Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2013 roku (I pół.)

 Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 czerwca 2013 r. podjęto następującą uchwałę:  

13/37/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXIII.268.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z powodu naruszenia art. 211 ust. 4 w związku z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PDF13 37 2013.pdf (179,17KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 czerwca 2013 r. podjęto następującą uchwałę:  

12/36/2013 – uchwalającą wnioski do projektu budżetu na 2014 r.

PDF12 36 2013.pdf (130,79KB)


  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 kwietnia 2013 r. podjęto następującą uchwałę:  

10/35/2013 – wskazującą, że uchwała nr XXVIII/269/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 r. została podjęta z naruszeniem terminu określonego w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 420 z późn. zm.).

PDF10 35 2013.pdf (120,95KB)


  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 kwietnia 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

9/34/2013 –w sprawie oddalenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do wniosku zawartego w punkcie II.2. Urząd Miasta Wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu NKO-401-7/2012 z dnia 15 lutego 2013 r.

PDF9 34 2013.pdf (217,80KB)

9/33/2013 – w sprawie uwzględnienia zastrzeżenia Burmistrza Strzelec Opolskich do wniosku nr 2 zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (pismo nr NKO-401-14/2012 z dnia 11 lutego 2012 r.) w części dotyczącej sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów z tytułu udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymywanych z budżetu państwa.

PDF9 33 2013.pdf (140,77KB)


  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 marca 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

8/32/2013 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2012 rok

PDF8 32 2013.pdf (226,98KB)

8/31/2013 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2012 rok

PDF8 31 2013.pdf (474,10KB)

8/30/2013 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2012 rok

PDF8 30 2013.pdf (445,30KB)

8/29/2013 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2012 rok

PDF8 29 2013.pdf (347,54KB)

8/28/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXIX/230/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej z powodu naruszenia art. 243 ust. 1 w zw. z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

PDF8 28 2013.pdf (214,64KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 marca 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

7/27/2013 – postanawiającą oddalić odwołanie Zarządu Powiatu w Kluczborku od uchwały nr 41/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2028 Powiatu Kluczborskiego.

PDF7 27 2013.pdf (246,95KB)

7/26/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXI/165/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej:

- § 4 uchwały w zakresie sformułowania „i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku” z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.);

- oświadczenia sytuowanego w części oznaczonej lit. G deklaracji, stanowiącej załącznik do uchwały, o treści „Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego”, z powodu naruszenia art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

PDF7 26 2013.pdf (239,81KB)

7/25/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr 128/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w części dotyczącej oznaczonego lit. E w załączniku do uchwały zapisu w brzmieniu „Niniejszą deklarację składam świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” z powodu naruszenia art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

PDF7 25 2013.pdf (232,11KB)

7/24/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXX/181/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka, w części dotyczącej oznaczonego lit. H w załączniku nr 1 do uchwały zapisu w brzmieniu „Składając niniejszą deklarację oświadczam, że zostałem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji” z powodu naruszenia art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

PDF7 24 2013.pdf (232,02KB)

7/23/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XX.137.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej:

- § 4 uchwały w zakresie sformułowania „i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku” z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.);

- oświadczenia sytuowanego w części oznaczonej lit. G deklaracji, stanowiącej załącznik do uchwały, o treści „Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego” z powodu naruszenia art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

PDF7 23 2013.pdf (239,59KB)

7/22/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVIII/216/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno, w części dotyczącej oznaczonego lit. H w załączniku nr 1 do uchwały zapisu w brzmieniu „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” z powodu naruszenia art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

PDF7 22 2013.pdf (229,42KB)

7/21/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu w części dotyczącej postanowień sytuowanych w deklaracji, stanowiącej załącznik do uchwały, odnoszących się do oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej z powodu naruszenia art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

PDF7 21 2013.pdf (230,88KB)

7/20/2013 – orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XXVI/220/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu naruszenia art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

PDF7 20 2013.pdf (185,27KB)


 Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 marca 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

6/19/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin Brzeski w części dotyczącej: oświadczenia sytuowanego w deklaracji; w części 1 wiersz 1.5, w części 2 wiersz 2.8, w części 3 wiersz 3.6 oraz w części 4 wiersz 4.9, stanowiącej załącznik do uchwały, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, z powodu naruszenia art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

PDF6 19 2013.pdf (233,57KB)

6/18/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXII/133/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej: oświadczenia sytuowanego w deklaracjach DO-1 i DO-2, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do uchwały, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, z powodu naruszenia art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

PDF6 18 2013.pdf (231,12KB)

6/17/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVI/222/12 Rady Gminy Branice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice w części dotyczącej postanowień sytuowanych w deklaracji, stanowiącej załącznik do uchwały, odnoszących się do oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej z powodu naruszenia art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

PDF6 17 2013.pdf (236,07KB)

6/16/2013 – orzekającą nieważność § 1 uchwały nr XXI.154.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice, w części K wzoru deklaracji dotyczącej odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, z powodu naruszenia art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391ze zm.).

