Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2013 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 grudnia 2013 r. podjęto następujące uchwały:

24/65/2013 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w części § 1 pkt 1 lit. b uchwały,  ustalającej roczną stawkę podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  w wysokości 4,60 zł od 1 ha powierzchni, z powodu naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 ze zm.).

PDF24 65 2013.pdf (185,86KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 grudnia 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

23/64/2013 – w sprawie oddalenia zastrzeżeń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wniosku zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO-401-36/2013 z dnia 8 listopada 2013 r.

PDF23 64 2013.pdf (251,19KB)

23/63/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVII.298.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).

PDF23 63 2013.pdf (181,26KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 listopada 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

22/62/2013 – wskazującą w § 5 uchwały nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stanowiącym o jej wejściu w życie „w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

PDF22 62 2013.pdf (228,28KB)

22/61/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXIII/172/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok, w części § 1 pkt 4 uchwały  ustalającej roczną stawkę podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 40 ton z trzema i więcej osiami, z innymi systemami zawieszenia osi, w wysokości 3.130,00 zł, z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 ze zm.)

PDF22 61 2013.pdf (185,53KB)

22/60/2013 – wskazującą w § 1 uchwały nr XXXIII/239/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 października 2013 r. w sprawie  zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego naruszenie art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241).

PDF22 60 2013.pdf (233,16KB)

22/59/2013 – wskazującą w § 1, Załączniku nr 1, kolumnie 5 – Rozchody budżetu uchwały nr XXXIII/241/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/169/2012 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 naruszenie w 2013 r. art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241).

PDF22 59 2013.pdf (186,92KB)

22/58/2013 – wskazującą w § 1, Załączniku nr 2 oraz w § 2 pkt 4 uchwały nr XXXIII/240/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r. naruszenie art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241).

PDF22 58 2013.pdf (229,34KB)

22/57/2013 – wskazującą w § 2 uchwały nr XXXIII/242/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie  emisji obligacji komunalnych naruszenie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241).

PDF22 57 2013.pdf (248,92KB)

22/56/2013 – wskazującą w § 1 pkt 1 uchwały nr XXXIII/241/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2013-2016 w części dotyczącej kolumny 5 „Rozchody budżetu” w związku z kolumną 9.2 „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.” naruszenie w 2013 r. art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241).

PDF22 56 2013.pdf (249,29KB)

22/55/2013 – wskazującą w § 2 uchwały nr XXXIII/240/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2013 r. naruszenie art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241).

PDF22 55 2013.pdf (234,75KB)

22/54/2013 – wskazującą w uchwale nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 r. naruszenie art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.) poprzez nieprzedłożenie do zaopiniowania właściwej miejscowo izbie rolniczej projektu aktu prawa miejscowego.

PDF22 54 2013.pdf (235,34KB)

22/53/2013 –  orzekającą nieważność uchwały nr XXXII/204/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki pn. Rozbudowa z przebudową wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 1802 O Jemielnica-Centawa Etap II, odcinek 1, wobec naruszenia art. 220 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) poprzez udzielenie pomocy finansowej z budżetu roku przyszłego.

PDF22 53 2013.pdf (257,53KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 listopada 2013 r. podjęto następującą uchwałę:  

21/52/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVI.288.2013 Rady Miejskiej w  Białej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na odcinku w miejscowości Górka Prudnicka” z powodu naruszenia art. 220 ust. 1 w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) poprzez udzielenie pomocy finansowej z budżetu roku przyszłego.

PDF21 52 2013.pdf (249,78KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 października 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

20/51/2013 – orzekającą nieważność § 6 uchwały nr XXII/358/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zakresie sformułowania „i wchodzi w życie 01 stycznia 2014 roku” z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

PDF20 51 2013.pdf (243,44KB)

20/50/2013 – orzekającą nieważność § 1 ust. 2 uchwały nr XXII/356/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie sformułowania „do 20 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału” z powodu naruszenia art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

PDF20 50 2013.pdf (232,23KB)

20/49/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXI/227/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego wobec naruszenia art. 91 ust. 1 w związku z art. 211 i 212 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

PDF20 49 2013.pdf (265,53KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 października 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

19/48/2013 – orzekającą nieważność § 6 uchwały nr XXX/194/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w zakresie sformułowania „i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku” z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172, nr 117, poz. 676, nr 232, poz. 1378).

PDF19 48 2013.pdf (241,47KB)

19/47/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XLV/333/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn-Koźle z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu  wobec naruszenia art. 220 ust. 1 w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) poprzez udzielenie pomocy finansowej z budżetu roku przyszłego.

PDF19 47 2013.pdf (243,01KB)

19/46/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXIX/412/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części dotyczącej oświadczenia sytuowanego w załączniku nr 2 do uchwały o następującej treści:

„Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe.” z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

PDF19 46 2013.pdf (228,18KB)

19/45/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXIII.180.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej wobec naruszenia art. 220 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) poprzez udzielenie pomocy finansowej z budżetu roku przyszłego.

PDF19 45 2013.pdf (248,00KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 października 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

18/44/2013 – w sprawie zmiany uchwały nr 2/4/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2013 rok.

PDF18 44 2013.pdf (233,61KB)

18/43/2013 – w sprawie oddalenia odwołania Zarządu Powiatu w Kluczborku od uchwały nr 330/2013 z dnia 12 września 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF18 43 2013.pdf (198,47KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 lipca 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

15/42/2013 – orzekającą nieważność § 2 ust. 4 uchwały nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej sformułowania „dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 1, lub” z powodu naruszenia art. 47 § 3 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749).

PDF15 42 2013.pdf (238,57KB)

15/41/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XL/289/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nieudzielania absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego poprzez odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium w związku z brakiem przesłanek merytorycznych uzasadniających podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiemu absolutorium. Powyższe narusza art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).

PDF15 41 2013.pdf (274,76KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 lipca 2013 r. podjęto następujące uchwały:  

14/40/2013 - w sprawie oddalenia zastrzeżenia Starosty Krapkowickiego do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu NKO-401-4/2013 z dnia 16 maja 2013 r.

PDF14 40 2013.pdf (261,38KB)

14/39/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXX/258/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania w części dotyczącej oświadczeń sytuowanych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały o następującej treści:

„Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe” z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

PDF14 39 2013.pdf (327,73KB)

14/38/2013 – orzekającą nieważność uchwały nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.).

PDF14 38 2013.pdf (246,04KB)