Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystywanie - strona archiwalna

 

 

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego (każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 • z przepisów innych ustaw;
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Prawo dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego 

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

 • prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;
 • prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Izby (www.rio.opole.pl);
 • rozpatrzenie złożonego na piśmie wniosku strony.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;
 2. została udostępniona w inny sposób niż określony w pkt. 1, w tym na stronie internetowej Izby i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski mogą być wnoszone:

 • w postaci papierowej, w tym z wykorzystaniem faksu (77/453-73-68), przesłane na adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
ul. Oleska 19A,
45-052 Opole;

 • w postaci elektronicznej e-mailem na adres rio@rio.opole.pl;
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP.

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do pobrania i wykorzystania wzór wniosku: XLSXWniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (15,48KB).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie terminu do załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu lub na stronie internetowej Izby (rio.opole.pl):

 • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez dodanie pełnej nazwy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;
 • należy podać daty wytworzenia i pozyskania informacji, o ile zostały określone;
 • w przypadku, gdy treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, to należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w związku z przygotowaniem lub przekazaniem informacji, koszty te określa Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu i informuje o tym składającego wniosek w terminie wynikającym z ustawy.

 

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją, zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).

 

Załączniki: