Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składanie petycji

Petycje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63 Konstytucji RP, ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach).

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Zgoda na ujawnienie danych

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Mając na uwadze powyższe oraz ustawowe kompetencje Regionalnej Izby Obrachunkowej, RIO analizuje,  czy pismo kierowane do Izby jest petycją w myśl ustawy o petycjach, wnioskiem procedowanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Dział VIII Skargi i wnioski oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, czy też sygnalizowaną nieprawidłowością skutkującą wszczęciem postępowania kontrolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Termin na rozpatrzenie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.