Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-14.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Lubczyński, m.lubczynski@opole.rio.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 453 86 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W sytuacji nieprawidłowości w zakresie dostępności strony lub jej dokumentów, każda osoba ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

- wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo;

- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

- jeżeli dotyczy wskazanie alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie należy przesłać na adres e-mail:(w temacie prosimy wprowadzić słowo: „Dostępność”)

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Z dniem 1 lutego 2020 r. Koordynatorem do spraw dostępności w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu jest pan Sebastian Hajdas.

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do Sekretariatu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

telefon: 77 453 86 36

E-mail kontaktowy: .

2021.03.31 - Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2013-12-22.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-12-09.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-052 Opole, ul. Oleska 19 A
Tel.: 77 453-86-36
Faks: 77 453-73-68
E-mail:
Strona internetowa: rio.opole.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.rio.opole.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu (2-3 piętro) - jest pozbawiony windy i nie pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest wyposażony w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych od strony parkingu z tyłu budynku (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim). Pracownik urzędu przychodzi obsłużyć taką osobę bezpośrednio przy wejściu do budynku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza migowego.