PDF6 16 2013.pdf (126,22KB)


 Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 lutego 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

5/15/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXII/167/12 Rady Gminy Łambinowice z 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej:

- § 4 ust. 4 uchwały  w zakresie sformułowania „ i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.” z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

- zawarcia w treści „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” oraz „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne”, stanowiących załączniki do uchwały, postanowień odnoszących się do terminu ich składania, „nie częściej niż 1 raz na kwartał”,  w związku z naruszeniem art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

- zawartych w „ Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy” oraz w „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne”  postanowień odnoszących się do nie uwzględniania przy deklarowaniu liczby osób zamieszkujących nieruchomość „osób,  o których mowa w  § 4 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Łambinowice nr ….,tj. (Opłaty nie nalicza się na trzecie i kolejne dziecko niepełnoletnie oraz uczące się i nie pracujące w wieku do 25 lat)” wobec naruszenia art. 6i  w związku z art. 6k i art. 6j w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- w części dotyczącej postanowień sytuowanych w deklaracjach, stanowiących załącznik do uchwały, odnoszących się do oświadczeń składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 §  1 Kodeksu karnego w związku z art.  6n ust. 1 w/w ustawy.

PDF5 15 2013.pdf (255,99KB)

5/14/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXII/164/12 Rady Gminy Łambinowice z 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik w części dotyczącej § 4 ust. 2 uchwały w zakresie postanowienia, iż „opłaty nie nalicza się na trzecie i kolejne dziecko niepełnoletnie oraz uczące się i nie pracujące w wieku do 25 lat” wobec naruszenia art. 6k  w związku z art. 6j i art. 6i  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

PDF5 14 2013.pdf (231,87KB)

5/13/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVII/19/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej:

- sytuowaniu w § 1 ust. 2 uchwały postanowień odnoszących się do miejsca składania deklaracji wskazanego w odrębnym obwieszczeniu Zarządu Związku udostępnionego na stronie Związku w Biuletynie Informacji Publicznej, w związku  z naruszeniem art. 6n ust. 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

- zawarcia w treści „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” oraz w „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” postanowień odnoszących się do terminu ich składania „nie częściej niż 1 raz na kwartał”,  w związku z naruszeniem art. 6m w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- zawartych w deklaracjach postanowień dotyczących oświadczeń składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego, w związku z art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

PDF5 13 2013.pdf (249,87KB)

5/12/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVI/218/2013 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej:

- zawarcia w treści „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” oraz „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne”, stanowiących załączniki do uchwały, postanowień odnoszących się do terminu ich składania, „nie częściej niż 1 raz na kwartał”,  w związku z naruszeniem art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

- postanowień sytuowanych w deklaracjach, stanowiących załącznik do uchwały, odnoszących się do oświadczeń składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego z powodu naruszenia art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

PDF5 12 2013.pdf (240,34KB)

5/11/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XX/168/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej:

- § 4 uchwały w zakresie sformułowania „i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku” z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

- oświadczenia sytuowanego w deklaracji, stanowiącej załącznik do uchwały, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, z powodu naruszenia art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

PDF5 11 2013.pdf (240,41KB)


 Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 lutego 2013 r. podjęto następującą uchwałę:  

4/10/2013 – stwierdzającą w § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1200/Fn/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012, naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

PDF4 10 2013.pdf (233,92KB)


 Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 stycznia 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

3/9/2013 – stwierdzającą w § 2 zarządzenia nr AO.0050.179.2012 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, w części dotyczącej zwiększenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 88.704 zł, naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

PDF3 9 2013.pdf (182,70KB)

3/8/2013 – stwierdzającą w § 2 zarządzenia nr AO.0050.160.2012 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, w części dotyczącej zwiększenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.193 zł, naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

PDF3 8 2013.pdf (182,03KB)

3/7/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVII/210/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej, w części dotyczącej określenia kwoty długu w latach 2012 - 2027, z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 72 ustawy o finansach publicznych oraz § 3 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. nr 298. poz. 1767).

PDF3 7 2013.pdf (191,69KB)

3/6/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVII/205/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej, w części dotyczącej określenia kwoty długu w latach 2012 - 2027, z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 72 ustawy o finansach publicznych oraz § 3 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. nr 298. poz. 1767).

PDF3 6 2013.pdf (191,17KB)

3/5/2013 – wskazującą w § 1 ust. 1 wraz z załącznikiem pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” uchwały nr XXV.130.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej naruszenie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

PDF3 5 2013.pdf (216,62KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 stycznia 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

2/4/2013 – w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2013 rok

PDF2 4 2013.pdf (289,10KB)

2/3/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVI/188/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej, w części dotyczącej określenia kwoty długu w latach 2012 - 2027, z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 72 ustawy o finansach publicznych oraz § 3 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298. poz. 1767).

PDF2 3 2013.pdf (184,90KB)

2/2/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z powodu  naruszenia art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 7 oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.).

PDF2 2 2013.pdf (179,92KB)


 Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 stycznia 2013 r. podjęto następującą uchwałę:  

1/1/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVI/424/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 4 oraz § 3 ust. 2 uchwały nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 76, poz. 2327).

PDF1 1 2013.pdf (239,88KB)