Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielone wyjaśnienia w 2013 roku

Wyjaśnienia w sprawie naliczania odsetek za nieterminową spłatę należności z tytułu opłaty planistycznej

6 lutego 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie wątpliwości co do stosowania zarządzenia Burmistrza do określenia stawek czynszu w przypadku nieruchomości oddanych w trwały zarząd

21 stycznia 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie wątpliwości co do właściwego sposobu interpretacji przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie konieczności pokrycia w planie wydatków budżetowych zobowiązań powstałych w bieżącym roku budżetowym, których termin płatności zgodnie z przepisami prawa i zawartymi umowami przypada na kolejny rok budżetowy

3 stycznia 2014 r.


Wyjaśnienia w sprawie możliwości wypłacenia ze środków dotacji przyznanej przez powiat na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty gratyfikacji pieniężnej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej równocześnie organem założycielskim szkoły lub placówki

3 stycznia 2014 r.


Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych w związku z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2 grudnia 2013 r.


Wyjaśnienia dotyczące możliwości opłacenia w ramach wydatków bieżących niepublicznej szkoły podstawowej porad prawnych i wszelkich czynności związanych z postępowaniem sądowym

28 listopada 2013 r.


Wyjaśnienia co do prawidłowości sposobu liczenia stawki dotacji na 1 ucznia niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, w której występuje nauczanie języka mniejszości

27 listopada 2013 r.


Wyjaśnienia w sprawie stosowania art. 2 ust. 3 oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

19 listopada 2013 r.


Wyjaśnienia w sprawie możliwości dofinansowania ze środków własnych gminy kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

19 listopada 2013 r.


Wyjaśnienia w sprawie wątpliwości, czy zgodnie z przepisami prawa zwrot (pokrycie) kosztów odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, stanowi dochód powiatu

27 września 2013 r.


Wyjaśnienia w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz innych jednostek organizacyjnych gmin

24 września 2013 r.


Wyjaśnienia odnośnie oświetlenia (iluminacji) zabytkowych obiektów sakralnych usytuowanych na nieruchomościach niebędących własnością gminną w ramach działań promujących gminę

23 września 2013 r.


Wyjaśnienia dotyczące wieloletniej prognozy finansowej w części odnoszącej się do pozycji 9.8. – Informacja o spełnianiu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 1.1., obliczonego w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

19 września 2013 r.


Wyjaśnienia dotyczące wątpliwości, czy przepis art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych znajduje zastosowanie w sytuacji konsolidacji zadłużenia gminy poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z kredytu konsolidacyjnego

18 września 2013 r.


Wyjaśnienia odnośnie składania deklaracji przez właściciela nieruchomości w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

13 września 2013 r.


Wyjaśnienia dotyczące zapisu art. 226, art. 227 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

13 września 2013 r.


Wyjaśnienia w sprawie możliwości sfinansowania z budżetu gminy żądanych przez zarząd powiatu prac warunkujących pozytywne uzgodnienie włączenia drogi gminnej do powiatowej

11 września 2013 r.


Wyjaśnienia dotyczące możliwości uzyskania dotacji w sytuacji złożenia wniosku o przyznanie dotacji po upływie ustawowego terminu, to jest po 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

22 sierpnia 2013 r.


Wyjaśnienia dotyczące zaokrąglania kwot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pełnych złotych zgodnie z art. 63 Ordynacji podatkowej

15 lipca 2013 r.


Wyjaśnienia w sprawie zakwalifikowania lub nieuznania wydatku do rozliczenia dotacji podmiotowej przyznanej przez Gminę, stanowiącego wynagrodzenie osoby będącej organem prowadzącym a zarazem dyrektorem i nauczycielem niepublicznego punktu przedszkolnego oraz żądania kserokopii dokumentów źródłowych przedstawionych do rozliczenia dotacji podmiotowej zespołowi kontrolującemu

15 lipca 2013 r.


Wyjaśnienia dotyczące możliwości zawierania przez dyrektora PCPR porozumień z zakresu zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na podstawie art. 48 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

15 lipca 2013 r.


Wyjaśnienia w sprawie udzielania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez stowarzyszenia zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w zakresie dotowania uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych

15 lipca 2013 r.


Wyjaśnienia w sprawie zwrotu przez Gminę N. kosztów dotacji, która została udzielona z budżetu Gminy W. dla stowarzyszenia, które prowadzi publiczną szkołę podstawową wraz z oddziałem przedszkolnym

11 lipca 2013 r.


Wyjaśnienia w sprawie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji

16 kwietnia 2013 r.


Wyjaśnienia w sprawie zwrotu przez gminę kosztów dotacji, która została udzielona z budżetu innej gminy dla stowarzyszenia, które prowadzi publiczną szkołę podstawową wraz z oddziałem przedszkolnym

5 kwietnia 2013 r.


Wyjaśnienia w sprawie dostępu członków Komisji Rewizyjnej Gminy do dokumentacji obejmującej umorzenia podatkowe

17 stycznia 2013 r.


Wyjaśnienia w sprawie funkcjonowania wydzielonego rachunku bankowego dochodów jednostki budżetowej

8 stycznia 2013 r.