Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2012 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 czerwca 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

11/22/2012 – postanawiającą oddalić zastrzeżenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. do wniosku zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu NKO-401-32/4/11 z dnia 24 kwietnia 2012 r.

PDF11 22 2012.pdf (241,59KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 maja 2012 r. podjęto następujące uchwały:  

10/21/2012 – wskazującą, że uchwała nr XIII/117/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki została podjęta z naruszeniem terminu określonego w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 420 z późn. zm.).

PDF10 21 2012.pdf (167,16KB)

10/20/2012 – orzekającą nieważność § 6 ust. 3 uchwały nr XIII/163/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów, w części dotyczącej postanowień sytuowanych w Załączniku nr 2 do uchwały „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji” o następującej treści: „Oświadczam (-my), pod rygorem odpowiedzialności karnej, że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje oraz załączniki są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym”,

z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., nr  162, poz. 1568 z późn. zm.).

PDF10 20 2012.pdf (226,64KB)

10/19/2012 – orzekającą nieważność uchwały nr XIX/135/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację prowadzonej inwestycji z powodu naruszenia art. 12 pkt. 8 lit „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

PDF10 19 2012.pdf (224,80KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 maja 2012 r. podjęto następujące uchwały:  

9/18/2012 – uchwalającą wnioski do projektu budżetu na 2013 r.

PDF9 18 2012.pdf (122,95KB)

9/17/2012 – orzekającą nieważność uchwały nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

PDF9 17 2012.pdf (240,54KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 18 kwietnia 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

8/16/2012 – orzekającą nieważność uchwały nr XIV-97/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie udzielenia nieoprocentowanej krótkoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „i” oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4  ustawy o samorządzie gminnym

PDF8 16 2012.pdf (228,56KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 marca 2012 r. podjęto następujące uchwały:  

7/15/2012 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2011 rok

PDF7 15 2012.pdf (234,90KB)

7/14/2012 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2011 rok

PDF7 14 2012.pdf (469,52KB)

7/13/2012 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2011 rok

PDF7 13 2012.pdf (351,17KB)

7/12/2012 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2011 rok

PDF7 12 2012.pdf (395,71KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 marca 2012 r. podjęto następujące uchwały:  

6/11/2012 – postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Głubczyc do wniosku zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu NKO-401-25/3/11 z dnia 27 stycznia 2012 r.

PDF6 11 2012.pdf (251,60KB)

6/10/2012 – postanawiającą oddalić zastrzeżenia Starosty Powiatu Brzeskiego do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu NKO-401-30/2/11 z dnia 17 stycznia 2012 r.

PDF6 10 2012.pdf (186,54KB)

6/9/2012 – orzekającą nieważność uchwały nr XV-158-12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012 z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.)

PDF6 9 2012.pdf (226,98KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 8 lutego 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

5/8/2012 – orzekającą nieważność § 5  uchwały nr X/125/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2018 w części „ w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu  naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 t.j.) oraz wskazującą w ww. uchwale naruszenie art. 243 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

PDF5 8 2012.pdf (225,38KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 lutego 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

4/7/2012 – orzekającą nieważność uchwały nr XXI/308/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie Miejskiej Spółce Wodnej, działającej na terenie Miasta Opola, dotacji z budżetu Miasta Opola, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania z powodu naruszenia  art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

PDF4 7 2012.pdf (234,19KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 stycznia 2012 r. podjęto następujące uchwały:  

3/6/2012 – w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2012 rok

PDF3 6 2012.pdf (147,54KB)

PDF3 6 2012 załączniki.pdf (225,32KB)

3/5/2012 – orzekającą nieważność § 4 ust. 2 w/w uchwały w części „a nadto w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 t.j.).

PDF3 5 2012.pdf (222,49KB)

3/4/2012 – wskazującą w § 1 uchwały nr XV/93/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, w części dotyczącej załącznika nr 1, stanowiącego formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w poz. D.2 pkt 4 określenie przedmiotu opodatkowania z naruszeniem art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „d” w związku z  art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

PDF3 4 2012.pdf (211,57KB)

3/3/2012 – orzekającą nieważność § 3 ust. 2 uchwały nr XV/118/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności a także poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

PDF3 3 2012.pdf (217,60KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 stycznia 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

2/2/2012 – orzekającą nieważność § 1 ust. 1 uchwały nr XVI/107/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Lubsza, w części dotyczącej § 4 ust. 11 Zał. Nr 1 do uchwały z powodu naruszenia art. 252 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.)

PDF2 2 2012.pdf (223,06KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 stycznia 2012 r. podjęto następującą uchwałę:  

1/1/2012 – orzekającą nieważność § 1 uchwały nr XIII/224/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w związku z zapisami w załącznikach nr 1, 3, 5, 7 do uchwały w części dotyczącej oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego - z powodu naruszenia odpowiednio art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

PDF1 1 2012.pdf (170,69KB)