Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielone wyjaśnienia w 2012 roku

Wyjaśnienia dokonywania zmian w funduszu sołeckim

3 stycznia 2013 r.


Wyjaśnienia odnośnie możliwości dofinansowania wymiany całości ławek kościelnych w jednym z kościołów znajdujących się w granicach administracyjnych gminy w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

5 grudnia 2012 r.


Wyjaśnienia w sprawie stosowania przepisów o finansach publicznych w zakresie weksla in blanco

26 listopada 2012 r.


Wyjaśnienia w sprawie stosowania przepisów o finansach publicznych w zakresie możliwości wydatkowania z otrzymanej dotacji środków na pokrycie kosztów transportu dzieci do prowadzonej przez stowarzyszenie niepublicznej szkoły podstawowej

31 października 2012 r.


Wyjaśnienia dotyczące możliwości wydatkowania środków własnych gminy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych na gminę ustawami

18 października 2012 r.


Wyjaśnienia w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach

18 października 2012 r.


Wyjaśnienia w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie pojęcia „rodzaju szkoły”

17 października 2012 r.


Wyjaśnienia dotyczące stosowania art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

14 września 2012 r.


Wyjaśnienia odnośnie możliwości zawierania przez samorządowy zakład budżetowy umowy leasingu ze spłatą ze środków własnych na 3 kolejne lata

31 sierpnia 2012 r.


Wyjaśnienia dotyczące udzielania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez stowarzyszenia zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

31 sierpnia 2012 r.


Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych dotyczących pokrycia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

30 sierpnia 2012 r.


Wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie wyjaśnienia terminu „rodzaju szkoły” w kontekście usytuowania szkoły na terenie wiejskim bądź miejskim

30 sierpnia 2012 r. 


Wyjaśnienia dot. stosowania art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie wyliczenia dotacji na każdego ucznia w okresie wakacji

5 lipca 2012 r.


Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, dotyczących statusu samorządowej osoby prawnej, w której gmina posiada 100% udziałów

5 lipca 2012 r.


Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, dotyczących ustalania podstawy naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

14 marca 2012 r.