Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje z 2019 roku

 

Zbiorcza informacja o petycjach zgodnie z art. 14 ustawy o petycjach

rozpatrzonych w 2019 roku

 

Informacja poniższa obejmuje petycje złożone w trybie wynikającym z przepisów zawartych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

W 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęły 2 petycje, które rozpatrzono w następujący sposób:

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia

1.

Petycja w sprawie usuwania skutków zdarzeń drogowych

Poinformowano wnoszącego petycję, że zagadnienia dotyczące dokonywania wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń drogowych zostaną wzięte pod uwagę przy formułowaniu programów kontroli, a kontrola tych zagadnień będzie się odbywała w miarę możliwości mając na względzie dbałość o publiczne zasoby finansowe jak również mając na uwadze zaangażowanie posiadanych zasobów ludzkich w inne kontrole gospodarki finansowej j.s.t.

2.

Petycja w interesie publicznym o orzeczenie nieważności uchwały nr XII/68/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 2019 r.

Poinformowano wnoszącego petycję, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą nr 20/27/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. orzekło nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Byczynie nr XII/68/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

 

 


 

Wykaz petycji załatwianych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w 2019 roku

Lp.

Data złożenia

Podmiot wnoszący petycję

Tematyka, skan petycji i odpowiedzi

Przewidywany termin załatwienia petycji

Stan załatwienia petycji

1.

2019.06.04

-

Petycja w sprawie usuwania skutków zdarzeń drogowych

2019.09.03

Petycja przekazana do RIO za pośrednictwem KRRIO

Petycja przekazana do Wydziału Kontroli

Petycja rozpatrzona

2.

2019.06.05

Paweł Kostur

Petycja w interesie publicznym o orzeczenie nieważności uchwały nr XII/68/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 2019 r.

2019.09.04

Petycja przekazana do Kolegium RIO

Petycja rozpatrzona