Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2012 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 grudnia 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

27/40/2012 – orzekającą nieważność § 4 uchwały nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty z powodu naruszenia art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613).

PDF27 40 2012.pdf (225,53KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 grudnia 2012 r. podjęto następujące uchwały:  

26/39/2012 – orzekającą nieważność uchwały nr XXIV/403/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji z siedzibą w Skorochowie – zakładu budżetowego Gminy Nysa z powodu naruszenia art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

PDF26 39 2012.pdf (234,89KB)

26/38/2012 – orzekającą nieważność § 4 uchwały nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, w części dotyczącej „z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku” z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

PDF26 38 2012.pdf (222,00KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 listopada 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

24/37/2012 – orzekającą nieważność uchwały nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, w części dotyczącej:

  • ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 29 ton z czterema i więcej osiami, z innymi systemami zawieszenia osi, w wysokości 3.098 zł, z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.),
  • ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i  balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 40 ton z trzema osiami, z innymi systemami zawieszenia osi, w wysokości 3.098 zł, z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

PDF24 37 2012.pdf (174,54KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 31 października 2012 r. podjęto następujące uchwały:  

23/36/2012 – postanawiającą oddalić odwołanie Zarządu Powiatu w Kluczborku od uchwały nr 370/2012 z dnia 13 września 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF23 36 2012.pdf (171,50KB)

23/35/2012 – orzekającą nieważność

  • uchwały nr XXIV/176/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej,
  • uchwały nr 72/182/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej,
  • uchwały nr 73/192/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej,

w części dotyczącej określenia kwoty długu w latach 2012 - 2027, z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 72 ustawy o finansach publicznych oraz § 3 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298. poz. 1767).

PDF23 35 2012.pdf (179,05KB)

23/34/2012 – orzekającą nieważność § 1 pkt 4 uchwały nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 36 ton z dwiema osiami, z innymi systemami zawieszenia osi, w wysokości 2.398 zł, z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.).

PDF23 34 2012.pdf (172,56KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 września 2012 r. podjęto następujące uchwały:  

21/33/2012 – orzekającą nieważność uchwały nr XXIII/169/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 72 ustawy o finansach publicznych oraz § 3 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298. poz. 1767)

PDF21 33 2012.pdf (110,86KB)

21/32/2012 – orzekającą nieważność § 2, § 3 ust. 4, § 4 ust. 1, § 5 ust. 2, 3 i 4 w części „opisany w ust. 2”, ust. 5, § 6 oraz § 7 uchwały nr XXII/181/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Branice z powodu naruszenia art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235 ze zm.)

PDF21 32 2012.pdf (131,89KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 września 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

20/31/2012 – w sprawie zaopiniowania kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF20 31 2012.pdf (216,98KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 sierpnia 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

18/30/2012 – orzekającą nieważność uchwały nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

PDF18 30 2012.pdf (179,11KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 8 sierpnia 2012 r. podjęto następujące uchwały:  

17/29/2012 – orzekającą nieważność uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nieudzielania absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego poprzez odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium w związku z niepodjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia przez organ stanowiący przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz brakiem przesłanek merytorycznych uzasadniających podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiemu absolutorium. Powyższe narusza art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).

PDF17 29 2012.pdf (126,83KB)

17/28/2012 – orzekającą nieważność uchwały nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części dotyczącej:

- § 4 ust. 4 pkt 2, poprzez postanowienie, iż dotacja przysługuje do 28 lutego – na ucznia szkoły dla dorosłych, który ukończył szkołę w semestrze jesiennym,

 - § 4 ust. 4 pkt 3, poprzez postanowienie, iż dotacja przysługuje do  30 czerwca - na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył szkołę w semestrze jesiennym i przystępuje do egzaminu maturalnego w sesji bezpośrednio następującej po zakończeniu nauki oraz na ucznia, który ukończył szkołę w semestrze wiosennym, w związku z naruszeniem art. 63, art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- § 14 poprzez postanowienie o określeniu przez Prezydenta Miasta Opola w zarządzeniu szczegółowych czynności postępowania kontrolnego, w związku z naruszeniem art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

PDF17 28 2012.pdf (113,10KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 sierpnia 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

16/27/2012 – wskazującą w uchwałach Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. nr XXI/144/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz nr XXI/145/12 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2011 r. naruszenie odpowiednio art. 270 ust. 4 w związku z art. 270 ust.1 oraz art. 271 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegające na zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Brzeskiego za 2011 rok i udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Brzeskiego za 2011 rok w sytuacji nieprzekazania przez Zarząd Powiatu organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za 2011 rok.

PDF16 27 2012.pdf (118,75KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 sierpnia 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

15/26/2012 – orzekającą nieważność uchwały nr XXII/151/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

PDF15 26 2012.pdf (115,33KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 18 lipca 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

14/25/2012 – orzekającą nieważność uchwały nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Ozimek, nie stanowiących wyłącznej własności gminy  w części dotyczącej:

-  § 3 ust. 1 pkt 2 w zakresie sformułowania „lub archeologicznych”, § 3 ust. 1 pkt 16 w związku z naruszeniem art. 81 ust. 1 i 2 oraz art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm.),

- § 3 ust. 2, § 6 ust. 1 w części dotyczącej zobowiązania zawartego w Załączniku nr 1 pkt V „W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 13, poz. 759 z późn.zm.)”, §  8 pkt 6 oraz §  8 pkt pkt 7 uchwały w związku z naruszeniem art. 81 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.

PDF14 25 2012.pdf (229,78KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 lipca 2012 r. podjęto następujące uchwały:  

13/24/2012 – w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF13 24 2012.pdf (200,29KB)

13/23/2012 – postanawiającą oddalić zastrzeżenia Dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku do wniosków zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

nr NKO-401-21/3/12 z dnia 31 maja 2012 r.

PDF13 23 2012.pdf (175,24KB)