  z powodu naruszenia przepisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z pózn. zm.)

 

PDF25 70 2011.pdf (238,02KB)

 

25/69/2011 – orzekającą nieważność

-          § 1 pkt 3 uchwały nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, w części dotyczącej zapisu „w tym od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, będących w posiadaniu producenta wody i odbiorcy ścieków – 1% ich wartości” z powodu naruszenia art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

-          § 2 pkt 1 i 2 uchwały – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2, w części E.2. dotyczącej zapisu „zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych” z powodu naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „d” ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

 

PDF25 69 2011.pdf (237,10KB)

 

25/68/2011 – orzekającą nieważność

1.    § 1 pkt 2 uchwały nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej „nie mniej niż 29 ton do mniej niż 31 ton” cztery osie i więcej z innym systemem zawieszenia w wysokości 2.500 zł,

2.    § 1 pkt 4 wymienionej uchwały w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów „nie mniej niż 31 ton” dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia w wysokości 1.990 zł,

3.    § 1 pkt 4 wymienionej uchwały stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów „nie mniej niż 40 ton” trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia w wysokości 2.580 zł,

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

PDF25 68 2011.pdf (241,34KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 października 2011 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

24/67/2011 – orzekającą nieważność § 2 uchwały nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011 z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) poprzez określenie podmiotu, któremu burmistrz może udzielać pożyczek oraz celu na jaki te pożyczki mogą być udzielone.

 

PDF24 67 2011.pdf (225,67KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 września 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

23/66/2011 – postanawiającą oddalić zastrzeżenia Wójta Gminy Komprachcice do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu NKO-401-15/2/11 z dnia 19 sierpnia 2011 r.

 

PDF23 66 2011.pdf (183,34KB)

 

23/65/2011 – orzekającą nieważność § 2 pkt 2 oraz § 4 ust. 5 uchwały nr X/163/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa z powodu naruszenia art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.).

 

PDF23 65 2011.pdf (238,98KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 września 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

22/64/2011 – postanawiającą sporządzić raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Praszka

 

PDF22 64 2011.pdf (113,04KB)

 

22/63/2011 – postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Strzelec Opolskich do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 lipca 2011 r. sygn. NKO-401-23/2/11

 

PDF22 63 2011.pdf (142,89KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 sierpnia 2011 r. podjęto następującą uchwałę:  

 

21/62/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w następującym zakresie:

-          § 4 w części dotyczącej sformułowania „całkowite lub częściowe”,

-          § 5 w części dotyczącej sformułowania „w całości lub w części”,

-          § 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 oraz § 12 ust. 2 – w części dotyczącej treści oświadczeń zawartych

w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do w brzmieniu „Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań” z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

PDF21 62 2011.pdf (245,01KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 sierpnia 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

19/61/2011 – orzekającą nieważność § 4 ust. 3 i § 6 uchwały nr X/103/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235).

 

PDF19 61 2011.pdf (234,88KB)

 

19/60/2011 – orzekającą nieważność § 3 pkt 2 uchwały nr XII/173/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Opola z powodu naruszenia art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 235 z późn. zm.).

 

PDF19 60 2011.pdf (230,14KB)

 

19/59/2011 – orzekającą nieważność § 5 ust. 5 oraz § 6 uchwały nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 235 z późn. zm.).

 

PDF19 59 2011.pdf (230,18KB)

 

19/58/2011 – orzekającą nieważność § 5 ust. 5 i § 6 uchwały nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. nr 45, poz. 235 ).

 

PDF19 58 2011.pdf (230,57KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 lipca 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

18/57/2011 – wskazującą w uchwale nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zw. z § 7 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XX/147/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, polegające na zaniechaniu określenia obiektu zabytkowego, na którym wykonane będą prace remontowe i konserwatorskie finansowane z dotacji.

 

PDF18 57 2011.pdf (240,53KB)

 

18/56/2011 – orzekającą nieważność § 4 ust. 2 uchwały nr IX/66/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób  fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

 

PDF18 56 2011.pdf (189,49KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 lipca 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

17/55/2011 – wskazującą w uchwale nr VIII/39/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok naruszenie art. 271 ust.1 pkt 2 oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegające na niezapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i niezatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

PDF17 55 2011.pdf (123,68KB)

 

17/54/2011 – orzekającą nieważność § 2 tiret drugie uchwały nr VIII/49/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu wobec naruszenia art. 220 ust. 1 w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

 

PDF17 54 2011.pdf (227,46KB)

 

17/53/2011 – wskazującą w uchwale nr IX/55/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010r naruszenie art. 270 ust. 4 w związku z art. 271 ust.1  ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) polegające na niezatwierdzeniu przez Radę Gminy Bierawa sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2010 r.

 

PDF17 53 2011.pdf (226,75KB)

 

17/52/2011 – wskazującą w uchwale nr IX/60/11 Rady Gminy Branice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 naruszenie art. 270 ust. 4 w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

 

PDF17 52 2011.pdf (119,85KB)

 

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 lipca 2011 r. podjęto następujące uchwały:  

 

16/51/2011 – orzekającą nieważność § 4 ust. 2 uchwały nr VI/32/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,  art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

 

PDF16 51 2011.pdf (218,86KB)

 

16/50/2011 – orzekającą nieważność uchwały nr VIII/55/2011 Rady Powiatu  w Kluczborku z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kluczborskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z powodu naruszenia przepisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz art. 251 i  252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

 

PDF16 50 2011.pdf (178,94KB)