Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2019 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 czerwca 2019 r. podjęto następujące uchwały:

20/28/2019 - wskazującą w uchwale Nr 72/I/2019 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”, naruszenie art. 16 ust. 3 w związku z art. 72  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

PDF20 28 2019.pdf (979,33KB)

20/27/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr XII/68/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z powodu naruszenia art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

PDF20 27 2019.pdf (1,80MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 13 czerwca 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

19/26/2019 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 5/12/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 lutego 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia w uchwale Rady Powiatu w Kluczborku Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. budżetu Powiatu Kluczborskiego naruszenia art. 212 ust. 1 pkt 3 i art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

PDF19 26 2019.pdf (709,55KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 maja 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

17/25/2019 - orzekającą nieważność § 3 VII/112/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zmian w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej w części stanowiącej "podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego" z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.).

PDF17 25 2019.pdf (761,23KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 maja 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

16/24/2019 - postanawiającą sporządzić raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Kluczborskiego.

PDF16 24 2019.pdf (261,52KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 8 maja 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

15/23/2019 - § 2 ust. 5 pkt 2 lit. b Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd w części dotyczącej sformułowania „jednostki akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)” z powodu naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) w zw. z art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. U. UE L Nr 218, str. 30).

PDF15 23 2019.pdf (1,41MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 kwietnia 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

13/22/2019 - w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2020 r.

PDF13 22 2019.pdf (1,04MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 marca 2019 r. podjęto następujące uchwały:

11/21/2019 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2018 rok.

PDF11 21 2019.pdf (4,14MB)

11/20/2019 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej za 2018 rok.

PDF11 20 2019.pdf (6,88MB)

11/19/2019 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2018 rok.

PDF11 19 2019.pdf (4,89MB)

11/18/2019 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy za 2018 rok.

PDF11 18 2019.pdf (8,73MB)

11/17/2019 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 6/14/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 lutego 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia w uchwale nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok naruszenia art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.).

PDF11 17 2019.pdf (596,55KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 lutego 2019 r. podjęto następujące uchwały:

7/16/2019 - orzekającą nieważność § 2 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz § 2 ust. 2 pkt 7 Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną stanowiącego załącznik do uchwały nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w zakresie sformułowania: „co potwierdza się zaświadczeniem wydawanym przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji” z powodu naruszenia art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) w zw. z art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. U. UE L Nr 218, str. 30).

PDF7 16 2019.pdf (1,85MB)

7/15/2019 - orzekającą nieważność:

  1.  § 9 ust. 1 uchwały nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji,
  2. pouczenia zawartego w Załączniku nr 2 do uchwały nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji o treści: „Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa przedszkola/szkoły do otrzymania dotacji oraz zgodność przedstawionych powyżej informacji ze stanem faktycznym”

z powodu naruszenia art. 38 ust. 1 w zw. z art. 34 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 z późn zm.).

PDF7 15 2019.pdf (1,29MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 lutego 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

6/14/2019 - stwierdzającą niezgodność treści normatywnej § 1 ust. 2-3 uchwały nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok z załącznikiem nr 1 do uchwały polegającą na:  

  1. wprowadzeniu w załączniku nr 1 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2019” w poz. nr 2, w Dziale 010, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zadania inwestycyjnego pn. „Sporządzenie  dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ramach zadania pn ”Rozbudowy drogi woj. Nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa w ramach dotacji” na kwotę 50 630,00 zł,
  2. wprowadzeniu w załączniku nr 1 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2019” w poz. nr 8, w Dziale 700, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ulicy Głubczyckiej 17-19 w Kietrzu” w wysokości 1 149 370,00 zł (tj. zmniejszenie o kwotę 50 630,00 zł),

co stanowi naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

PDF6 14 2019.pdf (1,40MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 lutego 2019 r. podjęto następujące uchwały:

5/13/2019 - wskazującą, że uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2019 została podjęta z naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z § 18 i § 31 ust. 2-4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Kietrz stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz (z późn. zm.) oraz §7 ust. 1 uchwały nr XLVI/260/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalania budżetu.

PDF5 13 2019.pdf (1,85MB)

5/12/2019 - stwierdzającą w uchwale Rady Powiatu w Kluczborku Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego, naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

PDF5 12 2019.pdf (1,41MB)

5/11/2019 - wzywającą Powiat Kluczborski do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania.

PDF5 11 2019.pdf (1,90MB)

5/10/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr V/25/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis, z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).

PDF5 10 2019.pdf (1,44MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 stycznia 2019 r. podjęto następujące uchwały:

4/9/2019 - w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy na 2019 rok.

PDF4 9 2019.pdf (3,62MB)

4/8/2019 - orzekającą nieważność uchwały Rady Powiatu w Kluczborku Nr III/32/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, z powodu naruszenia art. 243 w związku z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

PDF4 8 2019.pdf (1,46MB)

4/7/2019 - orzekającą nieważność uchwały Rady Gminy Popielów Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowa Wsi „Nowe Siołkowice” na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z powodu uchwalenia rozchodów w uchwale budżetowej na ten cel, co narusza art. 212 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Rady Gminy Popielów Nr XXX/261/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. (z późn. zm.)

PDF4 7 2019.pdf (1,05MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 18 stycznia 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

3/6/2019 - orzekającą nieważność § 4 ust. 14 Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Łubniany, stanowiącego załącznik do uchwały nr III/10/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany, z powodu naruszenia art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity–Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) w zw. z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity–Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.).

PDF3 6 2019.pdf (1,47MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 stycznia 2019 r. podjęto następujące uchwały:

2/5/2019 - zmieniającą załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF2 5 2019.pdf (997,05KB)

2/4/2019 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” do wniosku nr 5 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-32/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

PDF2 4 2019.pdf (2,13MB)

2/3/2019 - stwierdzającą w § 1 uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok, w części dotyczącej zwiększenia budżetu po stronie wydatków Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80132 Szkoły artystyczne, wydatki bieżące: w kwocie 1 200,00 zł i zakwalifikowania tego wydatku jako dotacji udzielonej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku naruszenie art. 236 w związku z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

PDF2 3 2019.pdf (1,08MB)

2/2/2019 - orzekającą nieważność § 2 uchwały nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, w części  dotyczącej sformułowania „w formie dotacji celowej” z powodu naruszenia art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.).

PDF2 2 2019.pdf (1,04MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 stycznia 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

1/1/2019 - orzekającą nieważność § 1 pkt f) uchwały Rady Gminy Świerczów Nr II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

PDF1 1 2019.pdf (683,35KB)