Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2019 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 31 grudnia 2019 r. podjęto następujące uchwały:

34/52/2019 -  wskazującą w  w uchwale nr XIX/372/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty w części dotyczącej postanowień zawartych w § 1 pkt 5 w zakresie odnoszącym się do określenia w  § 2 ust. 2 uchwały zmienianej stawek opłat (od 60 l do 15 m3 włącznie) dla selektywnego zbierania i odbierania odpadów  za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne naruszenie art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1579).

PDF34 52 2019.pdf (2,15MB)

34/51/2019 - orzekającą nieważność §2 pkt 2 uchwały nr XIV/122/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z powodu naruszenia art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

PDF34 51 2019.pdf (1,32MB)

34/50/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr XIV/121/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z powodu naruszenia art. 6n w zw. z art. 6k ust. 2a pkt 5 i art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

PDF34 50 2019.pdf (1,37MB)

34/49/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr XIV/120/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF34 49 2019.pdf (304,55KB)

34/48/2019 - orzekającą nieważność wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne stanowiącej załącznik do uchwały nr X/85/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej sformułowania zawartego w Pouczeniu (część G) „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany” z powodu naruszenia art. 6m ust. 2 w zw. z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

PDF34 48 2019.pdf (1,34MB)

34/47/2019 - orzekającą nieważność §1 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9 uchwały nr X/84/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawyo utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1579).

PDF34 47 2019.pdf (1,67MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 grudnia 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

32/46/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr VIII/86/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2019 r. z powodu naruszenia art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.).

PDF32 46 2019.pdf (1,33MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 31 października 2019 r. podjęto następujące uchwały:

29/45/2019 - orzekającą nieważność § 6 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 Regulaminu udzielania dofinansowywania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu Gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowywania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu Gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”, z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)

PDF29 45 2019.pdf (1,74MB)

29/44/2019 - w sprawie wyboru kandydata na Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF29 44 2019.pdf (597,75KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 października 2019 r. podjęto następujące uchwały:

28/43/2019 - orzekającą nieważność:

- § 4 uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XIII/103/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza, z powodu naruszenia art. 5 w zw. z art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 ze. zm.),

- § 6 ust. 6 załącznika do powołanej uchwały z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)

PDF28 43 2019.pdf (2,03MB)

28/42/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr 131/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik, z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

PDF28 42 2019.pdf (1,89MB)

28/41/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr LXIX/17/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/4/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w części postanowień odnoszących się do stawek opłaty za odbiór pojemników na popiół z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a, art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1579)

PDF28 41 2019.pdf (2,89MB)

28/40/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr LXIX/12/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, tj.:,

- §1 pkt 2 z powodu naruszenia art. 6k ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1579),

- w części dotyczącej zapisu w §3 „z zastrzeżeniem, że § 1 pkt 2) niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.” z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 ze. zm.).

PDF28 40 2019.pdf (3,94MB)

28/39/2019 - orzekającą nieważność § 10 uchwały nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna z powodu naruszenia art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity–Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.).

PDF28 39 2019.pdf (1,45MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 października 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

27/38/2019 - orzekającą nieważność § 7 ust. 1 w części dotyczącej sformułowania „za okres od dnia otrzymania dotacji do dnia jej zwrotu” oraz § 7 ust. 1 pkt 1.2 i 1.4  Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Głogówek, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/160/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Głogówek, z powodu naruszenia art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

PDF27 38 2019.pdf (1,56MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 października 2019 r. podjęto następujące uchwały:

26/37/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, z powodu naruszenia art. 6k ust. 1, ust. 2a oraz ust. 3 w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

PDF26 37 2019.pdf (1,64MB)

26/36/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, z powodu naruszenia art. 6j ust. 3, art. 6k ust. 1, ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

PDF26 36 2019.pdf (1,84MB)

26/35/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr VIII.61.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, z powodu naruszenia art. 6k ust. 1, ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

PDF26 35 2019.pdf (974,27KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 sierpnia 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

23/34/2019 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF23 34 2019.pdf (215,17KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 sierpnia 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

22/33/2019 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF22 33 2019.pdf (223,23KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 lipca 2019 r. podjęto następujące uchwały:

21/32/2019 - postanawiającą przyjąć raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Kluczborskiego - sporządzony na podstawie uchwały nr 16/24/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 maja 2019 r. 

PDF21 32 2019.pdf (226,38KB)
PDFPowiat Kluczborski raport.pdf (1,09MB)
PDFzałączniki do raportu.pdf (367,06KB)

21/31/2019 - orzekającą nieważność § 2 uchwały nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego w części stanowiącej „oraz ze środków budżetu na 2020 rok w wysokości 895 000,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)” z powodu naruszenia art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

PDF21 31 2019.pdf (1,02MB)

21/30/2019 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XIV/249/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Opola Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie wsparcia finansowego inwestycji – przebudowa Polderu Żelazna w części dotyczącej sformułowania „w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.)

PDF21 30 2019.pdf (1 017,21KB)

21/29/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr VI/49/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie opłaty targowej z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.).

PDF21 29 2019.pdf (1,09MB)